Skip to main content
Consum de mercaderies Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Total 93.151.560 z 100.127.717
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 7.539.823 8.557.323 9.712.845
Venda vehicles de motor 5.708.966 6.626.237 8.088.321
Manteniment i reparació vehicles de motor 51.798 45.956 38.238
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 1.421.801 1.546.862 1.298.200
Venda i reparació motocicletes i recanvis 357.258 338.268 288.085
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 55.015.336 57.647.063 58.545.875
Intermediaris comerç 32.942 22.993 38.459
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 1.417 2.761 4.524
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 2.669 8.385 7.606
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 2.034 1.440 1.926
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 13.008 1.692 4.939
Intermediaris especialitzats venda altres productes 13.814 8.715 19.464
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 3.470.554 3.312.268 3.232.408
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 2.259.627 2.129.086 2.129.657
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 1.210.927 1.183.182 1.102.752
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 14.182.850 15.073.100 14.311.179
Comerç engròs fruites i hortalisses 2.873.392 2.831.976 3.287.785
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 2.696.481 2.493.660 2.584.892
Comerç engròs begudes 1.825.089 2.041.032 2.137.464
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 1.427.687 1.562.628 1.567.579
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 2.574.379 2.872.755 2.175.023
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 2.785.822 3.271.049 2.558.437
Comerç engròs articles d'ús domèstic 13.460.696 13.456.817 13.854.261
Comerç engròs tèxtils 537.339 596.622 731.622
Comerç engròs peces de vestir i calçat 1.803.836 1.966.191 2.061.376
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 1.769.573 1.805.092 1.563.097
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 464.612 469.959 452.272
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 632.931 698.922 806.225
Comerç engròs productes farmacèutics 5.515.773 5.494.349 5.874.830
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 2.736.633 2.425.682 2.364.838
Comerç engròs equips per a les TIC 3.593.671 3.901.675 4.368.810
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 2.394.221 2.574.620 2.937.328
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 1.199.450 1.327.056 1.431.483
Comerç engròs altra maquinària i equips 4.515.615 5.164.926 5.580.359
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 256.877 361.074 317.225
Comerç engròs màquines eina 376.189 519.657 572.256
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 178.635 208.090 268.429
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 203.675 282.962 286.868
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 3.500.238 3.793.142 4.135.582
Altres tipus comerç engròs especialitzat 15.664.675 16.553.338 17.051.545
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 6.241.825 6.578.427 6.353.708
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 1.451.528 1.149.704 1.626.352
Comerç engròs fusta i materials construcció 1.718.700 1.701.209 1.754.728
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 1.087.345 1.197.464 1.344.264
Comerç engròs productes químics 3.548.055 3.766.697 4.121.753
Comerç engròs altres productes semielaborats 492.619 590.847 668.038
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 1.124.603 1.568.989 1.182.702
Comerç engròs no especialitzat 94.332 161.946 108.853
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 25.349.465 24.735.078 25.998.511
Comerç detall establiments no especialitzats 9.571.153 9.572.188 9.989.715
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 8.491.867 8.558.296 9.019.886
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 1.079.286 1.013.892 969.829
Comerç detall aliments, begudes i tabac 3.666.554 3.308.952 3.405.324
Comerç detall fruites i hortalisses 376.794 505.272 434.230
Comerç detall carn i productes carnis 762.810 660.431 613.602
Comerç detall peix i marisc 280.044 207.274 296.309
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 248.423 255.851 293.120
Comerç detall begudes i productes de tabac 1.720.140 1.462.743 1.462.040
Comerç detall altres productes alimentaris 278.343 217.382 306.023
Comerç detall carburants per a l'automoció 2.513.461 2.329.381 1.991.817
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 8.564.287 8.521.631 9.630.036
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 2.040.575 1.936.084 2.501.711
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 677.767 726.423 472.849
Comerç detall tèxtils 104.517 106.423 130.617
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 564.158 664.065 696.594
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 769.882 789.730 760.197
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 394.937 351.467 392.525
Comerç detall peces de vestir 1.722.810 1.669.238 2.174.009
Comerç detall calçat i articles cuir 364.780 377.144 419.038
Comerç detall productes farmacèutics 1.548.853 1.506.479 1.588.619
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 111.049 112.388 152.552
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 264.959 282.191 341.326
Comerç detall en parades i mercats ambulants 162.011 157.384 134.358
Comerç detall fora d'establiments 871.998 845.542 847.261
Comerç detall per correspondència i per Internet 474.655 495.538 550.870
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 397.343 350.005 296.391
Transport i emmagatzematge 77.039 57.235 72.880
Transport terrestre; transport per canonades 26.043 22.990 14.154
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 300 420 1.661
Transport mercaderies per carretera i per canonada 25.743 22.570 12.493
Transport marítim i per vies navegació interiors 411 292 649
Transport aeri 168 155 31
Emmagatzematge i activitats afins al transport 46.455 23.983 54.572
Dipòsit i emmagatzematge 11.286 3.227 4.868
Activitats afins al transport 35.169 20.756 49.704
Activitats postals i de correus 3.963 9.815 3.474
Hostaleria 111.774 110.694 131.316
Serveis d'allotjament 18.586 18.384 38.835
Hotels i allotjaments similars 10.137 11.652 32.702
Allotjaments turístics i altres de curta durada 2.857 3.304 2.171
Càmpings i altres tipus allotjaments 5.593 3.428 3.962
Serveis de menjar i begudes 93.187 92.310 92.481
Restaurants i establiments de menjars 70.992 68.895 65.078
Provisió de menjars preparats 3.492 4.651 3.658
Establiments de begudes 18.703 18.764 23.745
Informació i comunicacions 1.486.553 1.163.723 1.469.663
Edició 129.573 126.817 157.628
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 126.639 122.987 142.367
Edició programes informàtics 2.934 3.830 15.261
Cinema i vídeo; enregistrament de so 839.815 516.305 698.859
Ràdio i televisió 24.930 29.557 2.709
Telecomunicacions 284.875 266.547 428.127
Telecomunicacions per cable 164.722 160.787 185.974
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 120.154 105.760 242.153
Serveis de tecnologies de la informació 204.499 207.029 174.146
Serveis d'informació 2.860 17.469 8.195
Activitats immobiliàries 189.159 209.367 249.485
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 96.697 206.643 191.929
Activitats immobiliàries per compte d'altri 92.462 2.724 57.555
Activitats professionals, científiques i tècniques 1.270.326 1.635.118 1.882.673
Activitats jurídiques i de comptabilitat 6.613 2.918 7.765
Activitats jurídiques 938 970 1.128
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 5.675 1.948 6.638
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 5.224 40.418 39.478
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 63.731 46.012 46.514
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 59.972 44.381 42.415
Anàlisis i assajos tècnics 3.759 1.632 4.099
Recerca i desenvolupament 7.618 8.745 12.475
Publicitat i estudis de mercat 1.143.367 1.448.778 1.697.945
Publicitat 1.143.339 1.443.166 1.696.959
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 28 5.612 986
Altres activitats professionals i tècniques 24.627 59.952 24.435
Activitats de disseny especialitzat 19.455 53.835 14.985
Activitats de fotografia 3.084 1.550 5.009
Activitats de traducció i d'interpretació 19 166 83
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 2.070 4.402 4.357
Activitats veterinàries 19.146 28.295 54.061
Activitats administratives i serveis auxiliars 1.868.022 1.894.555 1.591.214
Activitats de lloguer 79.911 130.010 153.628
Lloguer vehicles de motor 9.703 64.837 109.286
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 9.116 7.751 7.167
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 61.092 57.422 37.175
Activitats relacionades amb l'ocupació 305 521 162
Agències de viatges i operadors turístics 1.688.058 1.637.365 1.367.999
Activitats de seguretat i investigació 16.247 9.116 6.407
Serveis a edificis i activitats de jardineria 10.453 12.406 21.358
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 111 88 1.124
Activitats de neteja 5.284 9.688 5.610
Activitats de jardineria 5.058 2.629 14.625
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 73.048 105.139 41.660
Activitats administratives i auxiliars oficina 6.648 7.445 3.964
Activitats de centres d'atenció telefònica 477 541 3.568
Organització convencions i fires de mostres 17.629 2.072 13.506
Altres activitats de suport a les empreses 48.294 95.080 20.622
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 159.121 32.644 248.655
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 14.856 1.470 73.883
Activitats de biblioteques, arxius i museus 5.659 4.646 6.172
Jocs atzar i apostes 58.771 6.602 70.737
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 79.836 19.926 97.864
Altres serveis 84.941 60.898 224.599
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 31.268 19.851 62.157
Reparació ordinadors i equips de comunicació 16.606 11.713 14.922
Reparació efectes personals i domèstics 14.662 8.137 47.235
Altres activitats de serveis personals 53.673 41.048 162.442
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
L'any 2014, s'incorporen en la branca "Altres tipus de comerç a l'engròs especialitzat" (grup 467 de la CCAE-2009) empreses que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta.
ncaa: No classificats en altres apartats.
(z) Dada no procedent.