Saltar al contingut principal

Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats

Índex de taules: Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 4.301 4.602 4.800
Nombre d'establiments 7.032 7.587 8.117
Ocupats 58.881 60.560 64.599
Assalariats 54.833 56.555 59.144
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 11.119.401 11.261.724 11.835.348
Altres ingressos 258.706 249.150 367.827
Variació d'existències de productes acabats i en curs ~ ~ 6.869
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 30.632 19.433 25.148
Consum de mercaderies 8.491.867 8.558.296 9.019.886
Treballs fets per altres empreses 15.324 41.035 21.510
Despeses de personal 1.262.402 1.274.285 1.366.265
Despeses en serveis exteriors 1.012.561 1.036.104 1.081.899
Altres despeses (*) 10.540 11.881 13.948
Dotacions per a amortitzacions 221.856 219.405 237.664
Inversió bruta en actius materials 242.408 231.938 225.307
Inversió bruta en actius intangibles 15.568 27.474 15.686
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4711 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 2.867.219 2.908.650 3.165.033
Consum intermedi 1.043.193 1.055.538 1.107.047
Valor afegit brut a preus de mercat 1.824.026 1.853.112 2.057.986
Impostos nets de subvencions 26.234 27.146 29.381
Valor afegit brut al cost dels factors 1.797.792 1.825.966 2.028.605
Despeses de personal 1.262.402 1.274.285 1.366.265
Excedent brut d'explotació 535.390 551.681 662.340
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4711 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 58.881 60.560 64.599
Homes 18.735 19.583 21.888
Dones 40.146 40.977 42.712
Assalariats 54.833 56.555 59.144
Fixos 48.596 48.598 51.921
Eventuals 6.237 7.958 7.223
No assalariats 4.049 4.005 5.455
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4711 de la CCAE-2009.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Volum de negoci 11.119.401 11.261.724 11.835.348
Vendes a l'engròs i al detall 11.116.403 11.258.724 11.816.633
Volum de negoci per altres conceptes 2.998 3.000 1.434
Consum de mercaderies 8.491.867 8.558.296 9.019.886
Compres de mercaderies 8.456.913 8.571.335 9.052.408
Variació d'existències de mercaderies -34.954 13.039 32.522
Marge comercial brut 2.624.536 2.700.429 2.796.746
Marge comercial brut sobre vendes (%) 23,6 24,0 23,7
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4711 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor