Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 8,22 km²
Altitud 175 m
Població (a 01-01-2020) 162 h
Litoral No
Capital Renau
Distància -
Codi ajuntament 4312270005

Divisió territorial postal

  • 43886

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 431227 00 00 0 00 Renau
Entitat singular 431227 00 01 7 00 Renau - 85 77 162
Nucli 431227 00 01 7 01 Renau - 75 68 143
Disseminat 431227 00 01 7 99 Disseminat de Renau - 10 9 19
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 431227 01 Renau Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 47 Tarragona
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP25 Tarragonès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC36 Tarragonès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 36 Tarragonès
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 8,30 km² 175 m
  • Després: 8,22 km² 175 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP25 Tarragonès