Skip to main content

Índex de taules: Comerç detall carn i productes carnis

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 5.053 4.754 4.686
Nombre d'establiments 5.709 5.377 5.182
Ocupats 16.438 15.278 14.961
Assalariats 9.923 9.520 10.541
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 1.229.466 1.050.711 1.006.367
Altres ingressos 995 3.129 1.854
Variació d'existències de productes acabats i en curs -16 ~ 775
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 65.303 17.845 20.621
Consum de mercaderies 762.810 660.431 613.602
Treballs fets per altres empreses 4.200 1.363 2.806
Despeses de personal 169.290 176.919 176.706
Despeses en serveis exteriors 86.908 90.425 80.314
Altres despeses (*) 2.221 949 784
Dotacions per a amortitzacions 9.543 8.528 7.776
Inversió bruta en actius materials 5.265 8.871 12.168
Inversió bruta en actius intangibles 10 188 34
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4722 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 463.374 391.644 392.029
Consum intermedi 152.211 108.270 100.935
Valor afegit brut a preus de mercat 311.163 283.374 291.093
Impostos nets de subvencions 2.350 1.537 2.001
Valor afegit brut al cost dels factors 308.814 281.837 289.093
Despeses de personal 169.290 176.919 176.706
Excedent brut d'explotació 139.524 104.918 112.386
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4722 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 16.438 15.278 14.961
Homes 4.912 4.795 5.552
Dones 11.526 10.484 9.409
Assalariats 9.923 9.520 10.541
Fixos 9.099 8.487 9.437
Eventuals 824 1.033 1.105
No assalariats 6.515 5.758 4.419
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4722 de la CCAE-2009.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Volum de negoci 1.229.466 1.050.711 1.006.367
Vendes a l'engròs i al detall 1.227.598 1.050.711 1.006.345
Volum de negoci per altres conceptes 1.868 ~ 23
Consum de mercaderies 762.810 660.431 613.602
Compres de mercaderies 763.613 659.680 619.726
Variació d'existències de mercaderies 803 -750 6.124
Marge comercial brut 464.788 390.280 392.742
Marge comercial brut sobre vendes (%) 37,9 37,1 39,0
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4722 de la CCAE-2009.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor