Skip to main content

Comerç detall productes cosmètics i higiènics

Índex de taules: Comerç detall productes cosmètics i higiènics

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 1.190 1.022 1.094
Nombre d'establiments 1.758 1.656 1.713
Ocupats 4.891 4.480 4.995
Assalariats 3.673 3.449 4.484
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 432.170 440.218 530.273
Altres ingressos 12.981 14.193 13.633
Variació d'existències de productes acabats i en curs 151 ~ 1.220
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.430 1.646 1.441
Consum de mercaderies 264.959 282.191 341.326
Treballs fets per altres empreses 865 1.255 2.129
Despeses de personal 76.908 73.850 94.924
Despeses en serveis exteriors 72.900 68.244 78.407
Altres despeses (*) 1.789 1.275 671
Dotacions per a amortitzacions 11.802 9.989 9.418
Inversió bruta en actius materials 7.439 3.345 4.712
Inversió bruta en actius intangibles 1.176 602 311
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4775 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 179.409 170.931 201.637
Consum intermedi 75.330 69.890 79.848
Valor afegit brut a preus de mercat 104.078 101.041 121.789
Impostos nets de subvencions 2.084 1.213 2.029
Valor afegit brut al cost dels factors 101.995 99.828 119.760
Despeses de personal 76.908 73.850 94.924
Excedent brut d'explotació 25.087 25.978 24.836
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4775 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 4.891 4.480 4.995
Homes 842 763 655
Dones 4.049 3.717 4.340
Assalariats 3.673 3.449 4.484
Fixos 2.889 2.826 3.235
Eventuals 784 623 1.249
No assalariats 1.218 1.031 511
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4775 de la CCAE-2009.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Volum de negoci 432.170 440.218 530.273
Vendes a l'engròs i al detall 431.334 440.218 530.002
Volum de negoci per altres conceptes 837 ~ 272
Consum de mercaderies 264.959 282.191 341.326
Compres de mercaderies 256.420 274.434 342.204
Variació d'existències de mercaderies -8.539 -7.756 878
Marge comercial brut 166.375 158.028 188.676
Marge comercial brut sobre vendes (%) 38,6 35,9 35,6
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4775 de la CCAE-2009.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor