Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 27,47 Km2
Altitud 112 m
Població (a 01-01-2019) 731 h
Litoral No
Capital Galera, la
Distància -
Codi ajuntament 4306350006

Divisió territorial postal

  • 43515

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430635 00 00 0 00 Galera, la
Entitat singular 430635 00 01 7 00 Galera, la - 375 356 731
Nucli 430635 00 01 7 01 Galera, la - 365 347 712
Disseminat 430635 00 01 7 99 Disseminat de la Galera - 10 9 19
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430635 01 Galera, la Vila

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 44 Amposta
Divisió territorial educativa DE08 Terres de l'Ebre
Regions sanitàries RS03 Terres de l'Ebre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP27 Montsià
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT09 Terres de l'Ebre
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA05 Terres de l'Ebre
Oficina comarcal OC22 Montsià
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 22 Montsià
Àmbit territorial de planificació AT04 Terres de l'Ebre
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 27,30 Km2 112 m
  • Després: 27,47 Km2 112 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP27 Montsià