Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 10,61 km²
Altitud 231 m
Població (a 01-01-2020) 509 h
Litoral No
Capital Nulles
Distància -
Codi ajuntament 4309820002

Divisió territorial postal

  • 43887

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430982 00 00 0 00 Nulles
Entitat singular 430982 00 01 7 00 Bellavista - 9 6 15
Disseminat 430982 00 01 7 99 Bellavista -Disseminat- - 9 6 15
Entitat singular 430982 00 02 2 00 Casafort - 6 2 8
Disseminat 430982 00 02 2 99 Casafort -Disseminat- - 6 2 8
Entitat singular 430982 00 03 8 00 Nulles - 259 227 486
Nucli 430982 00 03 8 01 Nulles - 259 227 486
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430982 01 Bellavista Barri
Unitat població 430982 02 Casafort Caseria
Unitat població 430982 03 Nulles Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 45 Valls
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP22 Alt Camp-Conca de Barberà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC01 Alt Camp
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 01 Alt Camp
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 10,70 km² 231 m
  • Després: 10,61 km² 231 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP22 Alt Camp-Conca de Barberà