Skip to main content

Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir

Índex de taules: Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 1.995 1.768 1.832
Nombre d'establiments 2.210 1.789 1.859
Ocupats 3.209 2.948 3.232
Assalariats 1.339 1.352 1.792
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 190.136 262.692 245.385
Altres ingressos 7.507 6.781 16.158
Variació d'existències de productes acabats i en curs ~ ~ -56
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 10.478 90.661 6.768
Consum de mercaderies 2.034 1.440 1.926
Treballs fets per altres empreses 15.931 7.422 2.997
Despeses de personal 56.117 60.112 67.240
Despeses en serveis exteriors 61.570 56.081 94.780
Altres despeses (*) 1.835 2.819 3.126
Dotacions per a amortitzacions 5.599 6.203 9.906
Inversió bruta en actius materials 2.643 6.976 11.016
Inversió bruta en actius intangibles 34 4 33
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4616 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 179.615 260.572 256.548
Consum intermedi 72.048 146.742 101.548
Valor afegit brut a preus de mercat 107.567 113.830 155.000
Impostos nets de subvencions 1.898 261 1.829
Valor afegit brut al cost dels factors 105.669 113.569 153.172
Despeses de personal 56.117 60.112 67.240
Excedent brut d'explotació 49.553 53.457 85.932
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4616 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 3.209 2.948 3.232
Homes 2.254 1.804 2.033
Dones 955 1.144 1.200
Assalariats 1.339 1.352 1.792
Fixos 1.195 1.201 1.541
Eventuals 145 151 252
No assalariats 1.869 1.596 1.440
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4616 de la CCAE-2009.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Volum de negoci 190.136 262.692 245.385
Vendes a l'engròs i al detall z z z
Volum de negoci per altres conceptes z z z
Consum de mercaderies 2.034 1.440 1.926
Compres de mercaderies z z z
Variació d'existències de mercaderies z z z
Marge comercial brut z z z
Marge comercial brut sobre vendes (%) z z z
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4616 de la CCAE-2009.
(z) Dada no procedent.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor