Skip to main content

Índex de taules: Comerç engròs màquines eina

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 510 585 454
Nombre d'establiments 549 610 482
Ocupats 2.625 2.817 2.783
Assalariats 2.420 2.615 2.512
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 586.684 774.898 827.812
Altres ingressos 7.887 11.729 10.311
Variació d'existències de productes acabats i en curs 198 -1.370 533
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 4.033 3.878 4.358
Consum de mercaderies 376.189 519.657 572.256
Treballs fets per altres empreses 11.164 19.664 11.474
Despeses de personal 105.810 118.033 116.315
Despeses en serveis exteriors 76.954 87.667 90.521
Altres despeses (*) 239 1.325 4.379
Dotacions per a amortitzacions 6.412 6.059 7.090
Inversió bruta en actius materials 4.376 10.172 5.183
Inversió bruta en actius intangibles 155 438 200
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4662 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 207.090 245.802 254.891
Consum intermedi 80.988 91.545 94.878
Valor afegit brut a preus de mercat 126.103 154.257 160.013
Impostos nets de subvencions 3.151 2.061 1.340
Valor afegit brut al cost dels factors 122.951 152.196 158.673
Despeses de personal 105.810 118.033 116.315
Excedent brut d'explotació 17.141 34.163 42.357
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4662 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 2.625 2.817 2.783
Homes 1.962 2.125 2.108
Dones 663 692 675
Assalariats 2.420 2.615 2.512
Fixos 2.340 2.469 2.392
Eventuals 80 146 120
No assalariats 205 201 271
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4662 de la CCAE-2009.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Volum de negoci 586.684 774.898 827.812
Vendes a l'engròs i al detall 581.619 770.376 819.551
Volum de negoci per altres conceptes 5.066 4.522 8.261
Consum de mercaderies 376.189 519.657 572.256
Compres de mercaderies 377.704 521.484 581.235
Variació d'existències de mercaderies 1.515 1.827 8.979
Marge comercial brut 205.429 250.719 247.295
Marge comercial brut sobre vendes (%) 35,3 32,5 30,2
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4662 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor