Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 116,88 Km2
Altitud 47 m
Població (a 01-01-2019) 3408 h
Litoral No
Capital Flix
Distància -
Codi ajuntament 4306070005

Divisió territorial postal

  • 43750

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430607 00 00 0 00 Flix
Entitat singular 430607 00 01 7 00 Colònia de la Fàbrica, la - 86 85 171
Nucli 430607 00 01 7 01 Colònia de la Fàbrica, la - 86 85 171
Entitat singular 430607 00 02 2 00 Comellarets - 419 411 830
Nucli 430607 00 02 2 01 Comellarets - 419 411 830
Entitat singular 430607 00 03 8 00 Flix - 1212 1195 2407
Nucli 430607 00 03 8 01 Flix - 1126 1133 2259
Nucli 430607 00 03 8 02 Riber, lo - 7 7 14
Disseminat 430607 00 03 8 99 Disseminat de Flix - 79 55 134
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430607 01 Colònia de la Fàbrica, la Raval
Unitat població 430607 02 Comellarets, los Raval
Unitat població 430607 03 Flix Vila
Unitat població 430607 04 Riber Caseria

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001
  • 01002
  • 02001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 49 Falset
Divisió territorial educativa DE08 Terres de l'Ebre
Regions sanitàries RS03 Terres de l'Ebre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP28 Terra Alta-Ribera d'Ebre
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT09 Terres de l'Ebre
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA05 Terres de l'Ebre
Oficina comarcal OC30 Ribera d'Ebre
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 30 Ribera d'Ebre
Àmbit territorial de planificació AT04 Terres de l'Ebre
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 116,30 Km2 47 m
  • Després: 116,88 Km2 47 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP28 Terra Alta-Ribera d'Ebre