Saltar al contingut principal

Índex de taules: Comerç engròs peix, marisc i altres aliments

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 1.351 1.325 1.281
Nombre d'establiments 1.442 1.459 1.441
Ocupats 7.703 7.666 8.073
Assalariats 6.767 6.549 7.238
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 3.464.744 3.678.035 3.094.730
Altres ingressos 44.920 32.107 54.366
Variació d'existències de productes acabats i en curs 268 6.115 5
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 48.385 35.504 48.359
Consum de mercaderies 2.574.379 2.872.755 2.175.023
Treballs fets per altres empreses 36.775 34.955 29.718
Despeses de personal 265.038 236.287 258.606
Despeses en serveis exteriors 490.906 436.231 487.103
Altres despeses (*) 1.021 1.300 699
Dotacions per a amortitzacions 27.373 24.367 25.890
Inversió bruta en actius materials 19.056 39.629 47.786
Inversió bruta en actius intangibles 3.454 5.580 3.332
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4638 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 895.729 805.783 941.689
Consum intermedi 539.290 471.735 535.462
Valor afegit brut a preus de mercat 356.439 334.047 406.227
Impostos nets de subvencions 1.709 3.044 3.614
Valor afegit brut al cost dels factors 354.729 331.004 402.613
Despeses de personal 265.038 236.287 258.606
Excedent brut d'explotació 89.691 94.717 144.006
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4638 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 7.703 7.666 8.073
Homes 5.313 5.316 5.544
Dones 2.391 2.350 2.530
Assalariats 6.767 6.549 7.238
Fixos 5.926 5.788 6.373
Eventuals 841 761 865
No assalariats 937 1.117 835
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4638 de la CCAE-2009.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Volum de negoci 3.464.744 3.678.035 3.094.730
Vendes a l'engròs i al detall 3.452.094 3.673.898 3.091.734
Volum de negoci per altres conceptes 12.650 4.137 2.995
Consum de mercaderies 2.574.379 2.872.755 2.175.023
Compres de mercaderies 2.577.813 2.885.114 2.193.112
Variació d'existències de mercaderies 3.434 12.359 18.089
Marge comercial brut 877.715 801.144 916.712
Marge comercial brut sobre vendes (%) 25,4 21,8 29,7
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4638 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor