Skip to main content

Índex de taules: Comerç detall begudes i productes de tabac

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 1.946 1.648 1.648
Nombre d'establiments 2.045 1.721 1.691
Ocupats 4.410 3.880 3.810
Assalariats 2.626 2.224 2.340
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 1.918.744 1.627.701 1.617.426
Altres ingressos 1.241 1.103 6.024
Variació d'existències de productes acabats i en curs 135 233 227
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 4.470 2.073 2.308
Consum de mercaderies 1.720.140 1.462.743 1.462.040
Treballs fets per altres empreses 249 391 241
Despeses de personal 49.437 40.755 42.948
Despeses en serveis exteriors 39.867 31.829 30.561
Altres despeses (*) 1.377 9.202 869
Dotacions per a amortitzacions 7.787 3.736 1.265
Inversió bruta en actius materials 3.714 2.917 4.587
Inversió bruta en actius intangibles 2 67 347
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4725 i 4726 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 199.650 165.831 160.537
Consum intermedi 44.337 33.902 32.870
Valor afegit brut a preus de mercat 155.313 131.929 127.667
Impostos nets de subvencions 1.376 996 714
Valor afegit brut al cost dels factors 153.937 130.933 126.953
Despeses de personal 49.437 40.755 42.948
Excedent brut d'explotació 104.499 90.178 84.005
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4725 i 4726 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 4.410 3.880 3.810
Homes 1.841 1.563 1.693
Dones 2.568 2.317 2.117
Assalariats 2.626 2.224 2.340
Fixos 2.373 2.092 1.866
Eventuals 253 132 474
No assalariats 1.783 1.656 1.471
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4725 i 4726 de la CCAE-2009.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Volum de negoci 1.918.744 1.627.701 1.617.426
Vendes a l'engròs i al detall 1.916.584 1.623.877 1.616.171
Volum de negoci per altres conceptes 2.160 3.824 1.255
Consum de mercaderies 1.720.140 1.462.743 1.462.040
Compres de mercaderies 1.720.963 1.460.462 1.460.555
Variació d'existències de mercaderies 822 -2.281 -1.485
Marge comercial brut 196.443 161.134 154.131
Marge comercial brut sobre vendes (%) 10,2 9,9 9,5
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4725 i 4726 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor