Skip to main content

Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic

Índex de taules: Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 41.130 39.761 39.921
Nombre d'establiments 52.173 50.049 50.412
Ocupats 141.179 137.437 141.134
Assalariats 102.073 98.183 108.413
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 14.133.735 14.006.635 15.663.022
Altres ingressos 170.408 142.789 194.728
Variació d'existències de productes acabats i en curs 4.800 -1.532 17.396
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 125.309 122.534 91.628
Consum de mercaderies 8.564.287 8.521.631 9.630.036
Treballs fets per altres empreses 129.757 129.021 94.174
Despeses de personal 2.279.723 2.148.141 2.402.171
Despeses en serveis exteriors 2.049.885 1.998.363 2.294.604
Altres despeses (*) 71.633 64.252 63.016
Dotacions per a amortitzacions 345.097 281.213 267.482
Inversió bruta en actius materials 244.910 194.026 243.819
Inversió bruta en actius intangibles 15.642 11.919 21.378
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou els grups 474 a 477 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 5.609.167 5.488.098 6.141.872
Consum intermedi 2.175.194 2.120.897 2.386.232
Valor afegit brut a preus de mercat 3.433.973 3.367.201 3.755.639
Impostos nets de subvencions 37.294 34.107 52.609
Valor afegit brut al cost dels factors 3.396.679 3.333.094 3.703.030
Despeses de personal 2.279.723 2.148.141 2.402.171
Excedent brut d'explotació 1.116.957 1.184.953 1.300.859
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou els grups 474 a 477 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 141.179 137.437 141.134
Homes 47.106 46.340 44.523
Dones 94.073 91.097 96.610
Assalariats 102.073 98.183 108.413
Fixos 86.066 80.451 87.962
Eventuals 16.008 17.732 20.451
No assalariats 39.106 39.254 32.721
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou els grups 474 a 477 de la CCAE-2009.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Volum de negoci 14.133.735 14.006.635 15.663.022
Vendes a l'engròs i al detall 14.101.940 13.985.132 15.629.945
Volum de negoci per altres conceptes 31.796 21.503 32.739
Consum de mercaderies 8.564.287 8.521.631 9.630.036
Compres de mercaderies 8.531.134 8.580.703 9.692.483
Variació d'existències de mercaderies -33.153 59.072 62.447
Marge comercial brut 5.537.652 5.463.501 5.999.909
Marge comercial brut sobre vendes (%) 39,3 39,1 38,4
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou els grups 474 a 477 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor