Skip to main content

Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau

Índex de taules: Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 359 218 330
Nombre d'establiments 428 280 390
Ocupats 2.999 2.596 2.557
Assalariats 2.795 2.454 2.390
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 1.865.630 1.977.327 1.932.971
Altres ingressos 8.562 27.466 28.500
Variació d'existències de productes acabats i en curs -16 4.071 690
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 13.096 10.840 9.604
Consum de mercaderies 1.427.687 1.562.628 1.567.579
Treballs fets per altres empreses 13.303 13.661 6.691
Despeses de personal 109.157 102.431 100.169
Despeses en serveis exteriors 225.764 223.901 206.950
Altres despeses (*) 6.793 7.467 9.527
Dotacions per a amortitzacions 10.380 9.544 9.756
Inversió bruta en actius materials 9.876 10.105 9.797
Inversió bruta en actius intangibles 1.674 621 1.646
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4635 a 4637 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 433.154 432.547 387.856
Consum intermedi 238.860 234.741 216.554
Valor afegit brut a preus de mercat 194.295 197.807 171.302
Impostos nets de subvencions 1.086 1.250 871
Valor afegit brut al cost dels factors 193.209 196.557 170.431
Despeses de personal 109.157 102.431 100.169
Excedent brut d'explotació 84.052 94.126 70.262
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4635 a 4637 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 2.999 2.596 2.557
Homes 2.008 1.625 1.656
Dones 991 971 901
Assalariats 2.795 2.454 2.390
Fixos 2.506 2.282 2.200
Eventuals 289 171 189
No assalariats 203 143 167
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4635 a 4637 de la CCAE-2009.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Volum de negoci 1.865.630 1.977.327 1.932.971
Vendes a l'engròs i al detall 1.850.574 1.962.919 1.928.870
Volum de negoci per altres conceptes 15.056 14.408 4.101
Consum de mercaderies 1.427.687 1.562.628 1.567.579
Compres de mercaderies 1.444.094 1.549.115 1.583.943
Variació d'existències de mercaderies 16.408 -13.513 16.365
Marge comercial brut 422.888 400.291 361.292
Marge comercial brut sobre vendes (%) 22,9 20,4 18,7
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4635 a 4637 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor