Saltar al contingut principal

431397 Santa Coloma de Queralt

Característiques generals
Valor
Superfície 33,86 Km2
Altitud 674 m
Població (a 01-01-2019) 2673 h
Litoral No
Capital Santa Coloma de Queralt
Distància -
Codi ajuntament 4313970005

Divisió territorial postal

  • 43420
  • 43429

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 431397 00 00 0 00 Santa Coloma de Queralt
Entitat singular 431397 00 01 7 00 Aguiló - 9 7 16
Nucli 431397 00 01 7 01 Aguiló - 4 5 9
Disseminat 431397 00 01 7 99 Disseminat d'Aguiló - 5 2 7
Entitat singular 431397 00 02 2 00 Pobla de Carivenys, la - 10 5 15
Nucli 431397 00 02 2 01 Pobla de Carivenys, la - 10 5 15
Disseminat 431397 00 02 2 99 Disseminat de la Pobla de Carivenys - 0 0 0
Entitat singular 431397 00 03 8 00 Roques, les - 7 2 9
Nucli 431397 00 03 8 01 Roques, les - 4 1 5
Disseminat 431397 00 03 8 99 Disseminat de les Roques - 3 1 4
Entitat singular 431397 00 04 3 00 Santa Coloma de Queralt - 1302 1331 2633
Nucli 431397 00 04 3 01 Santa Coloma de Queralt - 1292 1323 2615
Disseminat 431397 00 04 3 99 Disseminat de Santa Coloma de Queralt - 10 8 18
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 431397 01 Aguiló Població
Unitat població 431397 02 Pobla de Carivenys, la Llogarret
Unitat població 431397 03 Roques, les Llogarret
Unitat població 431397 04 Santa Coloma de Queralt Vila

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001
  • 02001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 45 Valls
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 4 Zona de Muntanya Altiplans Centrals
Àrea/es policial/s ABP22 Alt Camp-Conca de Barberà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC16 Conca de Barberà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 16 Conca de Barberà
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 34,00 Km2 674 m
  • Després: 33,86 Km2 674 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP22 Alt Camp-Conca de Barberà