Skip to main content

Índex de taules: Activitats postals i de correus

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 1.266 1.061 1.136
Nombre d'establiments 2.274 2.041 2.119
Ocupats 15.818 14.981 15.243
Assalariats 14.692 14.186 14.500
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 893.398 906.295 824.457
Altres ingressos 48.276 85.578 35.111
Variació d'existències de productes acabats i en curs -12 5 -115
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 22.376 16.589 26.960
Consum de mercaderies 3.963 9.815 3.474
Treballs fets per altres empreses 380.304 403.864 287.139
Despeses de personal 362.989 352.525 372.568
Despeses en serveis exteriors 124.854 129.427 173.724
Altres despeses (*) 4.771 4.752 4.522
Dotacions per a amortitzacions 23.481 23.259 21.300
Inversió bruta en actius materials 13.868 17.005 9.900
Inversió bruta en actius intangibles 4.401 5.092 7.775
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 53 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 515.607 497.789 539.225
Consum intermedi 147.229 146.017 200.685
Valor afegit brut a preus de mercat 368.378 351.773 338.540
Impostos nets de subvencions -39.465 -77.562 -26.921
Valor afegit brut al cost dels factors 407.843 429.335 365.461
Despeses de personal 362.989 352.525 372.568
Excedent brut d'explotació 44.854 76.810 -7.106
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 53 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 15.818 14.981 15.243
Homes 9.238 8.585 9.037
Dones 6.580 6.396 6.206
Assalariats 14.692 14.186 14.500
Fixos 12.517 11.544 12.023
Eventuals 2.175 2.642 2.478
No assalariats 1.126 795 743
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 53 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor