Skip to main content

Índex de taules: Comerç engròs no especialitzat

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 539 906 797
Nombre d'establiments 569 932 803
Ocupats 1.055 1.947 1.748
Assalariats 741 1.317 1.176
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 153.848 284.855 193.452
Altres ingressos 7.136 528 134
Variació d'existències de productes acabats i en curs -297 -155 84
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 3.475 5.380 998
Consum de mercaderies 94.332 161.946 108.853
Treballs fets per altres empreses 4.534 8.036 2.973
Despeses de personal 24.004 31.270 23.407
Despeses en serveis exteriors 24.292 45.772 35.890
Altres despeses (*) 894 65 1.650
Dotacions per a amortitzacions 718 2.795 2.559
Inversió bruta en actius materials 3.421 1.632 2.133
Inversió bruta en actius intangibles 204 6 162
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 469 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 61.658 115.223 81.791
Consum intermedi 27.767 51.152 36.888
Valor afegit brut a preus de mercat 33.891 64.071 44.903
Impostos nets de subvencions 169 313 219
Valor afegit brut al cost dels factors 33.723 63.757 44.684
Despeses de personal 24.004 31.270 23.407
Excedent brut d'explotació 9.718 32.488 21.277
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 469 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 1.055 1.947 1.748
Homes 516 1.231 995
Dones 540 716 753
Assalariats 741 1.317 1.176
Fixos 704 1.057 996
Eventuals 37 259 180
No assalariats 315 631 572
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 469 de la CCAE-2009.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Volum de negoci 153.848 284.855 193.452
Vendes a l'engròs i al detall 153.628 282.678 192.433
Volum de negoci per altres conceptes 219 2.177 1.019
Consum de mercaderies 94.332 161.946 108.853
Compres de mercaderies 95.480 170.934 110.602
Variació d'existències de mercaderies 1.148 8.989 1.748
Marge comercial brut 59.296 120.732 83.579
Marge comercial brut sobre vendes (%) 38,6 42,7 43,4
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 469 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor