Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 53,54 km²
Altitud 13 m
Població (a 01-01-2016) 887 h
Litoral No
Capital Tivenys
Distància -
Codi ajuntament 4314950006

Divisió territorial postal

  • 43511

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2016)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 431495 00 00 0 00 Tivenys
Entitat singular 431495 00 01 7 00 Tivenys - 451 436 887
Nucli 431495 00 01 7 01 Tivenys - 400 379 779
Disseminat 431495 00 01 7 99 Disseminat de Tivenys - 51 57 108
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 431495 01 Tivenys Vila

Seccions censals (a 01-01-2016)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 48 Tortosa
Divisió territorial educativa DE08 Terres de l'Ebre
Regions sanitàries RS03 Terres de l'Ebre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP26 Baix Ebre
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT09 Terres de l'Ebre
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA05 Terres de l'Ebre
Oficina comarcal OC09 Baix Ebre
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 09 Baix Ebre
Àmbit territorial de planificació AT04 Terres de l'Ebre
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 53,00 km² 13 m
  • Després: 53,54 km² 13 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP26 Baix Ebre