Skip to main content

Comerç engròs electrònica i telecomunicacions

Índex de taules: Comerç engròs electrònica i telecomunicacions

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 637 519 627
Nombre d'establiments 915 756 851
Ocupats 7.010 6.745 6.550
Assalariats 6.847 6.670 6.372
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 1.751.076 1.886.094 1.947.059
Altres ingressos 34.515 19.393 23.403
Variació d'existències de productes acabats i en curs -525 748 1.789
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 7.740 21.601 20.803
Consum de mercaderies 1.199.450 1.327.056 1.431.483
Treballs fets per altres empreses 34.657 34.105 27.293
Despeses de personal 299.047 289.583 278.784
Despeses en serveis exteriors 200.718 192.484 170.181
Altres despeses (*) 1.208 896 7.153
Dotacions per a amortitzacions 17.379 18.279 13.156
Inversió bruta en actius materials 12.608 10.695 15.035
Inversió bruta en actius intangibles 4.322 3.353 2.703
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4652 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 550.469 544.652 512.982
Consum intermedi 208.458 214.085 190.984
Valor afegit brut a preus de mercat 342.011 330.567 321.998
Impostos nets de subvencions 5.793 7.939 3.397
Valor afegit brut al cost dels factors 336.217 322.629 318.600
Despeses de personal 299.047 289.583 278.784
Excedent brut d'explotació 37.170 33.045 39.817
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4652 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 7.010 6.745 6.550
Homes 4.729 4.595 4.314
Dones 2.281 2.150 2.236
Assalariats 6.847 6.670 6.372
Fixos 6.211 6.182 5.908
Eventuals 636 488 463
No assalariats 163 75 179
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4652 de la CCAE-2009.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Volum de negoci 1.751.076 1.886.094 1.947.059
Vendes a l'engròs i al detall 1.743.388 1.879.757 1.938.256
Volum de negoci per altres conceptes 7.688 6.337 8.803
Consum de mercaderies 1.199.450 1.327.056 1.431.483
Compres de mercaderies 1.207.407 1.332.687 1.440.872
Variació d'existències de mercaderies 7.957 5.632 9.389
Marge comercial brut 543.938 552.702 506.774
Marge comercial brut sobre vendes (%) 31,2 29,4 26,1
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4652 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor