Saltar al contingut principal

Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera

Índex de taules: Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 11.918 12.139 11.861
Nombre d'establiments 12.230 12.379 12.172
Ocupats 36.810 38.117 38.234
Assalariats 24.820 25.933 26.044
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 2.214.736 2.246.353 1.725.549
Altres ingressos 831.320 825.793 667.395
Variació d'existències de productes acabats i en curs 57 -34 -180
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 355.520 342.759 285.589
Consum de mercaderies 300 420 1.661
Treballs fets per altres empreses 94.937 96.557 92.435
Despeses de personal 955.690 976.509 983.592
Despeses en serveis exteriors 783.577 843.770 491.976
Altres despeses (*) 976 2.045 6.659
Dotacions per a amortitzacions 272.113 269.762 222.620
Inversió bruta en actius materials 312.235 324.906 272.231
Inversió bruta en actius intangibles 16.646 7.032 39.216
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 491 a 493 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 2.188.726 2.240.808 1.689.299
Consum intermedi 1.139.097 1.186.530 777.565
Valor afegit brut a preus de mercat 1.049.629 1.054.278 911.734
Impostos nets de subvencions -756.170 -724.764 -600.946
Valor afegit brut al cost dels factors 1.805.798 1.779.042 1.512.680
Despeses de personal 955.690 976.509 983.592
Excedent brut d'explotació 850.108 802.533 529.088
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 491 a 493 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 36.810 38.117 38.234
Homes 32.024 32.596 32.670
Dones 4.786 5.522 5.564
Assalariats 24.820 25.933 26.044
Fixos 20.418 21.342 20.935
Eventuals 4.402 4.591 5.109
No assalariats 11.990 12.185 12.190
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 491 a 493 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor