Skip to main content

Índex de taules: Comerç detall fora d'establiments

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 1.945 1.666 1.553
Nombre d'establiments 2.044 1.754 1.698
Ocupats 7.192 7.393 6.548
Assalariats 5.424 5.861 5.436
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 1.413.969 1.309.472 1.282.082
Altres ingressos 25.102 33.847 44.357
Variació d'existències de productes acabats i en curs -156 139 412
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 9.496 8.208 6.581
Consum de mercaderies 871.998 845.542 847.261
Treballs fets per altres empreses 31.783 18.244 7.751
Despeses de personal 171.308 167.902 157.252
Despeses en serveis exteriors 254.039 247.986 234.149
Altres despeses (*) 3.552 4.943 8.167
Dotacions per a amortitzacions 27.860 28.921 27.008
Inversió bruta en actius materials 19.764 31.828 26.416
Inversió bruta en actius intangibles 50.773 11.810 2.930
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 479 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 535.054 479.528 471.291
Consum intermedi 263.535 256.194 240.730
Valor afegit brut a preus de mercat 271.518 223.334 230.560
Impostos nets de subvencions 3.555 1.144 1.343
Valor afegit brut al cost dels factors 267.963 222.190 229.218
Despeses de personal 171.308 167.902 157.252
Excedent brut d'explotació 96.655 54.288 71.966
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 479 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 7.192 7.393 6.548
Homes 4.151 4.211 3.547
Dones 3.041 3.182 3.001
Assalariats 5.424 5.861 5.436
Fixos 4.491 4.708 4.598
Eventuals 933 1.153 839
No assalariats 1.768 1.533 1.111
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 479 de la CCAE-2009.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Volum de negoci 1.413.969 1.309.472 1.282.082
Vendes a l'engròs i al detall 1.409.819 1.300.128 1.276.530
Volum de negoci per altres conceptes 4.151 9.344 5.552
Consum de mercaderies 871.998 845.542 847.261
Compres de mercaderies 867.955 850.416 860.455
Variació d'existències de mercaderies -4.044 4.874 13.194
Marge comercial brut 537.820 454.586 429.269
Marge comercial brut sobre vendes (%) 38,1 35,0 33,6
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 479 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor