Skip to main content
Assalariats Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Total 1.271.284 z 1.390.457
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 38.974 34.538 37.258
Venda vehicles de motor 14.599 12.595 13.656
Manteniment i reparació vehicles de motor 15.639 14.507 15.971
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 6.911 6.315 6.175
Venda i reparació motocicletes i recanvis 1.825 1.122 1.456
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 185.225 186.629 195.054
Intermediaris comerç 8.792 7.669 9.990
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 864 653 794
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 1.415 1.088 1.547
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 1.339 1.352 1.792
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 2.850 2.498 3.313
Intermediaris especialitzats venda altres productes 2.323 2.078 2.543
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 4.165 3.912 4.025
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 2.494 2.185 2.283
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 1.671 1.727 1.742
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 40.421 41.287 46.457
Comerç engròs fruites i hortalisses 10.855 11.870 14.873
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 5.302 4.793 5.478
Comerç engròs begudes 5.679 6.278 7.185
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 2.795 2.454 2.390
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 6.767 6.549 7.238
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 9.022 9.343 9.294
Comerç engròs articles d'ús domèstic 55.672 56.549 56.036
Comerç engròs tèxtils 2.923 3.005 3.815
Comerç engròs peces de vestir i calçat 11.678 11.585 11.972
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 4.212 4.485 3.930
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 2.100 2.544 2.058
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 3.612 4.079 3.977
Comerç engròs productes farmacèutics 16.211 17.178 17.425
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 14.936 13.674 12.859
Comerç engròs equips per a les TIC 14.051 12.419 12.928
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 7.204 5.750 6.556
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 6.847 6.670 6.372
Comerç engròs altra maquinària i equips 27.121 29.008 28.466
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 1.614 1.944 1.665
Comerç engròs màquines eina 2.420 2.615 2.512
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 1.211 1.399 1.497
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 2.237 2.905 2.757
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 19.641 20.144 20.035
Altres tipus comerç engròs especialitzat 34.262 34.468 35.976
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 1.153 1.280 1.159
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 3.594 3.115 3.784
Comerç engròs fusta i materials construcció 10.446 9.973 10.421
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 7.027 8.218 8.315
Comerç engròs productes químics 6.690 6.656 7.001
Comerç engròs altres productes semielaborats 1.500 1.424 1.593
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 3.852 3.803 3.704
Comerç engròs no especialitzat 741 1.317 1.176
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 217.412 214.417 228.446
Comerç detall establiments no especialitzats 63.634 65.355 67.005
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 54.833 56.555 59.144
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 8.802 8.800 7.860
Comerç detall aliments, begudes i tabac 37.983 37.114 39.240
Comerç detall fruites i hortalisses 5.102 5.741 5.133
Comerç detall carn i productes carnis 9.923 9.520 10.541
Comerç detall peix i marisc 2.777 2.108 2.758
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 13.949 14.070 13.778
Comerç detall begudes i productes de tabac 2.626 2.224 2.340
Comerç detall altres productes alimentaris 3.606 3.451 4.690
Comerç detall carburants per a l'automoció 6.714 6.735 6.717
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 102.073 98.183 108.413
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 29.296 26.770 31.546
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 5.286 5.256 3.951
Comerç detall tèxtils 1.765 1.983 2.154
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 6.131 6.811 8.065
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 9.797 9.144 9.009
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 3.952 3.402 3.423
Comerç detall peces de vestir 24.046 23.313 25.456
Comerç detall calçat i articles cuir 6.493 6.391 7.237
Comerç detall productes farmacèutics 9.601 9.725 10.892
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 2.033 1.940 2.197
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 3.673 3.449 4.484
Comerç detall en parades i mercats ambulants 1.584 1.170 1.635
Comerç detall fora d'establiments 5.424 5.861 5.436
Comerç detall per correspondència i per Internet 2.379 2.834 2.413
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 3.045 3.027 3.023
Transport i emmagatzematge 120.579 124.570 127.617
Transport terrestre; transport per canonades 58.069 58.982 61.012
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 24.820 25.933 26.044
Transport mercaderies per carretera i per canonada 33.249 33.049 34.967
Transport marítim i per vies navegació interiors 348 326 412
Transport aeri 4.299 5.083 5.287
Emmagatzematge i activitats afins al transport 43.171 45.993 46.406
Dipòsit i emmagatzematge 5.268 6.165 5.555
Activitats afins al transport 37.902 39.828 40.851
Activitats postals i de correus 14.692 14.186 14.500
Hostaleria 182.888 182.882 193.578
Serveis d'allotjament 43.180 42.750 46.913
Hotels i allotjaments similars 36.467 35.629 39.405
Allotjaments turístics i altres de curta durada 3.006 3.416 3.539
Càmpings i altres tipus allotjaments 3.708 3.705 3.969
Serveis de menjar i begudes 139.708 140.132 146.665
Restaurants i establiments de menjars 77.198 77.328 76.152
Provisió de menjars preparats 22.238 26.790 24.969
Establiments de begudes 40.272 36.015 45.544
Informació i comunicacions 66.273 71.815 76.213
Edició 9.875 9.864 11.053
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 8.773 8.623 9.066
Edició programes informàtics 1.102 1.241 1.987
Cinema i vídeo; enregistrament de so 5.908 6.790 5.076
Ràdio i televisió 4.847 4.593 4.742
Telecomunicacions 7.963 8.194 8.851
Telecomunicacions per cable 4.605 4.523 4.446
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 3.358 3.672 4.405
Serveis de tecnologies de la informació 34.124 38.611 41.800
Serveis d'informació 3.555 3.762 4.690
Activitats immobiliàries 27.834 28.179 30.950
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 17.428 17.354 19.427
Activitats immobiliàries per compte d'altri 10.406 10.824 11.523
Activitats professionals, científiques i tècniques 132.188 141.423 151.372
Activitats jurídiques i de comptabilitat 44.358 43.880 50.608
Activitats jurídiques 15.520 13.902 14.459
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 28.838 29.977 36.149
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 12.305 18.104 17.527
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 31.327 35.054 31.969
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 21.525 26.357 22.357
Anàlisis i assajos tècnics 9.802 8.696 9.612
Recerca i desenvolupament 6.681 9.252 13.291
Publicitat i estudis de mercat 23.480 22.227 22.368
Publicitat 20.804 18.919 19.166
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 2.675 3.307 3.202
Altres activitats professionals i tècniques 11.798 10.554 13.035
Activitats de disseny especialitzat 1.354 1.395 1.573
Activitats de fotografia 941 1.016 1.016
Activitats de traducció i d'interpretació 1.129 1.280 1.505
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 8.374 6.863 8.941
Activitats veterinàries 2.239 2.353 2.573
Activitats administratives i serveis auxiliars 218.521 228.113 256.507
Activitats de lloguer 7.115 6.914 7.857
Lloguer vehicles de motor 1.618 1.654 1.959
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 1.379 1.346 1.043
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 4.118 3.913 4.855
Activitats relacionades amb l'ocupació 42.478 40.404 49.899
Agències de viatges i operadors turístics 9.603 9.196 8.823
Activitats de seguretat i investigació 14.143 17.701 18.402
Serveis a edificis i activitats de jardineria 97.024 103.311 108.703
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 8.456 9.349 13.382
Activitats de neteja 83.016 88.923 89.644
Activitats de jardineria 5.552 5.039 5.677
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 48.158 50.587 62.823
Activitats administratives i auxiliars oficina 3.632 3.863 5.751
Activitats de centres d'atenció telefònica 13.331 13.807 15.831
Organització convencions i fires de mostres 3.608 3.601 3.803
Altres activitats de suport a les empreses 27.587 29.316 37.438
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 49.656 51.102 60.779
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 9.620 8.903 11.314
Activitats de biblioteques, arxius i museus 3.213 3.697 4.418
Jocs atzar i apostes 4.943 5.507 5.768
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 31.880 32.995 39.279
Altres serveis 31.735 27.931 32.683
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 5.339 4.513 5.152
Reparació ordinadors i equips de comunicació 2.579 1.997 2.404
Reparació efectes personals i domèstics 2.760 2.515 2.748
Altres activitats de serveis personals 26.396 23.419 27.531
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
L'any 2014, s'incorporen en la branca "Altres tipus de comerç a l'engròs especialitzat" (grup 467 de la CCAE-2009) empreses que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta.
ncaa: No classificats en altres apartats.
(z) Dada no procedent.