Saltar al contingut principal

Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina

Índex de taules: Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 305 450 326
Nombre d'establiments 331 513 366
Ocupats 2.388 3.022 2.898
Assalariats 2.237 2.905 2.757
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 369.485 480.486 464.924
Altres ingressos 3.625 3.190 4.332
Variació d'existències de productes acabats i en curs 277 272 1.285
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 7.947 8.033 11.581
Consum de mercaderies 203.675 282.962 286.868
Treballs fets per altres empreses 13.776 13.030 12.698
Despeses de personal 82.244 109.605 102.103
Despeses en serveis exteriors 49.886 57.501 50.566
Altres despeses (*) 177 130 3.603
Dotacions per a amortitzacions 3.251 4.391 4.816
Inversió bruta en actius materials 9.138 5.312 8.371
Inversió bruta en actius intangibles 117 1.244 576
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4665 i 4666 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 155.915 187.896 170.951
Consum intermedi 57.833 65.534 62.146
Valor afegit brut a preus de mercat 98.081 122.361 108.805
Impostos nets de subvencions 2.024 2.401 708
Valor afegit brut al cost dels factors 96.057 119.960 108.097
Despeses de personal 82.244 109.605 102.103
Excedent brut d'explotació 13.813 10.354 5.994
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4665 i 4666 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 2.388 3.022 2.898
Homes 1.696 2.019 1.790
Dones 692 1.003 1.108
Assalariats 2.237 2.905 2.757
Fixos 2.065 2.578 2.364
Eventuals 171 327 393
No assalariats 151 117 141
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4665 i 4666 de la CCAE-2009.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Volum de negoci 369.485 480.486 464.924
Vendes a l'engròs i al detall 345.127 455.232 436.830
Volum de negoci per altres conceptes 24.358 25.254 28.094
Consum de mercaderies 203.675 282.962 286.868
Compres de mercaderies 199.971 284.008 288.217
Variació d'existències de mercaderies -3.704 1.045 1.350
Marge comercial brut 141.452 172.269 149.962
Marge comercial brut sobre vendes (%) 41,0 37,8 34,3
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4665 i 4666 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor