Skip to main content

Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes

Índex de taules: Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 625 631 488
Nombre d'establiments 682 684 549
Ocupats 7.420 6.263 6.740
Assalariats 7.204 5.750 6.556
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 2.889.845 3.014.189 3.349.170
Altres ingressos 154.336 159.072 174.905
Variació d'existències de productes acabats i en curs -10 522 763
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 3.691 13.583 7.843
Consum de mercaderies 2.394.221 2.574.620 2.937.328
Treballs fets per altres empreses 46.500 34.097 30.829
Despeses de personal 348.614 297.744 273.137
Despeses en serveis exteriors 196.049 193.415 191.308
Altres despeses (*) 1.189 1.439 5.900
Dotacions per a amortitzacions 14.943 14.364 12.270
Inversió bruta en actius materials 18.478 13.644 10.557
Inversió bruta en actius intangibles 4.147 3.425 7.928
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4651 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 603.213 564.760 554.722
Consum intermedi 199.740 206.998 199.151
Valor afegit brut a preus de mercat 403.474 357.762 355.571
Impostos nets de subvencions 2.562 2.029 1.779
Valor afegit brut al cost dels factors 400.912 355.733 353.792
Despeses de personal 348.614 297.744 273.137
Excedent brut d'explotació 52.298 57.988 80.655
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4651 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 7.420 6.263 6.740
Homes 5.032 4.286 4.696
Dones 2.388 1.976 2.044
Assalariats 7.204 5.750 6.556
Fixos 6.637 5.424 5.880
Eventuals 567 326 676
No assalariats 216 513 183
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4651 de la CCAE-2009.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Volum de negoci 2.889.845 3.014.189 3.349.170
Vendes a l'engròs i al detall 2.780.898 2.912.114 3.269.805
Volum de negoci per altres conceptes 108.947 102.075 79.365
Consum de mercaderies 2.394.221 2.574.620 2.937.328
Compres de mercaderies 2.386.916 2.596.255 2.998.879
Variació d'existències de mercaderies -7.305 21.636 61.552
Marge comercial brut 386.677 337.495 332.477
Marge comercial brut sobre vendes (%) 13,9 11,6 10,2
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4651 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor