Saltar al contingut principal

1. Què és l'Enquesta territorial sobre TIC a les llars 2019?

L'Enquesta territorial sobre tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a les llars 2019 és una activitat estadística oficial, integrada en el Programa anual d'actuació estadística 2019 (actuació 02 08 02), que desplega la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2017–2020.

L'Enquesta territorial sobre TIC llars és una operació estadística que investiga un panel de persones de 16 anys o més residents a Catalunya, sobre l'ús i l'equipament del seu habitatge en productes TIC. És una estadística amb periodicitat biennal que recull la informació a partir d'una mostra de 3.150 unitats distribuïdes en el territori.

2. Quins són els seus objectius?

L'enquesta té com a principals objectius:

  • conèixer l'equipament en tecnologies de la informació i la comunicació (ordinador, connexió a Internet, telefonia mòbil) a les llars catalanes
  • conèixer l'ús de les noves tecnologies per part de la població
  • obtenir estimacions territorials (àmbits del Pla territorial i comarques) dels indicadors més importants d'equipament i ús de les TIC

3. A qui s'adreça aquesta enquesta?

L'enquesta s'adreça als habitatges principals de Catalunya i a les persones de 16 anys i més que hi resideixen.

4. Quan es duu a terme l'operació de recollida de dades?

L'operació de camp es durà a terme des del 17 de juny i s'allargarà fins al mes de setembre.

5. Com es pot contestar l'enquesta?

La recollida de la informació es duu a terme mitjançant entrevista telefònica (mètode CATI: Computer Assisted Telephone Interview).

6. És obligatòria la resposta?

Atès el caràcter d'interès públic, fixat pel Parlament de Catalunya, de totes les estadístiques integrades en el Pla estadístic de Catalunya, la col·laboració de la població i de les empreses en la resposta dels qüestionaris és legalment obligatòria, amb la finalitat d'assegurar una quota adequada de respostes i, conseqüentment, uns resultats estadístics fiables (capítol V de la Llei d'estadística de Catalunya). D'aquesta forma queda expressat a l'article 38 de la Llei d'estadística de Catalunya: "Tots els ciutadans, les entitats i les institucions estan obligats per llei a proporcionar la informació que es demana i aquesta informació ha d'ésser completa i verídica".

7. Està prou protegida la informació de l'enquesta?

Les dades de caràcter individual d'aquesta enquesta estan emparades pel secret estadístic en els termes establerts per la Llei d'estadística de Catalunya. Això suposa que les dades individualitzades recollides en els qüestionaris no poden fer-se públiques ni tampoc comunicar-se a cap persona o entitat, ni tan sols a les administracions públiques, llevat de les que també estiguin vinculades per l'obligació del secret estadístic. En aquest sentit, tot el personal de l'Idescat i d'altres organismes que participen en una estadística oficial a Catalunya fan una declaració solemne de preservació del secret estadístic i s'enfronten a penes severes en cas de violar-lo.

Igualment, l'obligació de preservar el secret estadístic s'estén a la publicació de resultats, de manera que tant l'Idescat com la resta d'organismes del Sistema estadístic de Catalunya tenen especial cura a evitar que es puguin deduir dades de caràcter individual de la informació que es publica tabulada.

8. On puc sol·licitar més informació?

Per a qualsevol tipus de consulta en relació amb els continguts de l'enquesta o altres dubtes que sorgeixin podeu dirigir-vos:

  • al telèfon de l'Idescat 93 557 30 00
  • al web de l'Idescat (www.idescat.cat)

9. On podré trobar els resultats de l'enquesta?

Els resultats de l'enquesta es difondran al web de l'Idescat (www.idescat.cat).