Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 32,32 km²
Altitud 43 m
Població (a 01-01-2020) 706 h
Litoral No
Capital Miravet
Distància -
Codi ajuntament 4308460009

Divisió territorial postal

  • 43747

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430846 00 00 0 00 Miravet
Entitat singular 430846 00 01 7 00 Miravet - 375 331 706
Nucli 430846 00 01 7 01 Miravet - 339 301 640
Disseminat 430846 00 01 7 99 Disseminat de Miravet - 36 30 66
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430846 01 Illa de Putxó, l' Caseria
Unitat població 430846 02 Miravet Vila
Unitat població 430846 03 Terrisseries, les Raval

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 46 Gandesa
Divisió territorial educativa DE08 Terres de l'Ebre
Regions sanitàries RS03 Terres de l'Ebre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP28 Terra Alta-Ribera d'Ebre
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT09 Terres de l'Ebre
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA05 Terres de l'Ebre
Oficina comarcal OC30 Ribera d'Ebre
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 30 Ribera d'Ebre
Àmbit territorial de planificació AT04 Terres de l'Ebre
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 32,20 km² 43 m
  • Després: 32,32 km² 43 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP28 Terra Alta-Ribera d'Ebre