Skip to main content

Índex de taules: Activitats afins al transport

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 3.580 4.056 3.756
Nombre d'establiments 4.854 4.820 4.712
Ocupats 40.897 42.253 42.312
Assalariats 37.902 39.828 40.851
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 9.188.549 9.511.709 9.556.195
Altres ingressos 321.927 398.504 999.191
Variació d'existències de productes acabats i en curs 94 177 11.999
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 389.910 200.282 654.648
Consum de mercaderies 35.169 20.756 49.704
Treballs fets per altres empreses 3.846.776 4.426.765 4.850.358
Despeses de personal 1.647.253 1.685.846 1.731.678
Despeses en serveis exteriors 1.260.153 1.394.784 1.717.039
Altres despeses (*) 40.138 32.652 89.649
Dotacions per a amortitzacions 516.226 675.682 536.978
Inversió bruta en actius materials 346.241 473.849 536.050
Inversió bruta en actius intangibles 45.085 33.195 40.767
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 522 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 5.505.587 5.316.417 4.931.225
Consum intermedi 1.650.063 1.595.067 2.371.687
Valor afegit brut a preus de mercat 3.855.523 3.721.350 2.559.538
Impostos nets de subvencions -49.828 -55.825 -688.847
Valor afegit brut al cost dels factors 3.905.352 3.777.175 3.248.386
Despeses de personal 1.647.253 1.685.846 1.731.678
Excedent brut d'explotació 2.258.099 2.091.329 1.516.708
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 522 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 40.897 42.253 42.312
Homes 29.354 30.091 29.648
Dones 11.543 12.162 12.664
Assalariats 37.902 39.828 40.851
Fixos 33.668 33.991 34.264
Eventuals 4.234 5.837 6.586
No assalariats 2.994 2.425 1.461
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 522 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor