Skip to main content

Índex de taules: Comerç engròs productes químics

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 1.006 1.043 1.025
Nombre d'establiments 1.071 1.183 1.186
Ocupats 7.100 7.382 7.389
Assalariats 6.690 6.656 7.001
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 4.532.768 4.844.905 5.341.720
Altres ingressos 41.082 42.399 49.370
Variació d'existències de productes acabats i en curs 5.230 3.385 3.104
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 50.280 50.429 47.634
Consum de mercaderies 3.548.055 3.766.697 4.121.753
Treballs fets per altres empreses 52.500 53.495 33.353
Despeses de personal 360.910 358.412 391.367
Despeses en serveis exteriors 358.333 398.019 475.831
Altres despeses (*) 2.572 1.904 13.066
Dotacions per a amortitzacions 29.262 37.561 38.989
Inversió bruta en actius materials 32.655 30.011 41.439
Inversió bruta en actius intangibles 2.481 2.163 4.295
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4675 de la CCAE-2009.
L'any 2014, s'incorporen en la branca "Altres tipus de comerç a l'engròs especialitzat" (grup 467 de la CCAE-2009) empreses que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 978.304 1.069.534 1.238.400
Consum intermedi 408.613 448.448 523.466
Valor afegit brut a preus de mercat 569.691 621.086 714.934
Impostos nets de subvencions 11.341 11.231 6.125
Valor afegit brut al cost dels factors 558.349 609.856 708.809
Despeses de personal 360.910 358.412 391.367
Excedent brut d'explotació 197.440 251.443 317.442
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4675 de la CCAE-2009.
L'any 2014, s'incorporen en la branca "Altres tipus de comerç a l'engròs especialitzat" (grup 467 de la CCAE-2009) empreses que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 7.100 7.382 7.389
Homes 4.457 4.594 4.476
Dones 2.643 2.787 2.913
Assalariats 6.690 6.656 7.001
Fixos 6.435 6.361 6.628
Eventuals 256 295 373
No assalariats 409 725 388
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4675 de la CCAE-2009.
L'any 2014, s'incorporen en la branca "Altres tipus de comerç a l'engròs especialitzat" (grup 467 de la CCAE-2009) empreses que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Volum de negoci 4.532.768 4.844.905 5.341.720
Vendes a l'engròs i al detall 4.505.363 4.831.002 5.336.554
Volum de negoci per altres conceptes 27.404 13.904 5.165
Consum de mercaderies 3.548.055 3.766.697 4.121.753
Compres de mercaderies 3.551.824 3.783.670 4.148.377
Variació d'existències de mercaderies 3.769 16.973 26.624
Marge comercial brut 957.308 1.064.304 1.214.802
Marge comercial brut sobre vendes (%) 21,2 22,0 22,8
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4675 de la CCAE-2009.
L'any 2014, s'incorporen en la branca "Altres tipus de comerç a l'engròs especialitzat" (grup 467 de la CCAE-2009) empreses que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor