Skip to main content
Valor de la producció Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Total 99.068.669 z 110.888.011
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 3.923.937 3.682.674 3.999.694
Venda vehicles de motor 1.594.579 1.580.797 1.793.048
Manteniment i reparació vehicles de motor 1.527.691 1.449.119 1.577.203
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 632.580 541.143 499.843
Venda i reparació motocicletes i recanvis 169.086 111.614 129.599
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 20.214.131 21.191.157 22.191.633
Intermediaris comerç 1.100.563 1.230.024 1.417.495
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 135.802 136.956 171.201
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 187.100 187.050 204.286
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 179.615 260.572 256.548
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 248.386 313.384 392.226
Intermediaris especialitzats venda altres productes 349.660 332.062 393.234
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 518.269 499.095 490.004
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 381.812 341.243 313.525
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 136.457 157.852 176.479
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 3.956.877 3.950.512 4.539.450
Comerç engròs fruites i hortalisses 840.582 822.227 1.042.862
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 564.105 531.589 556.994
Comerç engròs begudes 583.182 650.429 917.140
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 433.154 432.547 387.856
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 895.729 805.783 941.689
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 640.124 707.937 692.909
Comerç engròs articles d'ús domèstic 7.389.381 7.824.844 7.761.904
Comerç engròs tèxtils 272.343 284.000 355.334
Comerç engròs peces de vestir i calçat 1.636.527 1.890.704 1.757.090
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 529.073 604.386 536.721
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 196.130 210.535 216.040
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 550.902 570.549 582.160
Comerç engròs productes farmacèutics 2.914.868 3.038.331 3.059.038
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 1.289.539 1.226.339 1.255.520
Comerç engròs equips per a les TIC 1.153.682 1.109.411 1.067.704
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 603.213 564.760 554.722
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 550.469 544.652 512.982
Comerç engròs altra maquinària i equips 2.453.573 2.663.163 2.775.271
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 108.371 143.470 122.790
Comerç engròs màquines eina 207.090 245.802 254.891
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 120.729 130.703 160.832
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 155.915 187.896 170.951
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 1.861.468 1.955.292 2.065.806
Altres tipus comerç engròs especialitzat 3.580.127 3.798.883 4.058.014
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 587.157 599.624 560.907
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 306.398 279.155 334.110
Comerç engròs fusta i materials construcció 668.738 751.951 802.857
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 531.840 570.776 606.752
Comerç engròs productes químics 978.304 1.069.534 1.238.400
Comerç engròs altres productes semielaborats 168.225 167.735 180.721
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 339.465 360.108 334.266
Comerç engròs no especialitzat 61.658 115.223 81.791
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 11.775.521 11.500.133 12.416.299
Comerç detall establiments no especialitzats 3.467.079 3.485.161 3.706.097
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 2.867.219 2.908.650 3.165.033
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 599.860 576.511 541.064
Comerç detall aliments, begudes i tabac 1.632.526 1.560.091 1.588.995
Comerç detall fruites i hortalisses 164.549 208.387 203.978
Comerç detall carn i productes carnis 463.374 391.644 392.029
Comerç detall peix i marisc 97.167 84.636 108.303
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 567.291 575.083 553.845
Comerç detall begudes i productes de tabac 199.650 165.831 160.537
Comerç detall altres productes alimentaris 140.494 134.509 170.304
Comerç detall carburants per a l'automoció 397.508 384.311 394.291
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 5.609.167 5.488.098 6.141.872
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 1.552.032 1.476.670 1.678.356
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 252.186 268.762 171.353
Comerç detall tèxtils 100.147 94.612 122.845
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 308.050 361.458 402.281
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 522.854 524.790 516.422
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 183.996 165.974 182.531
Comerç detall peces de vestir 1.461.860 1.390.762 1.704.133
Comerç detall calçat i articles cuir 304.888 308.273 338.074
Comerç detall productes farmacèutics 640.393 626.127 690.199
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 103.352 99.738 134.042
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 179.409 170.931 201.637
Comerç detall en parades i mercats ambulants 134.189 102.943 113.754
Comerç detall fora d'establiments 535.054 479.528 471.291
Comerç detall per correspondència i per Internet 259.985 261.047 240.370
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 275.068 218.482 230.921
Transport i emmagatzematge 14.739.146 14.973.423 14.574.613
Transport terrestre; transport per canonades 6.226.910 6.369.200 5.773.324
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 2.188.726 2.240.808 1.689.299
Transport mercaderies per carretera i per canonada 4.038.184 4.128.392 4.084.025
Transport marítim i per vies navegació interiors 90.350 60.911 64.017
Transport aeri 1.778.023 2.068.048 2.521.131
Emmagatzematge i activitats afins al transport 6.128.256 5.977.475 5.676.917
Dipòsit i emmagatzematge 622.669 661.058 745.692
Activitats afins al transport 5.505.587 5.316.417 4.931.225
Activitats postals i de correus 515.607 497.789 539.225
Hostaleria 10.810.844 10.730.835 11.976.634
Serveis d'allotjament 3.256.381 3.165.455 3.721.718
Hotels i allotjaments similars 2.738.602 2.627.858 3.124.974
Allotjaments turístics i altres de curta durada 211.541 239.444 260.488
Càmpings i altres tipus allotjaments 306.238 298.153 336.256
Serveis de menjar i begudes 7.554.463 7.565.380 8.254.915
Restaurants i establiments de menjars 4.161.796 4.220.514 4.343.413
Provisió de menjars preparats 908.979 1.053.539 1.010.766
Establiments de begudes 2.483.688 2.291.327 2.900.737
Informació i comunicacions 9.168.660 9.259.430 10.249.596
Edició 1.375.246 1.390.535 1.537.839
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 1.252.486 1.236.309 1.313.837
Edició programes informàtics 122.760 154.226 224.002
Cinema i vídeo; enregistrament de so 552.042 502.394 624.644
Ràdio i televisió 135.408 130.651 150.332
Telecomunicacions 3.585.733 3.365.952 3.264.665
Telecomunicacions per cable 2.113.334 1.893.173 1.962.023
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 1.472.398 1.472.779 1.302.642
Serveis de tecnologies de la informació 3.214.444 3.581.733 4.304.742
Serveis d'informació 305.788 288.165 367.373
Activitats immobiliàries 5.073.116 4.867.208 5.872.177
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 4.267.715 4.021.509 4.781.017
Activitats immobiliàries per compte d'altri 805.401 845.700 1.091.160
Activitats professionals, científiques i tècniques 10.543.596 12.604.519 13.811.977
Activitats jurídiques i de comptabilitat 3.569.215 3.655.784 4.488.648
Activitats jurídiques 1.583.312 1.466.894 1.818.336
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 1.985.903 2.188.890 2.670.311
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 1.173.720 1.824.261 2.553.623
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 2.389.010 3.378.645 2.710.634
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 1.748.827 2.656.566 2.031.486
Anàlisis i assajos tècnics 640.183 722.079 679.147
Recerca i desenvolupament 480.974 612.394 794.818
Publicitat i estudis de mercat 1.834.938 2.015.764 2.038.909
Publicitat 1.638.312 1.811.654 1.799.397
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 196.626 204.110 239.512
Altres activitats professionals i tècniques 978.592 1.007.488 1.113.947
Activitats de disseny especialitzat 249.228 272.769 267.995
Activitats de fotografia 98.487 94.406 90.293
Activitats de traducció i d'interpretació 103.045 103.524 127.300
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 527.831 536.788 628.358
Activitats veterinàries 117.147 110.184 111.399
Activitats administratives i serveis auxiliars 8.094.083 8.571.435 10.566.377
Activitats de lloguer 1.611.813 1.612.960 1.719.974
Lloguer vehicles de motor 847.895 754.546 788.564
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 85.265 111.765 88.404
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 678.653 746.649 843.006
Activitats relacionades amb l'ocupació 806.112 1.009.728 1.177.262
Agències de viatges i operadors turístics 715.610 732.050 787.408
Activitats de seguretat i investigació 711.655 688.422 655.611
Serveis a edificis i activitats de jardineria 2.068.703 1.959.550 2.601.063
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 179.100 179.541 248.102
Activitats de neteja 1.697.538 1.608.727 2.123.903
Activitats de jardineria 192.064 171.282 229.058
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 2.180.189 2.568.725 3.625.059
Activitats administratives i auxiliars oficina 298.412 305.274 386.966
Activitats de centres d'atenció telefònica 428.156 460.592 627.371
Organització convencions i fires de mostres 261.155 365.522 454.639
Altres activitats de suport a les empreses 1.192.467 1.437.336 2.156.083
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 3.223.714 3.584.525 3.867.333
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 354.175 392.443 498.654
Activitats de biblioteques, arxius i museus 100.152 121.974 162.529
Jocs atzar i apostes 786.342 924.951 680.374
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 1.983.046 2.145.157 2.525.776
Altres serveis 1.501.919 1.450.194 1.361.679
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 375.382 372.618 302.935
Reparació ordinadors i equips de comunicació 167.651 158.201 136.562
Reparació efectes personals i domèstics 207.732 214.417 166.373
Altres activitats de serveis personals 1.126.537 1.077.576 1.058.744
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
L'any 2014, s'incorporen en la branca "Altres tipus de comerç a l'engròs especialitzat" (grup 467 de la CCAE-2009) empreses que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta.
ncaa: No classificats en altres apartats.
(z) Dada no procedent.