Skip to main content

Índex de taules: Principals resultats. Per subbranques

Venda vehicles de motor Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 2.568 2.398 2.429
Nombre d'establiments 2.867 2.831 2.925
Persones ocupades 16.198 16.369 17.791
Ingressos d'explotació 11.648.232 13.047.470 14.072.901
Volum de negoci 11.238.278 12.605.117 13.614.106
Treballs realitzats per a l'actiu 1.065 303 1.186
Subvencions a l'explotació 4.196 4.466 2.374
Resta d'ingressos d'explotació 404.693 437.585 455.235
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 214.238 409.100 240.131
Variació existències productes acabats i en curs -83.557 8.506 12.767
Despeses d'explotació 11.366.128 12.861.676 13.873.022
Consum de mercaderies 9.253.717 10.688.598 11.551.280
Consum de primeres matèries i altres proveïments 186.942 80.699 160.919
Treballs realitzats per altres empreses 77.001 83.907 93.609
Despeses de personal 559.218 603.860 667.730
Sous i salaris 435.819 469.897 513.882
Càrregues socials i altres despeses de personal 123.399 133.963 153.848
Despeses en serveis exteriors 897.307 995.220 947.591
Dotacions per a amortitzacions 47.967 50.970 58.390
Resta de despeses d'explotació 343.976 358.421 393.503
Inversió bruta en actius materials 83.777 120.914 126.195
Inversió bruta en actius intangibles 2.667 1.268 14.234
Resultat de l'exercici 152.421 128.165 153.191
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 451 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Manteniment i reparació vehicles de motor Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 7.709 7.189 6.950
Nombre d'establiments 7.965 7.900 7.576
Persones ocupades 22.247 21.224 21.292
Ingressos d'explotació 1.677.879 1.718.458 1.806.275
Volum de negoci 1.657.759 1.691.257 1.766.713
Treballs realitzats per a l'actiu 287 976 965
Subvencions a l'explotació 142 296 720
Resta d'ingressos d'explotació 19.691 25.929 37.876
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -2.973 3.259 10.661
Variació existències productes acabats i en curs 5.056 6.019 892
Despeses d'explotació 1.600.391 1.635.651 1.687.005
Consum de mercaderies 49.575 70.100 42.280
Consum de primeres matèries i altres proveïments 756.333 752.175 825.992
Treballs realitzats per altres empreses 56.875 72.433 106.569
Despeses de personal 453.099 468.533 465.919
Sous i salaris 356.463 373.051 366.350
Càrregues socials i altres despeses de personal 96.636 95.482 99.569
Despeses en serveis exteriors 238.529 238.454 225.166
Dotacions per a amortitzacions 24.175 27.422 23.769
Resta de despeses d'explotació 21.806 6.534 -2.692
Inversió bruta en actius materials 38.299 44.895 41.947
Inversió bruta en actius intangibles 878 2.733 1.777
Resultat de l'exercici -5.036 20.475 33.268
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 452 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 1.209 1.164 1.164
Nombre d'establiments 1.468 1.481 1.469
Persones ocupades 7.741 7.905 8.090
Ingressos d'explotació 2.193.677 2.397.404 2.446.042
Volum de negoci 2.160.149 2.350.754 2.383.299
Treballs realitzats per a l'actiu 1.502 2.509 1.879
Subvencions a l'explotació 198 192 -246
Resta d'ingressos d'explotació 31.827 43.949 61.111
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 22.741 8.441 20.862
Variació existències productes acabats i en curs 3.650 -46 4.300
Despeses d'explotació 2.097.727 2.295.223 2.358.572
Consum de mercaderies 1.526.104 1.642.881 1.692.866
Consum de primeres matèries i altres proveïments -20.459 19.338 30.387
Treballs realitzats per altres empreses 83.003 87.413 87.591
Despeses de personal 238.182 267.090 277.739
Sous i salaris 188.241 211.642 218.791
Càrregues socials i altres despeses de personal 49.941 55.448 58.948
Despeses en serveis exteriors 212.581 245.611 234.932
Dotacions per a amortitzacions 20.421 21.264 22.869
Resta de despeses d'explotació 37.895 11.626 12.187
Inversió bruta en actius materials 33.408 41.509 39.281
Inversió bruta en actius intangibles 4.259 4.552 3.278
Resultat de l'exercici 71.490 85.836 87.304
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 453 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Venda i reparació motocicletes i recanvis Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 751 786 704
Nombre d'establiments 822 872 859
Persones ocupades 2.210 2.315 2.448
Ingressos d'explotació 654.011 741.684 808.672
Volum de negoci 649.826 736.851 802.644
Treballs realitzats per a l'actiu ~ 248 12
Subvencions a l'explotació 91 62 56
Resta d'ingressos d'explotació 4.094 4.525 5.961
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 235 12.379 3.995
Variació existències productes acabats i en curs 1.241 1.635 1.688
Despeses d'explotació 629.411 718.268 779.445
Consum de mercaderies 486.363 559.275 597.378
Consum de primeres matèries i altres proveïments 26.667 32.752 36.487
Treballs realitzats per altres empreses 4.645 3.649 4.672
Despeses de personal 50.234 55.489 63.586
Sous i salaris 39.242 43.629 50.777
Càrregues socials i altres despeses de personal 10.992 11.860 12.809
Despeses en serveis exteriors 51.384 58.609 69.182
Dotacions per a amortitzacions 2.984 2.932 3.884
Resta de despeses d'explotació 7.134 5.562 4.256
Inversió bruta en actius materials 3.618 4.772 6.128
Inversió bruta en actius intangibles 316 323 561
Resultat de l'exercici 14.144 19.059 19.622
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 454 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 2.951 2.559 2.876
Nombre d'establiments 2.647 2.561 2.892
Persones ocupades 3.208 2.832 3.205
Ingressos d'explotació 197.554 196.590 211.127
Volum de negoci 187.818 191.355 201.841
Treballs realitzats per a l'actiu ~ ~ 459
Subvencions a l'explotació 34 87 38
Resta d'ingressos d'explotació 9.702 5.148 8.789
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 376 138 315
Variació existències productes acabats i en curs 1.641 300 8
Despeses d'explotació 140.032 118.436 116.017
Consum de mercaderies 2.131 319 128
Consum de primeres matèries i altres proveïments 28.019 24.704 26.587
Treballs realitzats per altres empreses 10.898 8.053 2.985
Despeses de personal 47.473 39.233 42.962
Sous i salaris 37.569 31.849 33.604
Càrregues socials i altres despeses de personal 9.905 7.384 9.358
Despeses en serveis exteriors 47.728 43.070 40.652
Dotacions per a amortitzacions 2.800 1.975 1.859
Resta de despeses d'explotació 982 1.081 843
Inversió bruta en actius materials 7.367 4.592 2.629
Inversió bruta en actius intangibles 425 236 1.080
Resultat de l'exercici 17.778 14.050 16.541
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4611 a 4613 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 2.408 2.696 2.594
Nombre d'establiments 2.269 2.775 2.650
Persones ocupades 3.219 3.524 3.604
Ingressos d'explotació 271.432 302.607 290.141
Volum de negoci 252.272 297.033 280.102
Treballs realitzats per a l'actiu 56 ~ ~
Subvencions a l'explotació 152 226 160
Resta d'ingressos d'explotació 18.952 5.348 9.879
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 1.833 174 96
Variació existències productes acabats i en curs -157 1.167 -1.424
Despeses d'explotació 212.062 224.504 209.398
Consum de mercaderies 8.538 5.983 2.474
Consum de primeres matèries i altres proveïments 30.891 39.875 30.747
Treballs realitzats per altres empreses 7.042 7.929 10.812
Despeses de personal 77.942 87.487 83.980
Sous i salaris 63.660 72.665 67.065
Càrregues socials i altres despeses de personal 14.282 14.822 16.915
Despeses en serveis exteriors 79.353 76.668 72.785
Dotacions per a amortitzacions 5.009 4.559 3.387
Resta de despeses d'explotació 3.287 2.003 5.213
Inversió bruta en actius materials 3.943 9.352 5.784
Inversió bruta en actius intangibles 1.802 128 398
Resultat de l'exercici 16.853 12.762 17.141
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4614 i 4615 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 1.650 1.583 1.413
Nombre d'establiments 1.675 1.656 1.442
Persones ocupades 2.779 2.624 2.536
Ingressos d'explotació 249.137 223.508 229.842
Volum de negoci 241.603 218.430 220.580
Treballs realitzats per a l'actiu ~ 17 53
Subvencions a l'explotació 216 876 210
Resta d'ingressos d'explotació 7.317 4.185 9.000
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -24 103 -17
Variació existències productes acabats i en curs -221 -44 152
Despeses d'explotació 165.532 151.217 169.449
Consum de mercaderies 1.150 3 1.000
Consum de primeres matèries i altres proveïments 10.810 13.944 19.112
Treballs realitzats per altres empreses 4.489 3.103 5.125
Despeses de personal 57.810 47.647 62.250
Sous i salaris 45.882 37.407 49.910
Càrregues socials i altres despeses de personal 11.928 10.240 12.340
Despeses en serveis exteriors 81.456 78.835 74.128
Dotacions per a amortitzacions 8.617 5.863 5.302
Resta de despeses d'explotació 1.201 1.821 2.532
Inversió bruta en actius materials 8.556 8.468 10.243
Inversió bruta en actius intangibles 17 32 381
Resultat de l'exercici 17.966 13.663 -383
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4616 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 5.183 4.472 4.478
Nombre d'establiments 4.973 4.540 4.528
Persones ocupades 7.615 7.514 7.789
Ingressos d'explotació 680.381 663.111 788.941
Volum de negoci 666.484 638.086 769.838
Treballs realitzats per a l'actiu 222 321 646
Subvencions a l'explotació 151 215 87
Resta d'ingressos d'explotació 13.525 24.489 18.369
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -700 -1.212 1.085
Variació existències productes acabats i en curs 99 287 1.360
Despeses d'explotació 499.660 503.499 577.695
Consum de mercaderies 4.005 6.806 3.343
Consum de primeres matèries i altres proveïments 78.886 52.340 149.015
Treballs realitzats per altres empreses 70.610 47.860 18.968
Despeses de personal 134.025 151.827 169.581
Sous i salaris 109.836 123.572 136.875
Càrregues socials i altres despeses de personal 24.189 28.255 32.706
Despeses en serveis exteriors 195.907 233.093 221.164
Dotacions per a amortitzacions 13.207 10.858 7.751
Resta de despeses d'explotació 3.020 714 7.873
Inversió bruta en actius materials 14.009 13.451 13.224
Inversió bruta en actius intangibles 1.912 2.407 1.997
Resultat de l'exercici 43.966 41.693 29.074
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4617 i 4619 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Intermediaris especialitzats venda altres productes Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 3.259 2.937 2.880
Nombre d'establiments 3.071 2.949 2.890
Persones ocupades 5.209 5.450 5.295
Ingressos d'explotació 515.687 533.105 643.642
Volum de negoci 495.104 485.703 584.083
Treballs realitzats per a l'actiu 165 ~ ~
Subvencions a l'explotació 828 404 261
Resta d'ingressos d'explotació 19.591 46.998 59.298
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 3 262 4.180
Variació existències productes acabats i en curs 47 83 61
Despeses d'explotació 388.217 429.133 567.978
Consum de mercaderies 21.133 15.131 21.408
Consum de primeres matèries i altres proveïments 43.656 23.873 141.197
Treballs realitzats per altres empreses 22.831 43.534 11.785
Despeses de personal 144.393 171.258 184.092
Sous i salaris 117.930 138.101 150.408
Càrregues socials i altres despeses de personal 26.462 33.158 33.683
Despeses en serveis exteriors 140.406 174.156 201.105
Dotacions per a amortitzacions 5.917 5.328 5.428
Resta de despeses d'explotació 9.881 -4.148 2.963
Inversió bruta en actius materials 7.577 5.831 1.917
Inversió bruta en actius intangibles 613 1.161 1.401
Resultat de l'exercici 52.207 28.077 27.849
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4618 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 777 738 687
Nombre d'establiments 822 797 742
Persones ocupades 3.059 2.844 3.214
Ingressos d'explotació 2.628.535 2.479.123 2.449.437
Volum de negoci 2.599.757 2.455.028 2.426.072
Treballs realitzats per a l'actiu 9.256 8.443 655
Subvencions a l'explotació 4.778 1.828 4.247
Resta d'ingressos d'explotació 14.744 13.824 18.463
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -7.895 12.562 23.750
Variació existències productes acabats i en curs 2.741 1.888 -917
Despeses d'explotació 2.558.355 2.434.071 2.399.652
Consum de mercaderies 2.197.445 2.103.467 2.061.040
Consum de primeres matèries i altres proveïments 47.946 55.948 42.529
Treballs realitzats per altres empreses 36.184 20.825 22.274
Despeses de personal 91.823 93.833 103.019
Sous i salaris 74.714 76.486 84.250
Càrregues socials i altres despeses de personal 17.109 17.347 18.769
Despeses en serveis exteriors 150.970 131.648 148.577
Dotacions per a amortitzacions 28.299 19.881 15.773
Resta de despeses d'explotació 5.687 8.468 6.441
Inversió bruta en actius materials 21.721 18.589 27.891
Inversió bruta en actius intangibles 1.343 1.547 31.149
Resultat de l'exercici 58.637 42.027 43.990
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4621 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 518 563 557
Nombre d'establiments 570 640 616
Persones ocupades 1.833 1.882 2.103
Ingressos d'explotació 1.577.904 1.347.908 1.451.491
Volum de negoci 1.569.274 1.342.535 1.444.681
Treballs realitzats per a l'actiu 383 1.488 724
Subvencions a l'explotació 2.548 1.390 568
Resta d'ingressos d'explotació 5.698 2.495 5.518
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -1.200 1.433 2.072
Variació existències productes acabats i en curs 966 7.617 -2.956
Despeses d'explotació 1.546.936 1.329.712 1.436.103
Consum de mercaderies 1.307.238 1.143.566 1.166.778
Consum de primeres matèries i altres proveïments 50.451 28.713 64.180
Treballs realitzats per altres empreses 35.788 30.488 44.040
Despeses de personal 50.409 48.675 56.013
Sous i salaris 41.238 39.387 45.355
Càrregues socials i altres despeses de personal 9.171 9.288 10.658
Despeses en serveis exteriors 90.444 69.961 76.255
Dotacions per a amortitzacions 6.668 5.506 7.714
Resta de despeses d'explotació 5.940 2.804 21.124
Inversió bruta en actius materials 7.608 10.332 9.956
Inversió bruta en actius intangibles 597 1.673 1.202
Resultat de l'exercici 25.660 18.198 -4.225
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4622 a 4624 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs fruites i hortalisses Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 1.178 1.189 1.101
Nombre d'establiments 1.376 1.328 1.358
Persones ocupades 12.858 13.418 12.725
Ingressos d'explotació 5.393.933 4.347.548 4.701.911
Volum de negoci 5.332.593 4.290.364 4.649.748
Treballs realitzats per a l'actiu 521 647 763
Subvencions a l'explotació 33.534 27.397 19.192
Resta d'ingressos d'explotació 27.285 29.140 32.209
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 10.940 11.724 3.302
Variació existències productes acabats i en curs 7.280 1.319 810
Despeses d'explotació 5.210.869 4.232.788 4.617.097
Consum de mercaderies 4.103.515 3.261.323 3.570.674
Consum de primeres matèries i altres proveïments 176.799 149.517 128.432
Treballs realitzats per altres empreses 85.854 70.512 96.713
Despeses de personal 327.628 330.690 348.864
Sous i salaris 257.252 262.451 279.636
Càrregues socials i altres despeses de personal 70.375 68.239 69.228
Despeses en serveis exteriors 426.182 351.260 394.998
Dotacions per a amortitzacions 68.454 54.060 57.450
Resta de despeses d'explotació 22.437 15.426 19.966
Inversió bruta en actius materials 60.934 102.062 66.788
Inversió bruta en actius intangibles 1.363 4.717 4.209
Resultat de l'exercici 58.174 58.250 60.485
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4631 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 1.184 1.129 1.150
Nombre d'establiments 1.210 1.256 1.268
Persones ocupades 5.662 6.062 6.223
Ingressos d'explotació 3.622.209 4.336.283 3.771.582
Volum de negoci 3.600.552 4.313.794 3.740.067
Treballs realitzats per a l'actiu 343 754 256
Subvencions a l'explotació 1.255 1.724 568
Resta d'ingressos d'explotació 20.060 20.011 30.691
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -2.548 2.763 -6.869
Variació existències productes acabats i en curs 15.113 4.891 5.017
Despeses d'explotació 3.567.068 4.244.278 3.700.257
Consum de mercaderies 2.877.171 3.519.438 3.020.739
Consum de primeres matèries i altres proveïments 129.103 115.983 97.149
Treballs realitzats per altres empreses 78.785 65.856 67.973
Despeses de personal 152.394 159.858 162.459
Sous i salaris 121.678 127.183 129.105
Càrregues socials i altres despeses de personal 30.716 32.675 33.355
Despeses en serveis exteriors 312.633 354.518 327.440
Dotacions per a amortitzacions 17.768 18.574 16.111
Resta de despeses d'explotació -787 10.052 8.386
Inversió bruta en actius materials 31.545 28.185 19.363
Inversió bruta en actius intangibles 17.782 6.943 657
Resultat de l'exercici 63.530 83.999 73.926
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4632 i 4633 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs begudes Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 1.212 1.145 1.043
Nombre d'establiments 1.240 1.252 1.114
Persones ocupades 7.418 8.121 7.767
Ingressos d'explotació 3.228.456 3.538.883 3.842.331
Volum de negoci 3.162.711 3.453.604 3.753.359
Treballs realitzats per a l'actiu 3 97 251
Subvencions a l'explotació 135 174 1.949
Resta d'ingressos d'explotació 65.607 85.008 86.772
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 24.094 18.983 34.032
Variació existències productes acabats i en curs 375 -2.499 12.978
Despeses d'explotació 3.090.118 3.347.025 3.722.616
Consum de mercaderies 2.142.447 2.287.112 2.520.006
Consum de primeres matèries i altres proveïments 144.143 170.011 186.573
Treballs realitzats per altres empreses 9.535 13.170 20.710
Despeses de personal 243.613 263.316 292.448
Sous i salaris 188.968 205.452 231.600
Càrregues socials i altres despeses de personal 54.645 57.863 60.848
Despeses en serveis exteriors 488.177 548.744 628.566
Dotacions per a amortitzacions 47.389 51.458 58.625
Resta de despeses d'explotació 14.814 13.213 15.688
Inversió bruta en actius materials 71.879 70.310 51.349
Inversió bruta en actius intangibles 5.124 4.304 11.547
Resultat de l'exercici 134.084 169.074 127.299
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4634 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 339 326 328
Nombre d'establiments 368 366 373
Persones ocupades 2.575 2.775 2.892
Ingressos d'explotació 1.646.585 1.689.847 1.568.376
Volum de negoci 1.615.042 1.657.778 1.539.020
Treballs realitzats per a l'actiu 378 352 624
Subvencions a l'explotació 54 30 38
Resta d'ingressos d'explotació 31.112 31.687 28.694
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -9.366 6.388 8.228
Variació existències productes acabats i en curs -446 1.090 2.162
Despeses d'explotació 1.600.632 1.630.897 1.506.474
Consum de mercaderies 1.275.201 1.284.586 1.141.118
Consum de primeres matèries i altres proveïments 7.209 20.656 20.341
Treballs realitzats per altres empreses 8.940 7.218 6.355
Despeses de personal 96.977 103.618 112.588
Sous i salaris 77.538 81.567 89.281
Càrregues socials i altres despeses de personal 19.440 22.051 23.307
Despeses en serveis exteriors 188.063 198.999 207.949
Dotacions per a amortitzacions 10.694 11.701 12.344
Resta de despeses d'explotació 13.549 4.119 5.779
Inversió bruta en actius materials 14.248 11.757 6.274
Inversió bruta en actius intangibles 880 387 687
Resultat de l'exercici 33.432 53.042 70.968
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4635 a 4637 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 1.139 1.128 1.116
Nombre d'establiments 1.309 1.269 1.176
Persones ocupades 7.959 8.552 7.861
Ingressos d'explotació 3.417.439 3.974.277 3.799.327
Volum de negoci 3.359.215 3.911.190 3.732.292
Treballs realitzats per a l'actiu 295 1 902
Subvencions a l'explotació 1.218 1.205 850
Resta d'ingressos d'explotació 56.710 61.881 65.284
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 9.144 20.838 -4.777
Variació existències productes acabats i en curs 3.043 5.785 14.521
Despeses d'explotació 3.335.746 3.849.283 3.737.395
Consum de mercaderies 2.404.272 2.831.935 2.723.023
Consum de primeres matèries i altres proveïments 37.106 54.841 38.150
Treballs realitzats per altres empreses 29.062 43.305 55.560
Despeses de personal 267.081 306.136 306.703
Sous i salaris 214.412 239.566 238.663
Càrregues socials i altres despeses de personal 52.668 66.570 68.040
Despeses en serveis exteriors 559.864 572.548 565.378
Dotacions per a amortitzacions 30.175 28.668 42.511
Resta de despeses d'explotació 8.185 11.848 6.070
Inversió bruta en actius materials 22.872 43.484 30.110
Inversió bruta en actius intangibles 5.521 5.200 6.377
Resultat de l'exercici 91.776 104.511 125.573
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4638 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 1.470 1.525 1.531
Nombre d'establiments 1.559 1.952 1.773
Persones ocupades 10.775 10.053 10.190
Ingressos d'explotació 3.858.824 3.198.354 3.639.404
Volum de negoci 3.825.347 3.171.946 3.605.716
Treballs realitzats per a l'actiu ~ ~ 84
Subvencions a l'explotació 549 575 293
Resta d'ingressos d'explotació 32.927 25.832 33.312
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 15.371 21.362 27.475
Variació existències productes acabats i en curs 2.978 3.505 9.396
Despeses d'explotació 3.763.573 3.141.073 3.582.007
Consum de mercaderies 3.042.637 2.533.670 2.836.721
Consum de primeres matèries i altres proveïments 21.325 17.201 14.397
Treballs realitzats per altres empreses 58.914 16.646 23.319
Despeses de personal 290.343 267.995 315.264
Sous i salaris 226.908 209.032 248.265
Càrregues socials i altres despeses de personal 63.434 58.963 66.999
Despeses en serveis exteriors 319.781 270.430 344.507
Dotacions per a amortitzacions 28.701 28.464 30.002
Resta de despeses d'explotació 1.872 6.667 17.796
Inversió bruta en actius materials 27.357 45.746 31.368
Inversió bruta en actius intangibles 3.456 4.518 2.046
Resultat de l'exercici 64.040 52.372 41.926
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4639 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Comerç engròs tèxtils Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 858 847 815
Nombre d'establiments 921 1.000 903
Persones ocupades 3.778 3.516 3.346
Ingressos d'explotació 1.194.821 1.296.159 1.078.092
Volum de negoci 1.187.191 1.286.421 1.071.835
Treballs realitzats per a l'actiu 307 153 484
Subvencions a l'explotació 266 220 134
Resta d'ingressos d'explotació 7.057 9.365 5.639
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -3.102 4.741 2.487
Variació existències productes acabats i en curs 5.931 1.515 6.265
Despeses d'explotació 1.147.003 1.261.785 1.034.358
Consum de mercaderies 731.401 837.162 737.958
Consum de primeres matèries i altres proveïments 45.952 69.625 27.504
Treballs realitzats per altres empreses 108.826 105.302 39.846
Despeses de personal 116.535 113.582 102.336
Sous i salaris 94.030 91.238 82.617
Càrregues socials i altres despeses de personal 22.505 22.343 19.718
Despeses en serveis exteriors 129.021 129.068 119.637
Dotacions per a amortitzacions 7.905 7.098 6.350
Resta de despeses d'explotació 7.363 -51 727
Inversió bruta en actius materials 12.149 10.166 15.081
Inversió bruta en actius intangibles 579 525 602
Resultat de l'exercici 38.349 22.412 47.857
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4641 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs peces de vestir i calçat Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 1.916 1.773 1.586
Nombre d'establiments 2.310 2.230 1.961
Persones ocupades 12.684 12.900 12.394
Ingressos d'explotació 3.438.178 4.523.617 4.091.291
Volum de negoci 3.228.105 4.296.295 3.880.959
Treballs realitzats per a l'actiu 1.026 543 119
Subvencions a l'explotació 3.903 4.992 2.264
Resta d'ingressos d'explotació 205.144 221.786 207.949
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -13.953 -1.890 16.784
Variació existències productes acabats i en curs -28.359 3.975 -3.381
Despeses d'explotació 3.388.961 4.400.041 4.050.125
Consum de mercaderies 1.754.236 2.627.897 2.250.190
Consum de primeres matèries i altres proveïments 211.835 173.241 180.211
Treballs realitzats per altres empreses 100.822 112.330 127.710
Despeses de personal 375.953 402.822 397.608
Sous i salaris 294.538 318.225 316.180
Càrregues socials i altres despeses de personal 81.415 84.597 81.428
Despeses en serveis exteriors 890.077 1.000.638 988.185
Dotacions per a amortitzacions 55.360 70.808 74.681
Resta de despeses d'explotació 678 12.304 31.540
Inversió bruta en actius materials 150.809 55.085 28.203
Inversió bruta en actius intangibles 8.931 17.854 6.018
Resultat de l'exercici 18.651 78.204 -5.682
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4642 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 1.049 1.019 996
Nombre d'establiments 1.113 1.134 1.035
Persones ocupades 4.366 4.207 4.495
Ingressos d'explotació 2.370.857 2.453.957 2.416.898
Volum de negoci 2.289.194 2.412.698 2.384.213
Treballs realitzats per a l'actiu 39.459 285 293
Subvencions a l'explotació 2.377 33 114
Resta d'ingressos d'explotació 39.828 40.941 32.278
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 17.348 21.853 5.772
Variació existències productes acabats i en curs -513 -3.529 51
Despeses d'explotació 2.320.072 2.414.621 2.376.352
Consum de mercaderies 1.806.155 1.877.795 1.816.995
Consum de primeres matèries i altres proveïments 26.850 47.725 35.180
Treballs realitzats per altres empreses 8.828 11.500 13.028
Despeses de personal 149.292 159.129 171.709
Sous i salaris 118.718 127.574 136.364
Càrregues socials i altres despeses de personal 30.574 31.555 35.345
Despeses en serveis exteriors 302.084 331.456 315.261
Dotacions per a amortitzacions 9.889 12.701 9.827
Resta de despeses d'explotació 16.974 -25.685 14.354
Inversió bruta en actius materials 11.597 19.477 22.376
Inversió bruta en actius intangibles 3.128 4.688 2.014
Resultat de l'exercici 33.116 24.905 63.443
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4643 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 685 735 714
Nombre d'establiments 702 796 800
Persones ocupades 2.678 3.323 3.158
Ingressos d'explotació 605.668 1.155.936 1.245.765
Volum de negoci 590.824 1.144.201 1.236.945
Treballs realitzats per a l'actiu 312 393 716
Subvencions a l'explotació 23 18 63
Resta d'ingressos d'explotació 14.509 11.324 8.041
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -1.546 6.597 4.895
Variació existències productes acabats i en curs -165 1.069 834
Despeses d'explotació 573.756 1.104.890 1.195.519
Consum de mercaderies 401.595 763.503 835.080
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.780 6.455 3.952
Treballs realitzats per altres empreses 1.586 3.515 4.268
Despeses de personal 83.412 132.724 137.502
Sous i salaris 66.246 106.777 110.665
Càrregues socials i altres despeses de personal 17.166 25.947 26.837
Despeses en serveis exteriors 68.950 180.013 190.433
Dotacions per a amortitzacions 9.773 13.434 16.751
Resta de despeses d'explotació 5.660 5.247 7.532
Inversió bruta en actius materials 11.969 14.413 9.914
Inversió bruta en actius intangibles 156 595 990
Resultat de l'exercici 16.720 92.679 49.474
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4644 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs perfumeria i cosmètica Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 757 728 703
Nombre d'establiments 927 914 875
Persones ocupades 4.515 5.192 5.732
Ingressos d'explotació 1.551.636 1.705.533 1.594.340
Volum de negoci 1.535.048 1.683.166 1.555.398
Treballs realitzats per a l'actiu 59 46 370
Subvencions a l'explotació 148 157 262
Resta d'ingressos d'explotació 16.382 22.164 38.310
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 12.129 -2.806 6.329
Variació existències productes acabats i en curs 1.310 4.531 7.231
Despeses d'explotació 1.442.931 1.618.208 1.516.441
Consum de mercaderies 907.564 949.715 855.287
Consum de primeres matèries i altres proveïments 11.769 38.131 25.826
Treballs realitzats per altres empreses 30.709 33.485 42.900
Despeses de personal 149.747 206.689 230.127
Sous i salaris 120.172 164.978 183.562
Càrregues socials i altres despeses de personal 29.574 41.711 46.565
Despeses en serveis exteriors 323.743 368.903 341.094
Dotacions per a amortitzacions 11.644 12.406 12.773
Resta de despeses d'explotació 7.754 8.878 8.434
Inversió bruta en actius materials 26.699 13.601 10.392
Inversió bruta en actius intangibles 1.858 5.167 3.850
Resultat de l'exercici 78.189 82.499 71.357
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4645 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs productes farmacèutics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 1.202 1.188 1.196
Nombre d'establiments 1.323 1.402 1.341
Persones ocupades 18.410 19.664 21.305
Ingressos d'explotació 9.557.508 10.237.061 11.810.038
Volum de negoci 9.311.168 9.924.877 11.528.743
Treballs realitzats per a l'actiu 9.917 13.361 12.431
Subvencions a l'explotació 2.131 829 1.992
Resta d'ingressos d'explotació 234.292 297.993 266.871
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 29.770 49.022 54.844
Variació existències productes acabats i en curs 25.078 15.320 28.957
Despeses d'explotació 9.205.423 9.865.903 11.305.943
Consum de mercaderies 6.403.775 6.697.261 7.701.147
Consum de primeres matèries i altres proveïments 81.604 102.169 138.974
Treballs realitzats per altres empreses 38.036 71.262 52.107
Despeses de personal 1.134.639 1.236.824 1.407.247
Sous i salaris 898.546 979.942 1.110.060
Càrregues socials i altres despeses de personal 236.093 256.882 297.188
Despeses en serveis exteriors 1.341.836 1.525.152 1.697.476
Dotacions per a amortitzacions 156.661 183.113 214.891
Resta de despeses d'explotació 48.872 50.122 94.100
Inversió bruta en actius materials 126.077 125.104 151.938
Inversió bruta en actius intangibles 51.106 47.313 63.582
Resultat de l'exercici 363.028 385.191 1.129.797
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4646 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 3.466 3.239 2.750
Nombre d'establiments 4.000 3.656 3.080
Persones ocupades 14.484 14.646 13.565
Ingressos d'explotació 4.522.282 4.246.389 3.871.018
Volum de negoci 4.468.968 4.176.164 3.809.583
Treballs realitzats per a l'actiu 1.341 4.585 4.342
Subvencions a l'explotació 1.427 589 536
Resta d'ingressos d'explotació 50.546 65.051 56.556
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 24.200 183 33.164
Variació existències productes acabats i en curs 18.418 3.167 724
Despeses d'explotació 4.397.888 4.019.258 3.688.758
Consum de mercaderies 3.060.378 2.762.055 2.430.174
Consum de primeres matèries i altres proveïments 53.179 42.105 30.075
Treballs realitzats per altres empreses 50.900 43.850 37.728
Despeses de personal 453.319 457.064 475.287
Sous i salaris 364.096 363.086 381.950
Càrregues socials i altres despeses de personal 89.222 93.978 93.337
Despeses en serveis exteriors 683.266 701.634 657.455
Dotacions per a amortitzacions 46.927 46.315 39.036
Resta de despeses d'explotació 49.919 -33.765 19.004
Inversió bruta en actius materials 63.424 66.776 53.209
Inversió bruta en actius intangibles 7.160 8.540 8.470
Resultat de l'exercici 117.327 141.456 147.548
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4647 a 4649 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 513 616 496
Nombre d'establiments 572 717 568
Persones ocupades 6.685 7.432 7.632
Ingressos d'explotació 3.315.628 3.688.673 3.451.145
Volum de negoci 3.183.153 3.518.703 3.427.681
Treballs realitzats per a l'actiu 895 5.864 3.095
Subvencions a l'explotació 1.875 1.396 571
Resta d'ingressos d'explotació 129.705 162.710 19.797
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -16.285 18.365 8.902
Variació existències productes acabats i en curs 252 4.839 131
Despeses d'explotació 3.341.509 3.714.792 3.583.290
Consum de mercaderies 2.714.132 3.002.334 2.914.238
Consum de primeres matèries i altres proveïments 7.128 13.799 7.040
Treballs realitzats per altres empreses 48.814 58.567 52.059
Despeses de personal 340.809 384.540 427.561
Sous i salaris 267.862 301.647 336.694
Càrregues socials i altres despeses de personal 72.947 82.893 90.867
Despeses en serveis exteriors 210.296 231.733 165.830
Dotacions per a amortitzacions 12.397 16.316 13.190
Resta de despeses d'explotació 7.933 7.504 3.374
Inversió bruta en actius materials 12.250 11.031 22.467
Inversió bruta en actius intangibles 2.895 6.883 3.539
Resultat de l'exercici 31.906 39.695 45.349
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4651 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 628 658 651
Nombre d'establiments 851 867 833
Persones ocupades 6.648 6.866 6.684
Ingressos d'explotació 2.061.118 2.301.369 2.405.354
Volum de negoci 2.025.580 2.262.417 2.380.670
Treballs realitzats per a l'actiu 995 830 524
Subvencions a l'explotació 97 360 347
Resta d'ingressos d'explotació 34.446 37.762 23.813
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 8.215 -15.230 7.638
Variació existències productes acabats i en curs 2.088 4.655 4.774
Despeses d'explotació 2.020.861 2.243.354 2.345.754
Consum de mercaderies 1.467.957 1.637.703 1.764.614
Consum de primeres matèries i altres proveïments 19.513 19.179 12.929
Treballs realitzats per altres empreses 27.415 27.837 24.601
Despeses de personal 288.053 309.595 321.923
Sous i salaris 229.302 246.189 258.441
Càrregues socials i altres despeses de personal 58.751 63.406 63.481
Despeses en serveis exteriors 190.047 221.839 208.713
Dotacions per a amortitzacions 15.984 16.297 14.083
Resta de despeses d'explotació 11.892 10.904 -1.109
Inversió bruta en actius materials 14.379 22.234 14.018
Inversió bruta en actius intangibles 4.327 4.016 1.454
Resultat de l'exercici 29.989 59.119 70.559
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4652 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 297 256 274
Nombre d'establiments 336 302 312
Persones ocupades 2.002 2.214 2.511
Ingressos d'explotació 589.323 650.741 788.451
Volum de negoci 581.422 644.162 770.891
Treballs realitzats per a l'actiu 113 1.374 112
Subvencions a l'explotació 38 19 383
Resta d'ingressos d'explotació 7.750 5.187 17.065
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 694 11.148 7.254
Variació existències productes acabats i en curs 1.959 4.848 -5.679
Despeses d'explotació 559.536 631.020 755.710
Consum de mercaderies 405.716 463.037 562.608
Consum de primeres matèries i altres proveïments 5.508 13.115 10.018
Treballs realitzats per altres empreses 8.302 3.765 4.350
Despeses de personal 74.398 78.617 93.896
Sous i salaris 58.728 62.383 73.061
Càrregues socials i altres despeses de personal 15.670 16.234 20.835
Despeses en serveis exteriors 52.854 60.018 68.658
Dotacions per a amortitzacions 11.729 10.448 12.151
Resta de despeses d'explotació 1.030 2.019 4.028
Inversió bruta en actius materials 6.727 27.912 35.673
Inversió bruta en actius intangibles 849 510 1.027
Resultat de l'exercici 21.139 20.427 16.307
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4661 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs màquines eina Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 593 534 515
Nombre d'establiments 636 611 584
Persones ocupades 3.038 3.256 3.837
Ingressos d'explotació 1.025.651 1.215.940 1.319.215
Volum de negoci 1.012.655 1.199.246 1.298.300
Treballs realitzats per a l'actiu 666 ~ 291
Subvencions a l'explotació 65 107 176
Resta d'ingressos d'explotació 12.265 16.586 20.448
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 1.809 12.710 8.489
Variació existències productes acabats i en curs 3.375 2.125 588
Despeses d'explotació 981.790 1.157.920 1.261.578
Consum de mercaderies 684.955 799.554 903.613
Consum de primeres matèries i altres proveïments 13.847 23.506 12.905
Treballs realitzats per altres empreses 23.972 36.014 13.262
Despeses de personal 134.852 155.373 176.863
Sous i salaris 109.274 126.585 143.027
Càrregues socials i altres despeses de personal 25.578 28.787 33.837
Despeses en serveis exteriors 112.570 132.019 139.210
Dotacions per a amortitzacions 7.337 7.906 9.641
Resta de despeses d'explotació 4.258 3.549 6.084
Inversió bruta en actius materials 15.878 18.899 10.893
Inversió bruta en actius intangibles 1.223 3.374 1.682
Resultat de l'exercici 45.072 51.145 75.465
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4662 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 294 279 294
Nombre d'establiments 338 303 336
Persones ocupades 1.664 1.489 1.680
Ingressos d'explotació 501.287 469.856 555.629
Volum de negoci 493.031 462.780 544.857
Treballs realitzats per a l'actiu 442 340 271
Subvencions a l'explotació 117 52 117
Resta d'ingressos d'explotació 7.696 6.683 10.384
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 4.876 6.607 14.778
Variació existències productes acabats i en curs 2.404 2.536 641
Despeses d'explotació 480.050 451.085 536.275
Consum de mercaderies 324.137 310.766 377.307
Consum de primeres matèries i altres proveïments 10.990 5.795 8.817
Treballs realitzats per altres empreses 8.699 7.141 12.128
Despeses de personal 70.043 62.621 72.620
Sous i salaris 56.076 50.436 57.917
Càrregues socials i altres despeses de personal 13.968 12.185 14.703
Despeses en serveis exteriors 56.742 53.436 56.291
Dotacions per a amortitzacions 5.986 7.570 5.858
Resta de despeses d'explotació 3.452 3.757 3.254
Inversió bruta en actius materials 14.408 13.003 4.712
Inversió bruta en actius intangibles 976 538 1.719
Resultat de l'exercici 16.975 13.047 15.855
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4663 i 4664 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 359 355 273
Nombre d'establiments 389 395 322
Persones ocupades 2.787 2.899 2.769
Ingressos d'explotació 520.471 502.600 565.274
Volum de negoci 514.225 495.695 556.951
Treballs realitzats per a l'actiu ~ 86 14
Subvencions a l'explotació 21 24 8
Resta d'ingressos d'explotació 6.225 6.794 8.301
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -626 395 5.392
Variació existències productes acabats i en curs 56 -498 1.818
Despeses d'explotació 495.986 490.307 547.517
Consum de mercaderies 306.064 288.773 332.245
Consum de primeres matèries i altres proveïments 12.206 9.391 13.964
Treballs realitzats per altres empreses 11.425 11.595 17.353
Despeses de personal 96.108 107.367 105.610
Sous i salaris 75.616 85.734 84.163
Càrregues socials i altres despeses de personal 20.492 21.633 21.447
Despeses en serveis exteriors 62.511 65.549 69.456
Dotacions per a amortitzacions 5.540 6.639 7.349
Resta de despeses d'explotació 2.132 993 1.540
Inversió bruta en actius materials 10.259 12.144 3.512
Inversió bruta en actius intangibles 595 3.358 367
Resultat de l'exercici 26.419 20.583 25.136
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4665 i 4666 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 3.213 2.823 2.853
Nombre d'establiments 3.425 3.116 3.185
Persones ocupades 19.226 19.097 18.951
Ingressos d'explotació 6.436.192 6.120.122 6.461.402
Volum de negoci 6.298.856 5.994.638 6.344.312
Treballs realitzats per a l'actiu 17.189 18.256 3.539
Subvencions a l'explotació 1.066 758 3.263
Resta d'ingressos d'explotació 119.081 106.471 110.288
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 32.685 44.577 53.768
Variació existències productes acabats i en curs 46.316 17.189 1.654
Despeses d'explotació 6.143.378 5.808.762 6.137.976
Consum de mercaderies 4.308.224 4.032.504 4.304.242
Consum de primeres matèries i altres proveïments 65.308 54.378 94.210
Treballs realitzats per altres empreses 114.574 144.074 98.050
Despeses de personal 830.155 832.434 848.372
Sous i salaris 669.611 663.121 676.250
Càrregues socials i altres despeses de personal 160.544 169.313 172.121
Despeses en serveis exteriors 725.510 642.787 676.550
Dotacions per a amortitzacions 63.952 68.294 79.273
Resta de despeses d'explotació 35.655 34.290 37.279
Inversió bruta en actius materials 68.463 84.792 85.691
Inversió bruta en actius intangibles 7.048 7.405 12.009
Resultat de l'exercici 250.020 229.399 250.884
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4669 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 184 178 171
Nombre d'establiments 293 337 295
Persones ocupades 1.635 1.539 1.649
Ingressos d'explotació 8.704.544 8.373.951 10.266.343
Volum de negoci 8.654.837 8.349.330 10.239.837
Treballs realitzats per a l'actiu 6 212 195
Subvencions a l'explotació 61 26 41
Resta d'ingressos d'explotació 49.640 24.383 26.270
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 56.724 22.698 62.499
Variació existències productes acabats i en curs 4.784 -427 11.874
Despeses d'explotació 8.641.777 8.231.367 10.134.032
Consum de mercaderies 7.854.657 7.552.752 9.429.637
Consum de primeres matèries i altres proveïments 51.304 39.369 35.247
Treballs realitzats per altres empreses 146.382 134.197 149.784
Despeses de personal 78.828 66.498 71.521
Sous i salaris 63.088 51.089 55.725
Càrregues socials i altres despeses de personal 15.741 15.410 15.796
Despeses en serveis exteriors 366.377 340.647 346.766
Dotacions per a amortitzacions 46.663 44.283 43.687
Resta de despeses d'explotació 97.566 53.620 57.391
Inversió bruta en actius materials 28.819 48.053 70.848
Inversió bruta en actius intangibles 7.263 3.088 10.634
Resultat de l'exercici 161.285 113.753 99.486
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4671 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 376 358 370
Nombre d'establiments 545 439 464
Persones ocupades 3.802 3.835 3.603
Ingressos d'explotació 1.816.105 2.039.407 2.159.620
Volum de negoci 1.802.741 2.020.922 2.145.671
Treballs realitzats per a l'actiu 244 3.494 1.055
Subvencions a l'explotació 146 1.442 696
Resta d'ingressos d'explotació 12.974 13.548 12.198
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 16.951 50.772 42.653
Variació existències productes acabats i en curs -55 -500 2.221
Despeses d'explotació 1.739.931 1.958.560 2.079.444
Consum de mercaderies 1.405.944 1.608.895 1.739.601
Consum de primeres matèries i altres proveïments 11.551 14.391 7.358
Treballs realitzats per altres empreses 25.167 33.685 28.938
Despeses de personal 151.550 150.480 145.694
Sous i salaris 120.265 118.468 115.327
Càrregues socials i altres despeses de personal 31.284 32.012 30.367
Despeses en serveis exteriors 139.840 130.294 132.071
Dotacions per a amortitzacions 14.268 17.632 14.481
Resta de despeses d'explotació -8.388 3.182 11.302
Inversió bruta en actius materials 38.806 22.541 23.026
Inversió bruta en actius intangibles 3.530 4.219 775
Resultat de l'exercici 55.562 63.878 62.462
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4672 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs fusta i materials construcció Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 1.941 1.956 1.935
Nombre d'establiments 2.290 2.332 2.308
Persones ocupades 10.191 12.111 11.962
Ingressos d'explotació 2.840.876 2.816.728 3.643.326
Volum de negoci 2.816.776 2.765.141 3.613.402
Treballs realitzats per a l'actiu 175 289 1.737
Subvencions a l'explotació 513 799 227
Resta d'ingressos d'explotació 23.412 50.499 27.959
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 20.630 22.218 22.884
Variació existències productes acabats i en curs -8.251 -234 23.004
Despeses d'explotació 2.783.539 2.759.681 3.536.252
Consum de mercaderies 1.990.870 1.931.999 2.593.238
Consum de primeres matèries i altres proveïments 6.637 34.690 16.269
Treballs realitzats per altres empreses 46.792 42.005 74.043
Despeses de personal 295.620 350.314 422.196
Sous i salaris 230.351 272.526 332.605
Càrregues socials i altres despeses de personal 65.268 77.788 89.590
Despeses en serveis exteriors 305.967 329.510 372.464
Dotacions per a amortitzacions 123.264 54.800 27.132
Resta de despeses d'explotació 14.390 16.363 30.911
Inversió bruta en actius materials 82.150 80.091 48.795
Inversió bruta en actius intangibles 2.119 3.861 3.724
Resultat de l'exercici 28.841 59.557 96.167
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4673 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 1.230 1.178 1.193
Nombre d'establiments 1.539 1.518 1.530
Persones ocupades 10.641 11.230 11.667
Ingressos d'explotació 2.676.339 2.608.884 2.974.997
Volum de negoci 2.655.106 2.590.542 2.953.354
Treballs realitzats per a l'actiu 291 260 763
Subvencions a l'explotació 974 347 396
Resta d'ingressos d'explotació 19.968 17.735 20.485
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 35.290 30.946 36.590
Variació existències productes acabats i en curs -4.979 -3.386 4.256
Despeses d'explotació 2.695.845 2.550.318 2.910.598
Consum de mercaderies 1.843.562 1.774.486 1.981.109
Consum de primeres matèries i altres proveïments 9.411 12.306 65.626
Treballs realitzats per altres empreses 35.092 35.572 40.322
Despeses de personal 398.101 416.415 442.271
Sous i salaris 315.940 328.106 347.410
Càrregues socials i altres despeses de personal 82.161 88.309 94.860
Despeses en serveis exteriors 303.651 293.179 343.094
Dotacions per a amortitzacions 22.442 21.174 25.386
Resta de despeses d'explotació 83.586 -2.814 12.790
Inversió bruta en actius materials 38.208 29.116 35.689
Inversió bruta en actius intangibles 6.321 3.982 10.474
Resultat de l'exercici -12.140 63.369 94.097
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4674 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs productes químics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 1.160 1.095 1.088
Nombre d'establiments 1.367 1.259 1.184
Persones ocupades 8.385 8.654 8.535
Ingressos d'explotació 6.629.038 5.948.832 6.277.405
Volum de negoci 6.556.836 5.904.116 6.214.340
Treballs realitzats per a l'actiu 1.490 78 2.439
Subvencions a l'explotació 872 252 1.776
Resta d'ingressos d'explotació 69.840 44.386 58.851
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 42.658 41.550 51.143
Variació existències productes acabats i en curs 7.609 9.772 7.708
Despeses d'explotació 6.258.966 5.671.296 5.975.469
Consum de mercaderies 5.062.433 4.498.119 4.787.946
Consum de primeres matèries i altres proveïments 77.772 59.168 55.651
Treballs realitzats per altres empreses 45.981 47.077 52.038
Despeses de personal 444.779 440.152 451.661
Sous i salaris 360.373 354.946 366.634
Càrregues socials i altres despeses de personal 84.406 85.206 85.027
Despeses en serveis exteriors 575.607 548.060 548.261
Dotacions per a amortitzacions 60.492 53.469 57.611
Resta de despeses d'explotació -8.098 25.251 22.301
Inversió bruta en actius materials 96.285 64.970 49.652
Inversió bruta en actius intangibles 5.474 9.994 9.861
Resultat de l'exercici 752.848 200.023 211.735
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4675 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs altres productes semielaborats Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 230 233 216
Nombre d'establiments 249 266 244
Persones ocupades 1.664 2.043 1.958
Ingressos d'explotació 1.015.082 1.052.108 1.117.427
Volum de negoci 1.004.447 1.046.847 1.111.307
Treballs realitzats per a l'actiu 53 17 74
Subvencions a l'explotació 46 46 155
Resta d'ingressos d'explotació 10.537 5.198 5.891
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 15.531 2.765 13.293
Variació existències productes acabats i en curs -73 908 7.536
Despeses d'explotació 976.672 1.001.579 1.071.046
Consum de mercaderies 742.894 743.873 769.473
Consum de primeres matèries i altres proveïments 30.169 42.290 72.705
Treballs realitzats per altres empreses 32.560 26.453 36.775
Despeses de personal 71.351 83.085 90.357
Sous i salaris 57.029 65.075 71.502
Càrregues socials i altres despeses de personal 14.322 18.010 18.855
Despeses en serveis exteriors 87.989 91.598 90.638
Dotacions per a amortitzacions 7.329 9.512 8.096
Resta de despeses d'explotació 4.380 4.768 3.002
Inversió bruta en actius materials 10.772 8.722 10.393
Inversió bruta en actius intangibles 269 4.493 378
Resultat de l'exercici 29.336 40.603 43.259
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4676 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs ferralla i productes rebuig Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 983 1.034 846
Nombre d'establiments 1.102 1.159 908
Persones ocupades 4.349 4.292 4.124
Ingressos d'explotació 1.418.730 1.583.563 1.666.679
Volum de negoci 1.412.659 1.577.743 1.660.902
Treballs realitzats per a l'actiu 2.727 2.756 2.142
Subvencions a l'explotació 1.040 753 1.262
Resta d'ingressos d'explotació 2.304 2.311 2.372
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 2.027 -15.712 11.134
Variació existències productes acabats i en curs 773 5.059 481
Despeses d'explotació 1.394.062 1.546.792 1.620.960
Consum de mercaderies 1.064.302 1.180.221 1.253.906
Consum de primeres matèries i altres proveïments 22.772 40.667 12.448
Treballs realitzats per altres empreses 23.375 28.562 30.799
Despeses de personal 110.416 109.771 120.442
Sous i salaris 88.134 86.260 95.576
Càrregues socials i altres despeses de personal 22.283 23.512 24.866
Despeses en serveis exteriors 144.377 150.583 168.367
Dotacions per a amortitzacions 20.222 27.784 24.466
Resta de despeses d'explotació 8.600 9.204 10.532
Inversió bruta en actius materials 21.064 40.423 36.590
Inversió bruta en actius intangibles 748 715 823
Resultat de l'exercici 18.304 31.966 25.589
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4677 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs no especialitzat Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 1.339 1.054 1.078
Nombre d'establiments 1.241 1.071 1.095
Persones ocupades 1.857 1.618 1.711
Ingressos d'explotació 315.411 359.301 327.141
Volum de negoci 314.396 357.416 323.673
Treballs realitzats per a l'actiu 273 ~ 1.404
Subvencions a l'explotació 2 6 5
Resta d'ingressos d'explotació 741 1.879 2.058
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 418 8.817 -464
Variació existències productes acabats i en curs 835 2.492 1.252
Despeses d'explotació 314.643 338.822 327.167
Consum de mercaderies 225.368 250.175 232.116
Consum de primeres matèries i altres proveïments 7.411 8.538 2.889
Treballs realitzats per altres empreses 5.448 5.959 5.793
Despeses de personal 30.736 29.796 31.178
Sous i salaris 24.781 23.840 25.341
Càrregues socials i altres despeses de personal 5.954 5.956 5.837
Despeses en serveis exteriors 42.464 49.373 45.358
Dotacions per a amortitzacions 2.863 2.590 8.666
Resta de despeses d'explotació 352 -7.608 1.167
Inversió bruta en actius materials 2.931 4.940 2.204
Inversió bruta en actius intangibles 802 222 1.374
Resultat de l'exercici -5.712 18.378 -4.432
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 469 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 6.143 5.532 5.980
Nombre d'establiments 9.051 8.760 9.635
Persones ocupades 68.384 70.114 73.318
Ingressos d'explotació 13.076.514 13.430.991 14.430.122
Volum de negoci 12.676.821 12.964.145 13.880.356
Treballs realitzats per a l'actiu 1.442 1.368 770
Subvencions a l'explotació 4.057 3.065 2.528
Resta d'ingressos d'explotació 394.195 462.413 546.468
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 39.694 18.633 21.646
Variació existències productes acabats i en curs 944 -5.053 869
Despeses d'explotació 12.715.790 13.158.272 14.006.824
Consum de mercaderies 9.750.062 9.978.720 10.459.362
Consum de primeres matèries i altres proveïments 24.135 35.478 20.199
Treballs realitzats per altres empreses 23.196 23.718 24.292
Despeses de personal 1.442.837 1.513.021 1.698.003
Sous i salaris 1.070.995 1.179.838 1.361.416
Càrregues socials i altres despeses de personal 371.842 333.182 336.587
Despeses en serveis exteriors 1.146.215 1.238.224 1.385.582
Dotacions per a amortitzacions 271.920 294.588 304.686
Resta de despeses d'explotació 57.425 74.524 114.700
Inversió bruta en actius materials 177.813 255.788 443.747
Inversió bruta en actius intangibles 10.556 23.368 27.592
Resultat de l'exercici 221.732 195.281 232.588
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4711 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 1.101 1.233 1.153
Nombre d'establiments 1.236 1.451 1.479
Persones ocupades 9.765 10.228 10.522
Ingressos d'explotació 1.630.869 1.774.566 1.625.509
Volum de negoci 1.576.874 1.708.156 1.592.065
Treballs realitzats per a l'actiu 12.535 13.289 13.306
Subvencions a l'explotació 479 700 629
Resta d'ingressos d'explotació 40.981 52.422 19.509
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 16.308 -420 34.894
Variació existències productes acabats i en curs 281 585 ~
Despeses d'explotació 1.588.224 1.697.979 1.577.485
Consum de mercaderies 1.063.079 1.138.485 1.033.471
Consum de primeres matèries i altres proveïments 7.499 8.264 8.840
Treballs realitzats per altres empreses 4.220 4.446 4.011
Despeses de personal 229.418 234.741 234.341
Sous i salaris 178.152 166.427 175.976
Càrregues socials i altres despeses de personal 51.266 68.314 58.364
Despeses en serveis exteriors 204.633 230.949 222.848
Dotacions per a amortitzacions 52.456 56.850 55.349
Resta de despeses d'explotació 26.919 24.245 18.624
Inversió bruta en actius materials 8.190 52.596 26.509
Inversió bruta en actius intangibles 12.605 516 3.774
Resultat de l'exercici -1.139 57.868 79.381
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4719 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Comerç detall fruites i hortalisses Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 3.136 2.858 2.594
Nombre d'establiments 3.694 3.394 3.090
Persones ocupades 8.715 7.406 7.695
Ingressos d'explotació 768.248 648.854 756.068
Volum de negoci 767.052 647.432 755.062
Treballs realitzats per a l'actiu ~ ~ ~
Subvencions a l'explotació 84 169 44
Resta d'ingressos d'explotació 1.112 1.253 962
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -6 147 1.121
Variació existències productes acabats i en curs 142 -159 124
Despeses d'explotació 710.115 609.351 714.959
Consum de mercaderies 542.034 446.078 538.017
Consum de primeres matèries i altres proveïments 5.325 7.125 8.717
Treballs realitzats per altres empreses 6.867 9.995 9.499
Despeses de personal 86.415 86.854 97.368
Sous i salaris 67.412 68.618 75.164
Càrregues socials i altres despeses de personal 19.003 18.236 22.204
Despeses en serveis exteriors 60.399 51.546 54.066
Dotacions per a amortitzacions 5.843 6.311 5.139
Resta de despeses d'explotació 3.233 1.442 2.154
Inversió bruta en actius materials 10.492 4.387 4.735
Inversió bruta en actius intangibles 384 283 1.066
Resultat de l'exercici 1.986 4.270 5.315
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4721 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Comerç detall carn i productes carnis Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 4.524 4.628 4.506
Nombre d'establiments 5.239 5.369 4.983
Persones ocupades 14.876 15.097 14.201
Ingressos d'explotació 883.664 1.080.904 1.037.681
Volum de negoci 881.562 1.079.266 1.034.598
Treballs realitzats per a l'actiu ~ 64 ~
Subvencions a l'explotació 184 367 556
Resta d'ingressos d'explotació 1.918 1.207 2.528
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 1.515 1.195 -664
Variació existències productes acabats i en curs -441 13 -139
Despeses d'explotació 817.869 1.013.040 974.272
Consum de mercaderies 542.945 694.045 653.505
Consum de primeres matèries i altres proveïments 14.557 18.780 19.296
Treballs realitzats per altres empreses 1.127 772 1.433
Despeses de personal 169.474 203.690 195.628
Sous i salaris 135.311 161.919 154.508
Càrregues socials i altres despeses de personal 34.163 41.771 41.120
Despeses en serveis exteriors 78.879 87.719 101.772
Dotacions per a amortitzacions 9.350 8.550 8.775
Resta de despeses d'explotació 1.538 -516 -6.137
Inversió bruta en actius materials 8.484 8.214 13.484
Inversió bruta en actius intangibles 1.298 1.738 2.574
Resultat de l'exercici 4.243 7.579 9.523
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4722 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Comerç detall peix i marisc Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 1.540 1.545 1.459
Nombre d'establiments 1.687 1.810 1.765
Persones ocupades 4.019 3.646 3.754
Ingressos d'explotació 339.427 352.842 347.028
Volum de negoci 334.289 352.588 346.904
Treballs realitzats per a l'actiu ~ ~ ~
Subvencions a l'explotació 479 57 45
Resta d'ingressos d'explotació 4.660 197 79
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 278 501 -603
Variació existències productes acabats i en curs 519 -132 448
Despeses d'explotació 309.977 325.757 317.493
Consum de mercaderies 253.664 264.234 251.070
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.186 3.007 3.959
Treballs realitzats per altres empreses 16 77 765
Despeses de personal 32.753 33.029 38.985
Sous i salaris 25.929 25.366 31.222
Càrregues socials i altres despeses de personal 6.824 7.663 7.762
Despeses en serveis exteriors 19.724 23.660 21.042
Dotacions per a amortitzacions 1.991 824 1.371
Resta de despeses d'explotació -357 925 301
Inversió bruta en actius materials 7.389 2.942 7.769
Inversió bruta en actius intangibles 352 18 224
Resultat de l'exercici 1.470 2.812 3.293
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4723 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 5.549 4.913 4.766
Nombre d'establiments 6.742 6.180 5.759
Persones ocupades 20.370 18.310 18.662
Ingressos d'explotació 871.024 865.358 856.917
Volum de negoci 863.590 855.093 850.282
Treballs realitzats per a l'actiu 289 2 19
Subvencions a l'explotació 354 815 18
Resta d'ingressos d'explotació 6.791 9.448 6.597
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 3.383 -1.818 871
Variació existències productes acabats i en curs 1.382 164 -253
Despeses d'explotació 809.653 816.796 781.886
Consum de mercaderies 316.163 365.201 359.179
Consum de primeres matèries i altres proveïments 61.156 35.019 27.770
Treballs realitzats per altres empreses 1.415 1.122 6.817
Despeses de personal 257.055 248.923 240.420
Sous i salaris 202.257 197.437 187.795
Càrregues socials i altres despeses de personal 54.798 51.486 52.624
Despeses en serveis exteriors 162.761 148.215 137.711
Dotacions per a amortitzacions 12.831 15.261 14.372
Resta de despeses d'explotació -1.728 3.055 -4.382
Inversió bruta en actius materials 16.526 20.933 27.426
Inversió bruta en actius intangibles 2.223 1.235 273
Resultat de l'exercici 6.321 4.154 12.519
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4724 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall begudes i productes de tabac Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 1.724 1.691 1.762
Nombre d'establiments 1.716 1.735 1.847
Persones ocupades 4.063 4.550 4.592
Ingressos d'explotació 1.238.922 1.787.951 1.961.628
Volum de negoci 1.238.051 1.781.223 1.959.423
Treballs realitzats per a l'actiu ~ ~ ~
Subvencions a l'explotació 67 1.522 236
Resta d'ingressos d'explotació 804 5.207 1.970
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -932 -1.364 617
Variació existències productes acabats i en curs 477 7 432
Despeses d'explotació 1.188.417 1.680.653 1.867.405
Consum de mercaderies 1.101.010 1.568.178 1.761.962
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.641 3.863 1.265
Treballs realitzats per altres empreses 79 497 223
Despeses de personal 43.925 61.202 55.352
Sous i salaris 35.259 47.811 43.433
Càrregues socials i altres despeses de personal 8.667 13.391 11.920
Despeses en serveis exteriors 38.819 44.264 45.197
Dotacions per a amortitzacions 2.347 1.897 1.986
Resta de despeses d'explotació 596 753 1.419
Inversió bruta en actius materials 9.580 19.120 7.621
Inversió bruta en actius intangibles 800 2.219 1.162
Resultat de l'exercici 13.436 18.019 17.123
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4725 i 4726 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Comerç detall altres productes alimentaris Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 2.728 2.182 2.423
Nombre d'establiments 2.798 2.470 2.720
Persones ocupades 6.067 5.231 6.033
Ingressos d'explotació 450.624 517.712 480.168
Volum de negoci 449.579 516.003 478.014
Treballs realitzats per a l'actiu 177 272 444
Subvencions a l'explotació 126 85 6
Resta d'ingressos d'explotació 742 1.352 1.704
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 4.404 -6.657 1.776
Variació existències productes acabats i en curs -532 28 934
Despeses d'explotació 431.852 501.997 460.525
Consum de mercaderies 296.440 345.798 310.493
Consum de primeres matèries i altres proveïments 8.782 26.308 15.204
Treballs realitzats per altres empreses 5.279 4.721 685
Despeses de personal 58.393 59.612 73.372
Sous i salaris 47.379 48.285 58.229
Càrregues socials i altres despeses de personal 11.014 11.327 15.142
Despeses en serveis exteriors 57.483 58.289 56.566
Dotacions per a amortitzacions 4.142 3.754 3.594
Resta de despeses d'explotació 1.332 3.514 611
Inversió bruta en actius materials 9.129 21.153 3.123
Inversió bruta en actius intangibles 537 81 695
Resultat de l'exercici 1.106 1.488 -367
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4729 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall carburants per a l'automoció Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 626 659 648
Nombre d'establiments 1.256 1.358 1.318
Persones ocupades 6.715 6.602 6.380
Ingressos d'explotació 2.468.811 2.394.473 3.119.780
Volum de negoci 2.428.818 2.352.079 3.075.421
Treballs realitzats per a l'actiu 434 254 285
Subvencions a l'explotació 295 921 222
Resta d'ingressos d'explotació 39.263 41.220 43.853
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 1.696 520 -1.527
Variació existències productes acabats i en curs 1.035 407 7.777
Despeses d'explotació 2.406.397 2.326.143 3.018.683
Consum de mercaderies 2.042.829 1.974.212 2.641.444
Consum de primeres matèries i altres proveïments 17.589 17.910 19.790
Treballs realitzats per altres empreses 5.407 6.301 5.289
Despeses de personal 168.717 157.490 168.170
Sous i salaris 131.950 122.217 131.692
Càrregues socials i altres despeses de personal 36.766 35.273 36.478
Despeses en serveis exteriors 151.934 150.706 164.602
Dotacions per a amortitzacions 19.133 19.551 22.644
Resta de despeses d'explotació 789 -27 -3.255
Inversió bruta en actius materials 19.196 17.280 28.511
Inversió bruta en actius intangibles 1.293 1.139 1.680
Resultat de l'exercici 50.577 50.703 77.426
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 473 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 11.606 11.071 10.490
Nombre d'establiments 14.201 14.329 13.229
Persones ocupades 40.815 40.418 39.872
Ingressos d'explotació 4.621.865 4.422.250 4.598.594
Volum de negoci 4.568.352 4.362.192 4.531.124
Treballs realitzats per a l'actiu 1.484 3.327 2.426
Subvencions a l'explotació 2.938 4.592 2.021
Resta d'ingressos d'explotació 49.091 52.139 63.024
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 25.674 24.900 27.503
Variació existències productes acabats i en curs 7.507 1.723 -913
Despeses d'explotació 4.410.766 4.191.756 4.393.158
Consum de mercaderies 2.885.583 2.662.076 2.823.635
Consum de primeres matèries i altres proveïments 23.745 33.571 40.104
Treballs realitzats per altres empreses 32.096 29.314 27.301
Despeses de personal 705.179 725.543 725.048
Sous i salaris 553.370 572.193 569.873
Càrregues socials i altres despeses de personal 151.810 153.351 155.175
Despeses en serveis exteriors 625.932 611.119 655.617
Dotacions per a amortitzacions 74.040 78.536 72.068
Resta de despeses d'explotació 64.191 51.596 49.385
Inversió bruta en actius materials 68.840 62.377 72.606
Inversió bruta en actius intangibles 17.106 13.191 10.452
Resultat de l'exercici 94.274 71.179 96.665
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4741, 4742, 4764, 4765 i 4776 a 4778 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 1.688 1.617 1.640
Nombre d'establiments 2.045 2.212 1.949
Persones ocupades 5.322 4.517 5.002
Ingressos d'explotació 801.330 750.462 739.091
Volum de negoci 783.020 744.598 730.743
Treballs realitzats per a l'actiu 485 ~ 5
Subvencions a l'explotació 714 244 207
Resta d'ingressos d'explotació 17.111 5.620 8.137
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -6.803 7.847 2.503
Variació existències productes acabats i en curs 2.013 -1.861 1.281
Despeses d'explotació 792.003 742.388 724.197
Consum de mercaderies 577.943 547.274 522.269
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.637 1.800 3.632
Treballs realitzats per altres empreses 5.787 5.875 6.886
Despeses de personal 103.359 87.563 102.655
Sous i salaris 83.502 70.186 81.900
Càrregues socials i altres despeses de personal 19.858 17.377 20.756
Despeses en serveis exteriors 92.023 84.176 79.795
Dotacions per a amortitzacions 8.041 7.156 7.021
Resta de despeses d'explotació 2.212 8.544 1.939
Inversió bruta en actius materials 7.808 6.890 12.374
Inversió bruta en actius intangibles 827 1.343 585
Resultat de l'exercici -9.358 -1.179 14.507
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4743, 4754 i 4763 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Comerç detall tèxtils Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 2.028 1.875 1.933
Nombre d'establiments 2.215 2.113 2.197
Persones ocupades 4.429 4.145 4.146
Ingressos d'explotació 263.560 252.922 247.311
Volum de negoci 262.505 250.645 246.470
Treballs realitzats per a l'actiu ~ ~ 48
Subvencions a l'explotació 27 22 45
Resta d'ingressos d'explotació 1.028 2.255 749
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 127 -434 1.887
Variació existències productes acabats i en curs 422 487 380
Despeses d'explotació 239.153 248.529 228.517
Consum de mercaderies 143.173 130.044 125.062
Consum de primeres matèries i altres proveïments 951 3.562 5.484
Treballs realitzats per altres empreses 830 3.601 1.303
Despeses de personal 48.516 49.699 50.205
Sous i salaris 38.352 38.899 39.373
Càrregues socials i altres despeses de personal 10.164 10.800 10.832
Despeses en serveis exteriors 41.660 55.943 42.649
Dotacions per a amortitzacions 3.089 4.623 3.305
Resta de despeses d'explotació 933 1.056 508
Inversió bruta en actius materials 7.262 8.296 10.261
Inversió bruta en actius intangibles 110 254 144
Resultat de l'exercici 1.772 -5.851 2.793
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4751 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 3.202 2.649 2.802
Nombre d'establiments 3.378 3.049 3.008
Persones ocupades 10.343 10.102 10.169
Ingressos d'explotació 1.177.398 1.162.513 1.181.476
Volum de negoci 1.166.444 1.153.113 1.174.784
Treballs realitzats per a l'actiu 134 10 478
Subvencions a l'explotació 746 153 81
Resta d'ingressos d'explotació 10.074 9.236 6.133
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 14.252 11.257 15.646
Variació existències productes acabats i en curs 1.997 1.087 687
Despeses d'explotació 1.135.301 1.120.712 1.137.880
Consum de mercaderies 726.389 719.217 729.788
Consum de primeres matèries i altres proveïments 4.335 1.467 3.098
Treballs realitzats per altres empreses 20.115 14.712 20.735
Despeses de personal 202.307 203.578 189.525
Sous i salaris 160.568 161.888 148.774
Càrregues socials i altres despeses de personal 41.739 41.690 40.751
Despeses en serveis exteriors 154.902 160.155 170.038
Dotacions per a amortitzacions 18.425 17.971 15.163
Resta de despeses d'explotació 8.829 3.613 9.533
Inversió bruta en actius materials 13.632 12.791 9.160
Inversió bruta en actius intangibles 841 393 708
Resultat de l'exercici 8.370 2.925 14.997
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4752 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 4.024 3.983 3.474
Nombre d'establiments 4.681 4.991 4.315
Persones ocupades 11.666 11.867 10.601
Ingressos d'explotació 1.335.977 1.405.759 1.524.999
Volum de negoci 1.317.611 1.394.111 1.508.888
Treballs realitzats per a l'actiu 139 46 114
Subvencions a l'explotació 305 229 247
Resta d'ingressos d'explotació 17.922 11.373 15.750
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 15.021 1.369 -302
Variació existències productes acabats i en curs 1.061 2.594 2.522
Despeses d'explotació 1.255.399 1.317.571 1.450.449
Consum de mercaderies 804.230 805.634 906.823
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.504 5.457 6.811
Treballs realitzats per altres empreses 13.801 25.029 40.494
Despeses de personal 174.900 195.164 214.225
Sous i salaris 137.553 153.628 170.156
Càrregues socials i altres despeses de personal 37.346 41.536 44.069
Despeses en serveis exteriors 222.600 250.516 252.839
Dotacions per a amortitzacions 23.184 24.636 25.552
Resta de despeses d'explotació 14.180 11.135 3.706
Inversió bruta en actius materials 17.503 15.775 18.458
Inversió bruta en actius intangibles 2.286 2.299 2.683
Resultat de l'exercici 37.624 33.460 44.540
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4753 i 4759 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 2.921 2.313 2.342
Nombre d'establiments 3.017 2.524 2.564
Persones ocupades 6.112 5.372 5.465
Ingressos d'explotació 543.867 466.786 537.300
Volum de negoci 537.878 460.571 529.671
Treballs realitzats per a l'actiu 52 22 40
Subvencions a l'explotació 848 867 1.189
Resta d'ingressos d'explotació 5.090 5.326 6.401
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 2.340 1.588 -59
Variació existències productes acabats i en curs 437 582 285
Despeses d'explotació 507.810 442.605 506.554
Consum de mercaderies 360.533 296.639 355.840
Consum de primeres matèries i altres proveïments 3.462 3.123 1.583
Treballs realitzats per altres empreses 916 1.097 924
Despeses de personal 75.224 72.899 77.789
Sous i salaris 59.562 56.965 60.463
Càrregues socials i altres despeses de personal 15.662 15.935 17.326
Despeses en serveis exteriors 56.717 62.151 61.773
Dotacions per a amortitzacions 7.769 7.032 6.601
Resta de despeses d'explotació 3.190 -335 2.045
Inversió bruta en actius materials 5.362 7.390 4.149
Inversió bruta en actius intangibles 624 1.900 1.194
Resultat de l'exercici 3.394 4.960 2.406
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4761 i 4762 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall peces de vestir Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 9.358 8.726 7.619
Nombre d'establiments 12.140 11.197 10.095
Persones ocupades 34.352 33.615 32.751
Ingressos d'explotació 3.437.287 3.582.456 3.558.861
Volum de negoci 3.383.177 3.521.161 3.491.188
Treballs realitzats per a l'actiu 44 25 171
Subvencions a l'explotació 1.655 2.364 2.922
Resta d'ingressos d'explotació 52.410 58.906 64.580
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 35.925 15.696 -279
Variació existències productes acabats i en curs 10.709 4.485 2.899
Despeses d'explotació 3.258.721 3.404.571 3.314.407
Consum de mercaderies 1.891.338 1.977.454 1.900.844
Consum de primeres matèries i altres proveïments 31.917 41.159 37.490
Treballs realitzats per altres empreses 17.185 27.749 22.543
Despeses de personal 539.867 562.223 587.272
Sous i salaris 420.182 435.572 454.248
Càrregues socials i altres despeses de personal 119.686 126.651 133.023
Despeses en serveis exteriors 679.793 720.741 710.253
Dotacions per a amortitzacions 76.899 85.591 81.594
Resta de despeses d'explotació 21.722 -10.346 -25.588
Inversió bruta en actius materials 130.588 166.167 100.819
Inversió bruta en actius intangibles 5.913 12.366 11.745
Resultat de l'exercici 92.182 153.197 244.772
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4771 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall calçat i articles cuir Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 1.723 1.725 1.760
Nombre d'establiments 2.657 2.871 2.739
Persones ocupades 7.529 8.105 8.067
Ingressos d'explotació 763.449 826.833 820.292
Volum de negoci 756.724 815.532 808.670
Treballs realitzats per a l'actiu 101 190 410
Subvencions a l'explotació 148 882 278
Resta d'ingressos d'explotació 6.476 10.229 10.934
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 1.340 10.097 3.446
Variació existències productes acabats i en curs 3.569 2.455 5.108
Despeses d'explotació 749.725 810.991 778.152
Consum de mercaderies 426.734 451.544 444.295
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.801 1.896 2.277
Treballs realitzats per altres empreses 305 2.391 1.765
Despeses de personal 127.926 143.849 134.399
Sous i salaris 99.096 109.671 104.124
Càrregues socials i altres despeses de personal 28.830 34.178 30.275
Despeses en serveis exteriors 165.070 179.850 174.140
Dotacions per a amortitzacions 17.320 21.844 18.001
Resta de despeses d'explotació 9.568 9.617 3.276
Inversió bruta en actius materials 27.809 24.766 13.713
Inversió bruta en actius intangibles 6.336 6.039 1.292
Resultat de l'exercici 1.344 -229 21.137
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4772 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall productes farmacèutics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 3.263 3.093 3.125
Nombre d'establiments 3.308 3.173 3.245
Persones ocupades 16.434 14.429 15.436
Ingressos d'explotació 2.514.742 2.456.970 2.552.442
Volum de negoci 2.503.535 2.454.719 2.548.372
Treballs realitzats per a l'actiu ~ ~ 36
Subvencions a l'explotació 642 114 464
Resta d'ingressos d'explotació 10.566 2.138 3.569
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -1.069 -4.203 2.111
Variació existències productes acabats i en curs 1.722 21 -1.757
Despeses d'explotació 2.184.629 2.146.729 2.255.648
Consum de mercaderies 1.683.549 1.704.437 1.742.576
Consum de primeres matèries i altres proveïments 3.951 2.447 4.107
Treballs realitzats per altres empreses 1.217 2.020 2.880
Despeses de personal 314.896 283.644 312.410
Sous i salaris 244.890 213.500 237.847
Càrregues socials i altres despeses de personal 70.006 70.144 74.562
Despeses en serveis exteriors 157.012 145.081 167.206
Dotacions per a amortitzacions 14.973 7.843 21.408
Resta de despeses d'explotació 9.031 1.256 5.061
Inversió bruta en actius materials 14.468 23.953 64.096
Inversió bruta en actius intangibles 4.554 4.972 3.590
Resultat de l'exercici 86.985 43.540 57.605
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4773 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Comerç detall articles mèdics i de segona mà Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 1.243 1.227 1.136
Nombre d'establiments 1.446 1.449 1.458
Persones ocupades 3.211 3.259 3.401
Ingressos d'explotació 260.059 274.797 303.689
Volum de negoci 254.893 270.022 298.169
Treballs realitzats per a l'actiu 36 283 335
Subvencions a l'explotació 406 -214 419
Resta d'ingressos d'explotació 4.725 4.706 4.766
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 767 3.591 -686
Variació existències productes acabats i en curs -185 2.891 -186
Despeses d'explotació 251.664 278.804 303.183
Consum de mercaderies 138.468 144.601 156.261
Consum de primeres matèries i altres proveïments 377 1.472 1.440
Treballs realitzats per altres empreses 2.883 3.363 2.806
Despeses de personal 58.098 68.230 76.862
Sous i salaris 46.416 53.661 60.972
Càrregues socials i altres despeses de personal 11.682 14.568 15.889
Despeses en serveis exteriors 44.629 54.817 56.414
Dotacions per a amortitzacions 5.467 5.092 6.399
Resta de despeses d'explotació 1.742 1.229 3.001
Inversió bruta en actius materials 5.043 7.912 9.620
Inversió bruta en actius intangibles 139 541 128
Resultat de l'exercici 5.065 4.450 2.674
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4774 i 4779 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall productes cosmètics i higiènics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 1.185 1.227 1.133
Nombre d'establiments 1.721 1.792 1.659
Persones ocupades 5.619 5.861 5.372
Ingressos d'explotació 563.244 630.788 576.397
Volum de negoci 547.965 618.489 564.515
Treballs realitzats per a l'actiu 1 ~ 106
Subvencions a l'explotació 256 35 72
Resta d'ingressos d'explotació 15.022 12.264 11.704
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 12.779 10.112 4.275
Variació existències productes acabats i en curs 527 257 239
Despeses d'explotació 547.735 615.153 563.943
Consum de mercaderies 353.366 393.500 353.516
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.903 3.848 2.083
Treballs realitzats per altres empreses 1.413 2.347 952
Despeses de personal 88.385 98.516 99.414
Sous i salaris 68.662 75.922 77.312
Càrregues socials i altres despeses de personal 19.723 22.594 22.102
Despeses en serveis exteriors 88.578 101.790 93.380
Dotacions per a amortitzacions 10.565 12.342 11.663
Resta de despeses d'explotació 3.525 2.810 2.936
Inversió bruta en actius materials 7.748 21.960 25.520
Inversió bruta en actius intangibles 480 555 2.865
Resultat de l'exercici 2.158 2.968 -3.629
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4775 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Comerç detall en parades i mercats ambulants Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 7.119 6.160 7.069
Nombre d'establiments 6.710 6.270 7.280
Persones ocupades 8.901 7.899 8.538
Ingressos d'explotació 339.562 304.782 314.840
Volum de negoci 338.440 303.932 313.136
Treballs realitzats per a l'actiu ~ ~ ~
Subvencions a l'explotació 18 158 516
Resta d'ingressos d'explotació 1.104 692 1.188
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -504 382 972
Variació existències productes acabats i en curs 4.214 333 -24
Despeses d'explotació 280.628 262.040 257.812
Consum de mercaderies 206.773 189.201 178.463
Consum de primeres matèries i altres proveïments 8.185 3.414 3.415
Treballs realitzats per altres empreses 1.296 545 289
Despeses de personal 21.384 27.191 31.656
Sous i salaris 17.076 20.486 24.305
Càrregues socials i altres despeses de personal 4.308 6.705 7.350
Despeses en serveis exteriors 41.672 39.603 41.118
Dotacions per a amortitzacions 738 1.389 1.596
Resta de despeses d'explotació 580 699 1.275
Inversió bruta en actius materials 2.071 1.865 2.198
Inversió bruta en actius intangibles 193 67 320
Resultat de l'exercici 273 1.146 -1.755
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 478 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Comerç detall per correspondència i per Internet Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 1.282 1.463 1.420
Nombre d'establiments 1.279 1.517 1.462
Persones ocupades 4.418 4.527 5.000
Ingressos d'explotació 1.169.503 1.207.948 1.495.526
Volum de negoci 1.122.002 1.154.704 1.423.584
Treballs realitzats per a l'actiu 9.373 11.000 12.217
Subvencions a l'explotació 167 76 117
Resta d'ingressos d'explotació 37.961 42.168 59.608
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 15.530 21.716 30.471
Variació existències productes acabats i en curs 222 1.996 3.285
Despeses d'explotació 1.171.878 1.168.595 1.458.922
Consum de mercaderies 776.868 772.326 988.329
Consum de primeres matèries i altres proveïments 6.397 4.686 6.487
Treballs realitzats per altres empreses 8.123 15.438 14.914
Despeses de personal 129.688 110.388 134.397
Sous i salaris 87.473 86.307 107.622
Càrregues socials i altres despeses de personal 42.215 24.081 26.775
Despeses en serveis exteriors 218.105 249.018 280.762
Dotacions per a amortitzacions 11.557 13.814 29.979
Resta de despeses d'explotació 21.138 2.925 4.053
Inversió bruta en actius materials 4.744 12.601 11.515
Inversió bruta en actius intangibles 16.637 22.499 31.102
Resultat de l'exercici -25.814 24.291 27.134
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4791 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall altres tipus fora d'establiments Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 1.127 1.035 1.004
Nombre d'establiments 1.268 1.125 1.095
Persones ocupades 4.470 4.285 3.878
Ingressos d'explotació 608.512 714.397 652.718
Volum de negoci 601.335 707.831 647.050
Treballs realitzats per a l'actiu 195 1.767 574
Subvencions a l'explotació 69 68 146
Resta d'ingressos d'explotació 6.913 4.732 4.949
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 1.871 2.134 145
Variació existències productes acabats i en curs 406 94 411
Despeses d'explotació 577.849 680.949 629.311
Consum de mercaderies 318.332 394.367 371.583
Consum de primeres matèries i altres proveïments 6.642 4.833 2.860
Treballs realitzats per altres empreses 4.299 4.628 2.106
Despeses de personal 104.739 103.597 90.674
Sous i salaris 82.810 82.061 71.311
Càrregues socials i altres despeses de personal 21.929 21.536 19.363
Despeses en serveis exteriors 118.619 147.802 135.683
Dotacions per a amortitzacions 22.427 22.362 22.724
Resta de despeses d'explotació 2.791 3.361 3.681
Inversió bruta en actius materials 28.289 31.357 19.653
Inversió bruta en actius intangibles 1.243 1.811 1.490
Resultat de l'exercici 26.291 18.389 15.639
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4799 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 12.408 12.613 12.237
Nombre d'establiments 12.453 13.005 12.525
Persones ocupades 37.961 40.141 39.254
Ingressos d'explotació 2.682.967 2.671.331 2.754.885
Volum de negoci 1.953.835 1.895.946 1.936.077
Treballs realitzats per a l'actiu 661 356 448
Subvencions a l'explotació 662.339 694.869 731.077
Resta d'ingressos d'explotació 66.130 80.160 87.283
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 413 1.304 1.425
Variació existències productes acabats i en curs -7 12 -100
Despeses d'explotació 2.290.024 2.345.302 2.494.358
Consum de mercaderies 5.325 4.717 4.397
Consum de primeres matèries i altres proveïments 279.597 253.014 276.319
Treballs realitzats per altres empreses 150.921 193.111 213.498
Despeses de personal 1.019.812 1.050.126 1.109.133
Sous i salaris 780.922 797.717 844.662
Càrregues socials i altres despeses de personal 238.889 252.408 264.471
Despeses en serveis exteriors 577.178 592.556 626.862
Dotacions per a amortitzacions 255.507 250.124 261.971
Resta de despeses d'explotació 1.686 1.653 2.178
Inversió bruta en actius materials 279.439 282.517 373.727
Inversió bruta en actius intangibles 14.497 14.759 13.785
Resultat de l'exercici 43.948 78.086 47.787
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 491 a 493 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Transport mercaderies per carretera i per canonada Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 22.098 22.140 21.258
Nombre d'establiments 21.663 22.517 21.767
Persones ocupades 53.900 55.695 56.000
Ingressos d'explotació 6.437.887 6.450.657 6.459.942
Volum de negoci 6.340.791 6.371.913 6.369.327
Treballs realitzats per a l'actiu 13.149 4.359 3.364
Subvencions a l'explotació 7.760 7.653 9.412
Resta d'ingressos d'explotació 76.187 66.732 77.838
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 9.319 6.526 6.001
Variació existències productes acabats i en curs -166 1.222 2.316
Despeses d'explotació 5.514.700 5.457.967 5.728.891
Consum de mercaderies 23.766 52.941 32.714
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.026.238 830.206 898.137
Treballs realitzats per altres empreses 2.030.795 1.913.951 2.065.818
Despeses de personal 1.099.182 1.193.285 1.252.528
Sous i salaris 846.326 936.755 978.493
Càrregues socials i altres despeses de personal 252.855 256.530 274.035
Despeses en serveis exteriors 1.145.070 1.233.028 1.251.143
Dotacions per a amortitzacions 176.280 214.421 213.746
Resta de despeses d'explotació 13.369 20.133 14.805
Inversió bruta en actius materials 281.760 259.608 379.169
Inversió bruta en actius intangibles 4.907 4.780 9.765
Resultat de l'exercici 187.831 231.521 134.320
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 494 i 495 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Transport marítim i per vies navegació interiors Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 89 92 70
Nombre d'establiments 85 101 84
Persones ocupades 315 421 440
Ingressos d'explotació 85.548 111.853 124.741
Volum de negoci 83.542 110.378 121.088
Treballs realitzats per a l'actiu ~ ~ ~
Subvencions a l'explotació 18 23 61
Resta d'ingressos d'explotació 1.987 1.452 3.592
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 75 162 192
Variació existències productes acabats i en curs ~ ~ -196
Despeses d'explotació 71.698 89.441 105.588
Consum de mercaderies 309 1.790 1.066
Consum de primeres matèries i altres proveïments 11.703 15.214 21.777
Treballs realitzats per altres empreses 22.891 22.832 24.608
Despeses de personal 8.003 13.287 15.269
Sous i salaris 6.200 10.624 12.205
Càrregues socials i altres despeses de personal 1.803 2.663 3.064
Despeses en serveis exteriors 23.625 30.239 32.533
Dotacions per a amortitzacions 4.694 6.417 9.087
Resta de despeses d'explotació 473 -339 1.247
Inversió bruta en actius materials 834 3.662 3.105
Inversió bruta en actius intangibles 17 80 26
Resultat de l'exercici 6.369 11.381 8.208
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 50 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Transport aeri Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 37 51 39
Nombre d'establiments 46 57 47
Persones ocupades 5.922 6.378 7.376
Ingressos d'explotació 2.970.333 3.170.503 3.278.119
Volum de negoci 2.925.753 3.116.512 3.228.035
Treballs realitzats per a l'actiu 5.421 4.751 4.942
Subvencions a l'explotació 1.024 733 1.496
Resta d'ingressos d'explotació 38.134 48.507 43.647
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -2.159 -9.911 21.855
Variació existències productes acabats i en curs 370 -65 -1
Despeses d'explotació 2.879.913 2.963.433 3.057.978
Consum de mercaderies 4.619 120 6.144
Consum de primeres matèries i altres proveïments 738.726 697.837 739.794
Treballs realitzats per altres empreses 10.821 14.749 12.664
Despeses de personal 360.842 424.084 433.180
Sous i salaris 285.299 346.860 349.671
Càrregues socials i altres despeses de personal 75.544 77.224 83.510
Despeses en serveis exteriors 1.698.408 1.753.928 1.768.098
Dotacions per a amortitzacions 57.386 55.662 59.968
Resta de despeses d'explotació 9.110 17.053 38.130
Inversió bruta en actius materials 12.102 11.490 154.677
Inversió bruta en actius intangibles 1.388 4.866 14.788
Resultat de l'exercici 83.665 144.209 170.945
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 51 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Dipòsit i emmagatzematge Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 450 453 453
Nombre d'establiments 591 598 591
Persones ocupades 5.571 6.356 6.396
Ingressos d'explotació 893.210 1.024.748 1.004.543
Volum de negoci 872.530 999.674 973.004
Treballs realitzats per a l'actiu 59 488 1.130
Subvencions a l'explotació 409 416 513
Resta d'ingressos d'explotació 20.213 24.170 29.896
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 1.521 524 2.345
Variació existències productes acabats i en curs 1.105 -557 1.040
Despeses d'explotació 794.778 873.490 893.070
Consum de mercaderies 20.244 20.869 36.735
Consum de primeres matèries i altres proveïments 58.587 23.118 24.534
Treballs realitzats per altres empreses 164.954 204.068 166.382
Despeses de personal 204.680 221.583 234.011
Sous i salaris 157.491 169.620 179.216
Càrregues socials i altres despeses de personal 47.189 51.963 54.796
Despeses en serveis exteriors 274.013 312.300 311.533
Dotacions per a amortitzacions 61.348 77.102 68.648
Resta de despeses d'explotació 10.953 14.450 51.227
Inversió bruta en actius materials 94.850 95.690 77.955
Inversió bruta en actius intangibles 3.851 2.989 3.027
Resultat de l'exercici 73.868 124.000 87.121
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 521 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats afins al transport Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 3.443 3.258 3.142
Nombre d'establiments 4.346 4.316 4.121
Persones ocupades 40.503 42.201 42.212
Ingressos d'explotació 9.622.977 9.281.809 10.060.260
Volum de negoci 9.233.669 9.078.246 9.583.246
Treballs realitzats per a l'actiu -1.158 3.879 7.542
Subvencions a l'explotació 168.837 21.715 157.568
Resta d'ingressos d'explotació 221.630 177.968 311.905
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 7.156 9.914 -1.362
Variació existències productes acabats i en curs -318 -690 10.650
Despeses d'explotació 9.262.788 8.150.306 8.742.104
Consum de mercaderies 268.868 118.723 228.252
Consum de primeres matèries i altres proveïments 610.467 614.199 566.422
Treballs realitzats per altres empreses 4.032.004 3.727.023 3.761.584
Despeses de personal 1.650.113 1.702.032 1.768.419
Sous i salaris 1.287.412 1.341.261 1.382.936
Càrregues socials i altres despeses de personal 362.701 360.770 385.483
Despeses en serveis exteriors 1.458.756 1.448.468 1.613.857
Dotacions per a amortitzacions 470.872 447.854 617.458
Resta de despeses d'explotació 771.707 92.007 186.112
Inversió bruta en actius materials 390.691 539.123 549.072
Inversió bruta en actius intangibles 65.217 57.763 35.590
Resultat de l'exercici 806.205 1.007.785 1.116.352
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 522 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats postals i de correus Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 1.732 2.727 3.921
Nombre d'establiments 2.471 3.728 4.784
Persones ocupades 15.720 16.567 17.280
Ingressos d'explotació 1.032.481 1.038.818 1.154.314
Volum de negoci 994.281 1.017.720 1.116.787
Treballs realitzats per a l'actiu 61 59 71
Subvencions a l'explotació 28.863 10.687 19.555
Resta d'ingressos d'explotació 9.276 10.352 17.900
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 542 -34 8.322
Variació existències productes acabats i en curs 796 140 692
Despeses d'explotació 1.030.912 1.079.264 1.168.660
Consum de mercaderies 5.486 4.690 5.080
Consum de primeres matèries i altres proveïments 31.918 24.695 33.004
Treballs realitzats per altres empreses 418.874 427.304 495.073
Despeses de personal 363.799 390.764 381.422
Sous i salaris 293.035 313.911 302.588
Càrregues socials i altres despeses de personal 70.764 76.853 78.834
Despeses en serveis exteriors 176.986 190.562 197.504
Dotacions per a amortitzacions 26.594 26.741 29.170
Resta de despeses d'explotació 7.256 14.507 27.407
Inversió bruta en actius materials 16.843 21.801 14.234
Inversió bruta en actius intangibles 4.835 2.587 790
Resultat de l'exercici -3.847 -30.128 -4.617
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 53 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Hotels i allotjaments similars Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 2.360 2.114 2.084
Nombre d'establiments 2.661 2.573 2.491
Persones ocupades 42.398 40.398 40.696
Ingressos d'explotació 4.012.002 4.017.604 3.920.426
Volum de negoci 3.912.515 3.899.194 3.791.703
Treballs realitzats per a l'actiu 974 774 19.698
Subvencions a l'explotació 2.137 2.838 2.770
Resta d'ingressos d'explotació 96.376 114.799 106.255
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -1.175 4.171 -6.464
Variació existències productes acabats i en curs -898 -38 515
Despeses d'explotació 3.489.532 3.454.327 3.502.094
Consum de mercaderies 30.053 36.304 52.625
Consum de primeres matèries i altres proveïments 468.221 408.934 445.524
Treballs realitzats per altres empreses 207.875 158.577 123.622
Despeses de personal 1.099.505 1.069.322 1.123.667
Sous i salaris 844.709 824.184 871.439
Càrregues socials i altres despeses de personal 254.795 245.138 252.228
Despeses en serveis exteriors 1.337.117 1.452.721 1.353.459
Dotacions per a amortitzacions 265.177 267.194 295.764
Resta de despeses d'explotació 81.586 61.276 107.433
Inversió bruta en actius materials 303.327 363.518 325.468
Inversió bruta en actius intangibles 8.996 15.828 18.313
Resultat de l'exercici 290.862 395.085 298.136
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 551 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Allotjaments turístics i altres de curta durada Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 1.872 1.915 2.061
Nombre d'establiments 1.980 2.127 2.290
Persones ocupades 5.510 6.163 6.509
Ingressos d'explotació 417.163 493.144 522.433
Volum de negoci 398.929 466.236 484.141
Treballs realitzats per a l'actiu 173 632 286
Subvencions a l'explotació 8.074 11.084 7.300
Resta d'ingressos d'explotació 9.987 15.192 30.706
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 516 114 -572
Variació existències productes acabats i en curs -668 -150 -522
Despeses d'explotació 382.221 434.694 460.357
Consum de mercaderies 4.913 5.023 6.661
Consum de primeres matèries i altres proveïments 41.644 44.325 52.906
Treballs realitzats per altres empreses 32.444 33.171 45.076
Despeses de personal 94.188 111.961 123.378
Sous i salaris 73.940 87.820 96.076
Càrregues socials i altres despeses de personal 20.248 24.141 27.302
Despeses en serveis exteriors 169.254 217.284 201.487
Dotacions per a amortitzacions 31.455 24.048 28.015
Resta de despeses d'explotació 8.324 -1.118 2.834
Inversió bruta en actius materials 28.977 33.981 39.904
Inversió bruta en actius intangibles 1.892 592 1.895
Resultat de l'exercici 17.910 31.179 24.075
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 552 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Càmpings i altres tipus allotjaments Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 363 404 367
Nombre d'establiments 382 435 418
Persones ocupades 4.185 4.649 4.668
Ingressos d'explotació 372.613 403.268 430.226
Volum de negoci 363.292 393.656 419.183
Treballs realitzats per a l'actiu 461 141 286
Subvencions a l'explotació 577 766 818
Resta d'ingressos d'explotació 8.283 8.705 9.938
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -444 -14 -51
Variació existències productes acabats i en curs 69 59 128
Despeses d'explotació 317.051 346.555 366.981
Consum de mercaderies 8.263 3.434 5.167
Consum de primeres matèries i altres proveïments 25.214 28.940 30.231
Treballs realitzats per altres empreses 10.101 14.087 12.963
Despeses de personal 97.692 106.364 118.225
Sous i salaris 76.422 82.494 92.052
Càrregues socials i altres despeses de personal 21.270 23.869 26.174
Despeses en serveis exteriors 131.797 144.178 147.331
Dotacions per a amortitzacions 36.607 41.738 43.622
Resta de despeses d'explotació 7.378 7.814 9.441
Inversió bruta en actius materials 43.295 51.233 46.589
Inversió bruta en actius intangibles 3.715 909 462
Resultat de l'exercici 38.922 43.003 48.644
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 553 i 559 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Restaurants i establiments de menjars Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 14.533 14.511 13.883
Nombre d'establiments 15.285 16.046 15.670
Persones ocupades 93.676 99.147 102.171
Ingressos d'explotació 4.699.806 5.250.325 5.413.681
Volum de negoci 4.637.412 5.153.832 5.344.108
Treballs realitzats per a l'actiu 63 106 2.541
Subvencions a l'explotació 3.154 10.215 1.444
Resta d'ingressos d'explotació 59.177 86.172 65.588
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 18.146 18.361 9.780
Variació existències productes acabats i en curs 9.446 2.250 5.267
Despeses d'explotació 4.507.414 4.962.317 5.161.148
Consum de mercaderies 49.495 37.897 127.461
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.766.584 1.967.770 1.831.135
Treballs realitzats per altres empreses 7.113 10.875 15.378
Despeses de personal 1.588.258 1.760.530 1.849.495
Sous i salaris 1.240.566 1.372.247 1.448.536
Càrregues socials i altres despeses de personal 347.692 388.284 400.958
Despeses en serveis exteriors 964.941 1.084.933 1.154.193
Dotacions per a amortitzacions 143.633 164.768 155.115
Resta de despeses d'explotació -12.610 -64.456 28.372
Inversió bruta en actius materials 184.328 227.774 223.349
Inversió bruta en actius intangibles 19.103 21.562 24.273
Resultat de l'exercici 128.711 132.497 95.716
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 561 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Provisió de menjars preparats Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 2.767 2.680 2.693
Nombre d'establiments 4.006 4.150 4.270
Persones ocupades 27.639 28.694 29.489
Ingressos d'explotació 1.096.120 1.107.119 1.149.512
Volum de negoci 1.083.637 1.092.886 1.135.260
Treballs realitzats per a l'actiu 233 601 669
Subvencions a l'explotació 2.139 2.249 2.248
Resta d'ingressos d'explotació 10.110 11.382 11.335
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 1.581 1.286 1.778
Variació existències productes acabats i en curs 2.994 868 418
Despeses d'explotació 1.043.209 1.062.769 1.097.313
Consum de mercaderies 9.149 9.983 15.717
Consum de primeres matèries i altres proveïments 405.995 410.377 404.251
Treballs realitzats per altres empreses 16.999 12.994 20.908
Despeses de personal 430.831 459.367 481.030
Sous i salaris 334.373 356.351 373.704
Càrregues socials i altres despeses de personal 96.458 103.015 107.327
Despeses en serveis exteriors 154.998 145.568 149.199
Dotacions per a amortitzacions 21.803 21.507 20.294
Resta de despeses d'explotació 3.435 2.974 5.914
Inversió bruta en actius materials 17.278 22.812 24.586
Inversió bruta en actius intangibles 1.978 2.847 2.215
Resultat de l'exercici 33.535 14.567 17.879
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 562 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Establiments de begudes Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 27.589 26.223 25.011
Nombre d'establiments 26.578 27.734 25.942
Persones ocupades 66.183 69.585 69.815
Ingressos d'explotació 2.638.877 2.955.126 3.050.332
Volum de negoci 2.598.536 2.898.967 3.028.284
Treballs realitzats per a l'actiu ~ ~ 7
Subvencions a l'explotació 3.063 3.917 1.811
Resta d'ingressos d'explotació 37.279 52.241 20.230
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -124 762 -11.590
Variació existències productes acabats i en curs -316 3.066 1.689
Despeses d'explotació 2.360.114 2.648.454 2.787.769
Consum de mercaderies 3.377 6.513 45.705
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.284.964 1.329.533 1.346.100
Treballs realitzats per altres empreses 6.214 4.927 16.939
Despeses de personal 581.981 771.216 814.534
Sous i salaris 450.886 605.350 639.764
Càrregues socials i altres despeses de personal 131.095 165.867 174.770
Despeses en serveis exteriors 420.751 485.727 521.188
Dotacions per a amortitzacions 32.815 41.416 39.951
Resta de despeses d'explotació 30.012 9.122 3.353
Inversió bruta en actius materials 49.320 51.660 56.093
Inversió bruta en actius intangibles 4.322 25.826 4.051
Resultat de l'exercici -25.903 12.959 27.636
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 563 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 1.788 1.700 1.718
Nombre d'establiments 1.832 1.778 1.819
Persones ocupades 10.309 9.826 9.549
Ingressos d'explotació 1.659.970 1.643.330 1.598.271
Volum de negoci 1.568.135 1.563.706 1.518.717
Treballs realitzats per a l'actiu 4.871 4.624 4.151
Subvencions a l'explotació 11.354 12.123 12.161
Resta d'ingressos d'explotació 75.610 62.877 63.242
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -277 5.024 18.680
Variació existències productes acabats i en curs 1.643 8.158 -1.282
Despeses d'explotació 1.592.137 1.581.625 1.552.866
Consum de mercaderies 190.271 244.768 259.537
Consum de primeres matèries i altres proveïments 183.576 123.585 104.869
Treballs realitzats per altres empreses 225.249 222.386 211.700
Despeses de personal 400.512 404.138 388.900
Sous i salaris 320.857 321.183 311.181
Càrregues socials i altres despeses de personal 79.654 82.955 77.720
Despeses en serveis exteriors 491.750 495.516 479.810
Dotacions per a amortitzacions 68.815 60.872 58.987
Resta de despeses d'explotació 31.964 30.360 49.062
Inversió bruta en actius materials 11.368 12.388 6.729
Inversió bruta en actius intangibles 52.262 64.814 39.810
Resultat de l'exercici 65.385 46.322 33.744
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 581 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Edició programes informàtics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 492 484 532
Nombre d'establiments 448 492 544
Persones ocupades 2.378 2.783 3.229
Ingressos d'explotació 280.891 325.207 350.774
Volum de negoci 268.130 312.750 333.216
Treballs realitzats per a l'actiu 6.103 8.053 9.414
Subvencions a l'explotació 599 347 552
Resta d'ingressos d'explotació 6.058 4.057 7.592
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 159 578 704
Variació existències productes acabats i en curs -21 -11 196
Despeses d'explotació 265.753 298.721 309.047
Consum de mercaderies 10.851 4.091 5.171
Consum de primeres matèries i altres proveïments 4.276 5.972 10.372
Treballs realitzats per altres empreses 41.521 44.399 43.134
Despeses de personal 122.146 137.392 154.872
Sous i salaris 99.254 109.366 122.752
Càrregues socials i altres despeses de personal 22.892 28.025 32.120
Despeses en serveis exteriors 79.004 93.410 80.269
Dotacions per a amortitzacions 5.877 12.277 13.226
Resta de despeses d'explotació 2.078 1.180 2.002
Inversió bruta en actius materials 2.811 3.431 4.499
Inversió bruta en actius intangibles 7.783 12.138 17.007
Resultat de l'exercici 15.169 9.752 24.184
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 582 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Cinema i vídeo; enregistrament de so Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 1.671 1.794 1.719
Nombre d'establiments 1.697 1.882 1.783
Persones ocupades 6.830 7.051 7.700
Ingressos d'explotació 1.498.270 1.544.562 1.831.888
Volum de negoci 1.453.927 1.452.985 1.704.072
Treballs realitzats per a l'actiu 7.766 27.866 31.333
Subvencions a l'explotació 18.625 46.711 71.870
Resta d'ingressos d'explotació 17.952 17.000 24.612
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -995 1.892 1.553
Variació existències productes acabats i en curs 2.119 4.609 1.971
Despeses d'explotació 1.428.592 1.467.588 1.701.371
Consum de mercaderies 556.141 589.647 732.412
Consum de primeres matèries i altres proveïments 32.619 43.373 65.787
Treballs realitzats per altres empreses 254.450 207.368 211.345
Despeses de personal 218.725 227.992 263.637
Sous i salaris 175.467 184.498 214.060
Càrregues socials i altres despeses de personal 43.258 43.494 49.577
Despeses en serveis exteriors 229.449 255.609 305.768
Dotacions per a amortitzacions 111.769 137.723 113.584
Resta de despeses d'explotació 25.440 5.876 8.836
Inversió bruta en actius materials 27.375 18.406 18.103
Inversió bruta en actius intangibles 44.555 107.264 50.924
Resultat de l'exercici 67.970 79.814 109.365
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 59 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Ràdio i televisió Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 236 211 186
Nombre d'establiments 265 242 218
Persones ocupades 4.959 5.078 5.043
Ingressos d'explotació 489.506 471.053 481.116
Volum de negoci 207.633 193.219 186.891
Treballs realitzats per a l'actiu 548 547 541
Subvencions a l'explotació 272.723 270.387 284.318
Resta d'ingressos d'explotació 8.603 6.899 9.366
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 4 23 -102
Variació existències productes acabats i en curs -3.297 -1.600 2.376
Despeses d'explotació 550.011 539.308 562.349
Consum de mercaderies 11.771 3.344 2.731
Consum de primeres matèries i altres proveïments 65.305 68.709 61.804
Treballs realitzats per altres empreses 28.431 27.481 20.689
Despeses de personal 268.421 271.085 294.947
Sous i salaris 213.018 213.086 236.331
Càrregues socials i altres despeses de personal 55.403 57.999 58.616
Despeses en serveis exteriors 145.746 139.845 152.030
Dotacions per a amortitzacions 23.069 25.009 28.140
Resta de despeses d'explotació 7.268 3.834 2.009
Inversió bruta en actius materials 5.629 11.023 12.651
Inversió bruta en actius intangibles 5.900 12.026 18.490
Resultat de l'exercici -24.677 -22.871 -29.790
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 60 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Telecomunicacions per cable Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 173 179 197
Nombre d'establiments 287 299 324
Persones ocupades 4.186 3.815 3.820
Ingressos d'explotació 2.366.549 2.720.993 2.656.925
Volum de negoci 2.295.898 2.624.455 2.575.038
Treballs realitzats per a l'actiu 47.097 48.527 47.401
Subvencions a l'explotació 1.138 839 1.068
Resta d'ingressos d'explotació 22.415 47.173 33.418
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -5.255 -2.748 -219
Variació existències productes acabats i en curs -280 1.324 -672
Despeses d'explotació 2.007.992 2.129.033 2.171.008
Consum de mercaderies 313.065 283.170 255.464
Consum de primeres matèries i altres proveïments 14.099 21.983 76.291
Treballs realitzats per altres empreses 409.148 580.919 589.747
Despeses de personal 397.701 291.584 303.160
Sous i salaris 325.358 226.714 239.177
Càrregues socials i altres despeses de personal 72.343 64.870 63.983
Despeses en serveis exteriors 456.681 506.969 507.389
Dotacions per a amortitzacions 346.223 371.533 371.827
Resta de despeses d'explotació 71.074 72.875 67.132
Inversió bruta en actius materials 252.437 169.231 168.510
Inversió bruta en actius intangibles 33.862 27.015 1.812
Resultat de l'exercici 171.600 276.339 250.741
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 611 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 944 1.026 1.281
Nombre d'establiments 951 1.150 1.605
Persones ocupades 4.249 5.071 6.517
Ingressos d'explotació 2.066.635 2.584.639 2.562.989
Volum de negoci 1.993.282 2.099.218 2.239.896
Treballs realitzats per a l'actiu 26.915 30.552 37.775
Subvencions a l'explotació 18.161 424.943 248.119
Resta d'ingressos d'explotació 28.276 29.926 37.199
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -2.745 1.161 -1.429
Variació existències productes acabats i en curs -198 427 466
Despeses d'explotació 1.846.229 2.355.582 2.299.930
Consum de mercaderies 248.325 260.289 292.975
Consum de primeres matèries i altres proveïments 472.938 521.952 547.975
Treballs realitzats per altres empreses 180.046 585.162 389.622
Despeses de personal 187.042 203.538 277.395
Sous i salaris 148.906 160.495 223.504
Càrregues socials i altres despeses de personal 38.137 43.043 53.891
Despeses en serveis exteriors 473.150 492.008 521.589
Dotacions per a amortitzacions 216.029 223.979 219.537
Resta de despeses d'explotació 68.698 68.654 50.837
Inversió bruta en actius materials 125.868 117.060 115.315
Inversió bruta en actius intangibles 33.413 37.921 31.543
Resultat de l'exercici 140.170 147.306 108.460
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 612, 613 i 619 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Serveis de tecnologies de la informació Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 9.204 10.026 10.525
Nombre d'establiments 8.782 10.245 10.920
Persones ocupades 51.843 56.952 61.797
Ingressos d'explotació 5.864.725 6.383.869 7.148.517
Volum de negoci 5.646.004 6.180.777 6.924.212
Treballs realitzats per a l'actiu 106.089 126.261 111.025
Subvencions a l'explotació 27.175 19.499 21.667
Resta d'ingressos d'explotació 85.457 57.333 91.615
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 1.734 1.534 8.160
Variació existències productes acabats i en curs 80.914 -75.940 7.420
Despeses d'explotació 5.662.345 5.901.502 6.902.706
Consum de mercaderies 190.645 205.326 221.411
Consum de primeres matèries i altres proveïments 353.199 387.297 452.145
Treballs realitzats per altres empreses 875.322 825.836 1.054.942
Despeses de personal 2.129.228 2.353.451 2.666.972
Sous i salaris 1.670.333 1.863.405 2.103.870
Càrregues socials i altres despeses de personal 458.895 490.046 563.102
Despeses en serveis exteriors 1.765.533 1.801.000 1.944.446
Dotacions per a amortitzacions 302.596 288.049 341.244
Resta de despeses d'explotació 45.822 40.544 221.546
Inversió bruta en actius materials 74.077 114.161 114.854
Inversió bruta en actius intangibles 450.250 422.277 251.408
Resultat de l'exercici 29.208 114.819 17.310
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 62 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Serveis d'informació Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 1.027 1.192 959
Nombre d'establiments 1.013 1.241 1.009
Persones ocupades 5.458 6.388 6.411
Ingressos d'explotació 479.652 579.093 617.550
Volum de negoci 464.674 557.531 597.662
Treballs realitzats per a l'actiu 7.917 9.670 8.059
Subvencions a l'explotació 3.051 5.668 4.200
Resta d'ingressos d'explotació 4.010 6.224 7.629
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 39 785 -452
Variació existències productes acabats i en curs 186 -182 89
Despeses d'explotació 427.210 533.907 439.246
Consum de mercaderies 8.483 14.413 17.029
Consum de primeres matèries i altres proveïments 21.964 30.499 25.358
Treballs realitzats per altres empreses 39.568 45.776 54.692
Despeses de personal 187.803 238.560 249.998
Sous i salaris 147.841 187.208 197.088
Càrregues socials i altres despeses de personal 39.963 51.351 52.909
Despeses en serveis exteriors 136.320 169.529 194.628
Dotacions per a amortitzacions 28.346 28.064 26.416
Resta de despeses d'explotació 4.726 7.066 -128.874
Inversió bruta en actius materials 6.916 7.714 13.015
Inversió bruta en actius intangibles 11.894 10.169 5.980
Resultat de l'exercici 40.476 23.332 175.423
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 63 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 34.636 33.876 35.014
Nombre d'establiments 34.601 36.806 36.334
Persones ocupades 40.971 44.452 46.238
Ingressos d'explotació 5.074.037 5.990.872 5.805.291
Volum de negoci 4.720.813 5.326.971 5.458.523
Treballs realitzats per a l'actiu 54.326 84.822 32.446
Subvencions a l'explotació 67.446 24.230 16.713
Resta d'ingressos d'explotació 231.452 554.849 297.610
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -14.551 -609.672 -139.340
Variació existències productes acabats i en curs -64.969 -209.828 -94.981
Despeses d'explotació 3.580.589 4.847.940 3.921.087
Consum de mercaderies 238.965 992.570 444.055
Consum de primeres matèries i altres proveïments 159.580 174.101 50.664
Treballs realitzats per altres empreses 90.419 114.063 90.793
Despeses de personal 615.524 717.487 728.491
Sous i salaris 511.906 591.403 598.827
Càrregues socials i altres despeses de personal 103.618 126.084 129.664
Despeses en serveis exteriors 1.294.061 1.542.874 1.424.746
Dotacions per a amortitzacions 1.016.107 1.047.150 985.220
Resta de despeses d'explotació 165.933 259.694 197.119
Inversió bruta en actius materials 1.994.177 2.580.058 1.804.773
Inversió bruta en actius intangibles 6.476 12.864 17.520
Resultat de l'exercici 1.137.341 560.453 2.094.381
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 681 i 682 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats immobiliàries per compte d'altri Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 8.668 9.497 9.669
Nombre d'establiments 8.907 10.035 10.058
Persones ocupades 19.115 20.581 21.636
Ingressos d'explotació 1.399.352 1.482.121 1.882.908
Volum de negoci 1.315.780 1.438.093 1.818.826
Treballs realitzats per a l'actiu 7.060 212 472
Subvencions a l'explotació 3.651 447 7.368
Resta d'ingressos d'explotació 72.862 43.369 56.242
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -102.155 -17.510 3.879
Variació existències productes acabats i en curs -10.782 -2.165 10.186
Despeses d'explotació 1.111.135 1.230.128 1.614.009
Consum de mercaderies 53.099 44.223 133.407
Consum de primeres matèries i altres proveïments 19.732 22.120 13.208
Treballs realitzats per altres empreses 79.908 117.350 102.900
Despeses de personal 367.001 446.680 544.730
Sous i salaris 295.958 358.764 444.960
Càrregues socials i altres despeses de personal 71.043 87.916 99.770
Despeses en serveis exteriors 489.335 558.580 640.313
Dotacions per a amortitzacions 72.362 41.932 98.670
Resta de despeses d'explotació 29.698 -757 80.781
Inversió bruta en actius materials 140.714 75.515 92.123
Inversió bruta en actius intangibles 11.610 12.809 29.378
Resultat de l'exercici 160.268 571.210 190.837
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 683 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats jurídiques Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 12.668 13.427 13.270
Nombre d'establiments 12.478 13.645 13.698
Persones ocupades 26.111 28.874 29.381
Ingressos d'explotació 2.016.858 2.163.003 2.100.850
Volum de negoci 1.988.243 2.147.597 2.073.563
Treballs realitzats per a l'actiu ~ ~ 1.413
Subvencions a l'explotació 7.005 545 333
Resta d'ingressos d'explotació 21.611 14.860 25.542
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -4 169 -80
Variació existències productes acabats i en curs 2.725 1.215 4.079
Despeses d'explotació 1.268.262 1.433.231 1.414.069
Consum de mercaderies 1.166 1.461 2.235
Consum de primeres matèries i altres proveïments 33.456 27.830 43.667
Treballs realitzats per altres empreses 103.853 114.819 114.842
Despeses de personal 475.120 529.424 531.857
Sous i salaris 380.813 418.100 424.464
Càrregues socials i altres despeses de personal 94.307 111.323 107.394
Despeses en serveis exteriors 612.188 729.364 663.246
Dotacions per a amortitzacions 24.229 17.547 20.687
Resta de despeses d'explotació 18.249 12.786 37.534
Inversió bruta en actius materials 42.850 36.682 56.409
Inversió bruta en actius intangibles 3.518 5.077 14.691
Resultat de l'exercici 248.102 249.720 259.706
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 691 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 12.276 11.843 12.258
Nombre d'establiments 12.545 12.415 12.830
Persones ocupades 39.559 40.659 42.371
Ingressos d'explotació 2.738.291 2.764.482 2.675.756
Volum de negoci 2.589.184 2.682.539 2.585.025
Treballs realitzats per a l'actiu 1.737 1.677 6.266
Subvencions a l'explotació 1.121 1.176 1.415
Resta d'ingressos d'explotació 146.248 79.089 83.050
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 189 -4.829 443
Variació existències productes acabats i en curs -136 2.863 1.460
Despeses d'explotació 2.428.693 2.392.023 2.388.737
Consum de mercaderies 4.905 11.630 3.814
Consum de primeres matèries i altres proveïments 56.655 80.788 62.248
Treballs realitzats per altres empreses 133.578 189.266 143.013
Despeses de personal 1.195.914 1.129.724 1.160.300
Sous i salaris 992.007 903.872 933.888
Càrregues socials i altres despeses de personal 203.907 225.852 226.412
Despeses en serveis exteriors 854.130 885.836 938.044
Dotacions per a amortitzacions 81.969 59.657 52.414
Resta de despeses d'explotació 101.542 35.122 28.903
Inversió bruta en actius materials 60.597 39.351 65.822
Inversió bruta en actius intangibles 12.129 25.415 17.199
Resultat de l'exercici 76.074 -126.462 -8.516
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 692 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 5.088 5.456 6.529
Nombre d'establiments 5.143 5.679 6.754
Persones ocupades 24.718 26.473 32.805
Ingressos d'explotació 3.146.559 3.341.899 4.080.779
Volum de negoci 2.846.047 3.025.042 3.772.955
Treballs realitzats per a l'actiu 9.169 15.425 21.905
Subvencions a l'explotació 12.294 14.347 18.153
Resta d'ingressos d'explotació 279.048 287.083 267.766
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 2.067 -4.944 2.107
Variació existències productes acabats i en curs 1.329 2.075 551
Despeses d'explotació 3.323.632 3.625.584 2.157.085
Consum de mercaderies 114.981 136.690 402.431
Consum de primeres matèries i altres proveïments 137.379 190.075 137.546
Treballs realitzats per altres empreses 249.496 290.103 249.723
Despeses de personal 1.371.808 1.391.766 1.857.144
Sous i salaris 1.110.280 1.126.353 1.507.320
Càrregues socials i altres despeses de personal 261.528 265.414 349.824
Despeses en serveis exteriors 1.204.524 1.180.546 1.561.192
Dotacions per a amortitzacions 120.588 106.538 158.813
Resta de despeses d'explotació 124.856 329.865 -2.209.764
Inversió bruta en actius materials 102.696 199.155 150.946
Inversió bruta en actius intangibles 103.653 65.476 83.405
Resultat de l'exercici 1.725.911 -454.389 6.022.586
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 70 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 17.356 17.264 18.513
Nombre d'establiments 16.851 17.593 18.876
Persones ocupades 36.448 38.197 43.464
Ingressos d'explotació 3.325.794 3.315.749 3.695.875
Volum de negoci 2.974.350 3.199.920 3.573.611
Treballs realitzats per a l'actiu 24.277 36.587 50.009
Subvencions a l'explotació 312.020 44.092 38.716
Resta d'ingressos d'explotació 15.147 35.151 33.539
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 106 -2.196 6.056
Variació existències productes acabats i en curs 22.365 -1.063 4.415
Despeses d'explotació 2.727.605 2.790.809 3.105.217
Consum de mercaderies 85.508 72.152 99.482
Consum de primeres matèries i altres proveïments 400.074 369.680 412.978
Treballs realitzats per altres empreses 519.546 679.476 680.484
Despeses de personal 886.309 905.414 1.081.784
Sous i salaris 701.377 708.794 856.459
Càrregues socials i altres despeses de personal 184.932 196.620 225.325
Despeses en serveis exteriors 666.474 677.994 762.050
Dotacions per a amortitzacions 139.474 57.736 68.355
Resta de despeses d'explotació 30.220 28.357 83
Inversió bruta en actius materials 77.228 52.165 80.766
Inversió bruta en actius intangibles 34.880 137.423 56.461
Resultat de l'exercici 65.767 167.585 152.479
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 711 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Anàlisis i assajos tècnics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 2.455 2.512 2.219
Nombre d'establiments 2.388 2.622 2.319
Persones ocupades 11.100 11.949 11.079
Ingressos d'explotació 851.899 908.209 740.811
Volum de negoci 834.989 890.081 717.851
Treballs realitzats per a l'actiu 4.616 6.914 9.778
Subvencions a l'explotació 4.342 3.841 5.618
Resta d'ingressos d'explotació 7.952 7.373 7.564
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 231 400 589
Variació existències productes acabats i en curs 811 17.977 1.035
Despeses d'explotació 785.743 852.104 725.924
Consum de mercaderies 23.994 25.411 38.098
Consum de primeres matèries i altres proveïments 61.382 103.521 56.146
Treballs realitzats per altres empreses 78.201 106.314 64.175
Despeses de personal 371.877 377.572 362.765
Sous i salaris 293.011 294.450 284.362
Càrregues socials i altres despeses de personal 78.866 83.122 78.403
Despeses en serveis exteriors 228.487 204.236 172.947
Dotacions per a amortitzacions 24.627 28.402 21.596
Resta de despeses d'explotació -2.825 6.649 10.197
Inversió bruta en actius materials 13.317 19.411 15.592
Inversió bruta en actius intangibles 7.198 6.692 5.269
Resultat de l'exercici 83.162 60.295 76.713
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 712 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Recerca i desenvolupament Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 1.314 1.392 1.477
Nombre d'establiments 1.407 1.559 1.673
Persones ocupades 13.716 15.523 16.596
Ingressos d'explotació 985.731 1.209.284 1.299.354
Volum de negoci 436.378 559.509 604.032
Treballs realitzats per a l'actiu 51.496 80.464 104.816
Subvencions a l'explotació 471.849 520.057 543.981
Resta d'ingressos d'explotació 26.009 49.253 46.525
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 5.270 1.989 -1.226
Variació existències productes acabats i en curs 6.892 -292 2.297
Despeses d'explotació 1.002.992 1.224.932 1.346.229
Consum de mercaderies 13.331 31.516 34.255
Consum de primeres matèries i altres proveïments 71.667 81.203 90.624
Treballs realitzats per altres empreses 62.072 89.493 89.614
Despeses de personal 495.387 554.114 595.716
Sous i salaris 383.420 434.181 469.136
Càrregues socials i altres despeses de personal 111.967 119.933 126.580
Despeses en serveis exteriors 242.847 320.294 366.060
Dotacions per a amortitzacions 80.893 113.090 129.127
Resta de despeses d'explotació 36.796 35.222 40.835
Inversió bruta en actius materials 66.728 63.671 78.836
Inversió bruta en actius intangibles 55.804 83.930 95.997
Resultat de l'exercici 12.818 -22.635 -55.259
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 72 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Publicitat Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 8.901 8.232 9.116
Nombre d'establiments 8.420 8.541 9.218
Persones ocupades 22.349 23.930 26.906
Ingressos d'explotació 3.613.683 3.992.982 4.116.043
Volum de negoci 3.543.626 3.914.880 4.068.076
Treballs realitzats per a l'actiu 3.207 2.589 3.504
Subvencions a l'explotació 1.027 12.231 1.555
Resta d'ingressos d'explotació 65.823 63.284 42.907
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -251 800 17.056
Variació existències productes acabats i en curs 114 2.477 -1.074
Despeses d'explotació 3.405.064 3.730.971 3.882.159
Consum de mercaderies 1.443.953 1.549.231 1.724.565
Consum de primeres matèries i altres proveïments 256.586 184.273 184.075
Treballs realitzats per altres empreses 362.463 513.934 448.537
Despeses de personal 588.823 691.798 757.837
Sous i salaris 472.100 557.952 606.689
Càrregues socials i altres despeses de personal 116.723 133.846 151.148
Despeses en serveis exteriors 619.928 645.184 653.374
Dotacions per a amortitzacions 46.751 78.811 41.150
Resta de despeses d'explotació 86.559 67.741 72.619
Inversió bruta en actius materials 46.992 36.172 51.194
Inversió bruta en actius intangibles 9.891 8.288 10.830
Resultat de l'exercici 327.751 329.725 164.928
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 731 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 773 768 669
Nombre d'establiments 767 786 683
Persones ocupades 4.169 4.023 3.868
Ingressos d'explotació 297.171 262.156 302.279
Volum de negoci 283.299 250.132 279.793
Treballs realitzats per a l'actiu 190 237 821
Subvencions a l'explotació 403 470 636
Resta d'ingressos d'explotació 13.279 11.318 21.029
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 130 -27 1.141
Variació existències productes acabats i en curs -44 117 1.105
Despeses d'explotació 260.600 240.198 270.734
Consum de mercaderies 7.390 3.408 671
Consum de primeres matèries i altres proveïments 19.294 18.187 25.832
Treballs realitzats per altres empreses 44.246 33.172 43.725
Despeses de personal 103.463 100.498 110.023
Sous i salaris 82.894 80.025 87.687
Càrregues socials i altres despeses de personal 20.569 20.473 22.336
Despeses en serveis exteriors 78.285 80.127 77.443
Dotacions per a amortitzacions 4.203 2.949 3.837
Resta de despeses d'explotació 3.720 1.857 9.204
Inversió bruta en actius materials 3.633 1.690 4.305
Inversió bruta en actius intangibles 8.733 117 1.345
Resultat de l'exercici 26.039 40.594 14.336
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 732 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats de disseny especialitzat Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 1.505 1.733 1.670
Nombre d'establiments 1.521 1.815 1.718
Persones ocupades 2.541 3.905 4.014
Ingressos d'explotació 280.661 467.754 498.423
Volum de negoci 253.056 419.145 453.718
Treballs realitzats per a l'actiu 25.981 46.599 41.565
Subvencions a l'explotació 22 103 124
Resta d'ingressos d'explotació 1.602 1.907 3.016
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -2.148 -340 -167
Variació existències productes acabats i en curs 827 2.897 2.079
Despeses d'explotació 184.203 301.920 338.724
Consum de mercaderies 13.624 28.663 19.129
Consum de primeres matèries i altres proveïments 37.424 36.380 52.512
Treballs realitzats per altres empreses 21.188 35.267 41.124
Despeses de personal 55.540 105.693 112.628
Sous i salaris 44.349 84.830 90.439
Càrregues socials i altres despeses de personal 11.191 20.863 22.189
Despeses en serveis exteriors 37.172 54.657 66.239
Dotacions per a amortitzacions 17.544 42.139 44.455
Resta de despeses d'explotació 1.712 -879 2.637
Inversió bruta en actius materials 11.857 5.431 15.003
Inversió bruta en actius intangibles 22.276 41.685 38.117
Resultat de l'exercici 69.593 121.077 120.084
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 741 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats de fotografia Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 2.431 2.184 2.450
Nombre d'establiments 2.352 2.211 2.585
Persones ocupades 3.315 2.919 3.143
Ingressos d'explotació 115.777 118.155 125.830
Volum de negoci 115.361 115.280 123.386
Treballs realitzats per a l'actiu 4 145 49
Subvencions a l'explotació 31 180 215
Resta d'ingressos d'explotació 383 2.549 2.180
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 139 -51 11
Variació existències productes acabats i en curs 88 713 299
Despeses d'explotació 90.377 105.729 97.725
Consum de mercaderies 3.399 2.701 3.264
Consum de primeres matèries i altres proveïments 13.435 17.545 19.998
Treballs realitzats per altres empreses 12.203 15.907 10.420
Despeses de personal 24.305 30.604 30.357
Sous i salaris 18.990 25.325 24.296
Càrregues socials i altres despeses de personal 5.316 5.279 6.061
Despeses en serveis exteriors 33.637 30.149 30.473
Dotacions per a amortitzacions 3.069 7.253 3.393
Resta de despeses d'explotació 329 1.569 -180
Inversió bruta en actius materials 3.312 4.916 6.539
Inversió bruta en actius intangibles 111 403 285
Resultat de l'exercici -732 -3.860 643
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 742 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats de traducció i d'interpretació Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 2.608 2.224 2.908
Nombre d'establiments 2.472 2.243 3.283
Persones ocupades 3.880 4.014 4.643
Ingressos d'explotació 172.069 177.552 182.371
Volum de negoci 170.239 175.349 180.225
Treballs realitzats per a l'actiu 108 162 311
Subvencions a l'explotació 299 29 350
Resta d'ingressos d'explotació 1.421 2.013 1.484
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies ~ 10 1
Variació existències productes acabats i en curs 300 267 80
Despeses d'explotació 119.228 132.718 135.759
Consum de mercaderies 4.989 482 3.020
Consum de primeres matèries i altres proveïments 3.309 4.598 5.579
Treballs realitzats per altres empreses 31.090 36.833 28.354
Despeses de personal 48.844 58.017 64.075
Sous i salaris 38.472 45.371 51.805
Càrregues socials i altres despeses de personal 10.372 12.646 12.270
Despeses en serveis exteriors 29.010 29.929 33.015
Dotacions per a amortitzacions 1.028 1.603 1.436
Resta de despeses d'explotació 958 1.256 281
Inversió bruta en actius materials 3.735 4.338 1.361
Inversió bruta en actius intangibles 482 353 401
Resultat de l'exercici 7.369 8.358 7.853
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 743 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Altres activitats professionals i tècniques ncaa Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 7.950 9.513 8.572
Nombre d'establiments 7.346 9.878 8.815
Persones ocupades 13.500 16.667 16.128
Ingressos d'explotació 782.812 971.064 1.131.066
Volum de negoci 749.983 931.724 1.073.513
Treballs realitzats per a l'actiu 3.740 5.033 11.268
Subvencions a l'explotació 18.155 25.480 36.228
Resta d'ingressos d'explotació 10.935 8.828 10.058
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 445 1.178 -128
Variació existències productes acabats i en curs -836 608 836
Despeses d'explotació 623.813 739.536 874.576
Consum de mercaderies 5.500 6.745 17.928
Consum de primeres matèries i altres proveïments 53.749 46.263 52.239
Treballs realitzats per altres empreses 74.470 155.209 174.361
Despeses de personal 275.293 306.723 321.746
Sous i salaris 213.547 242.104 253.114
Càrregues socials i altres despeses de personal 61.746 64.620 68.632
Despeses en serveis exteriors 190.789 200.671 278.353
Dotacions per a amortitzacions 17.814 14.058 21.837
Resta de despeses d'explotació 6.198 9.868 8.112
Inversió bruta en actius materials 12.304 25.380 18.409
Inversió bruta en actius intangibles 4.900 19.567 40.379
Resultat de l'exercici 28.843 25.524 54.479
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 749 de la CCAE-2009.
ncaa: No classificats en altres apartats.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats veterinàries Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 1.462 1.419 1.493
Nombre d'establiments 1.530 1.514 1.624
Persones ocupades 4.120 4.323 4.610
Ingressos d'explotació 175.654 206.271 217.002
Volum de negoci 172.952 199.648 215.117
Treballs realitzats per a l'actiu ~ 268 106
Subvencions a l'explotació 72 990 487
Resta d'ingressos d'explotació 2.630 5.365 1.292
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 572 67 -130
Variació existències productes acabats i en curs -16 339 375
Despeses d'explotació 153.527 181.054 187.442
Consum de mercaderies 43.808 47.646 46.662
Consum de primeres matèries i altres proveïments 14.915 20.437 20.503
Treballs realitzats per altres empreses 7.990 9.886 9.284
Despeses de personal 51.450 64.116 69.965
Sous i salaris 40.466 50.804 54.664
Càrregues socials i altres despeses de personal 10.984 13.312 15.301
Despeses en serveis exteriors 31.597 34.950 36.625
Dotacions per a amortitzacions 3.195 3.441 3.835
Resta de despeses d'explotació 572 578 568
Inversió bruta en actius materials 10.301 10.032 5.988
Inversió bruta en actius intangibles 105 137 322
Resultat de l'exercici 3.718 3.833 4.570
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 75 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Lloguer vehicles de motor Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 591 567 544
Nombre d'establiments 783 809 911
Persones ocupades 2.156 2.342 2.630
Ingressos d'explotació 998.466 1.075.100 1.147.576
Volum de negoci 957.227 1.036.969 1.106.680
Treballs realitzats per a l'actiu ~ 766 619
Subvencions a l'explotació 7.216 6.791 7.887
Resta d'ingressos d'explotació 34.022 30.573 32.389
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 9.642 -11.571 10.973
Variació existències productes acabats i en curs 999 892 2.236
Despeses d'explotació 868.925 955.299 1.053.539
Consum de mercaderies 62.426 13.768 105.846
Consum de primeres matèries i altres proveïments 154.441 195.469 118.793
Treballs realitzats per altres empreses 12.709 15.879 17.286
Despeses de personal 66.021 71.769 83.382
Sous i salaris 51.067 55.533 64.621
Càrregues socials i altres despeses de personal 14.954 16.235 18.761
Despeses en serveis exteriors 279.148 319.100 340.512
Dotacions per a amortitzacions 318.690 341.040 381.812
Resta de despeses d'explotació -24.510 -1.726 5.909
Inversió bruta en actius materials 605.759 246.568 398.542
Inversió bruta en actius intangibles 1.800 1.582 1.197
Resultat de l'exercici 71.027 62.931 31.163
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 771 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 693 637 549
Nombre d'establiments 715 707 612
Persones ocupades 1.614 1.699 1.624
Ingressos d'explotació 141.555 153.005 163.871
Volum de negoci 139.960 147.498 158.329
Treballs realitzats per a l'actiu 55 567 911
Subvencions a l'explotació 77 143 28
Resta d'ingressos d'explotació 1.465 4.797 4.603
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 1.015 -209 4
Variació existències productes acabats i en curs 432 154 357
Despeses d'explotació 115.245 128.329 142.515
Consum de mercaderies 8.046 6.086 5.115
Consum de primeres matèries i altres proveïments 17.477 9.288 15.018
Treballs realitzats per altres empreses 5.763 12.745 10.113
Despeses de personal 28.555 34.497 39.348
Sous i salaris 22.712 27.779 32.017
Càrregues socials i altres despeses de personal 5.843 6.718 7.332
Despeses en serveis exteriors 42.967 44.846 51.028
Dotacions per a amortitzacions 16.693 18.750 18.580
Resta de despeses d'explotació -4.256 2.119 3.312
Inversió bruta en actius materials 9.208 5.906 7.657
Inversió bruta en actius intangibles 285 2.522 483
Resultat de l'exercici 17.378 13.792 10.950
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 772 i 774 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 2.120 1.897 1.825
Nombre d'establiments 2.109 2.044 1.961
Persones ocupades 5.710 6.012 6.112
Ingressos d'explotació 931.285 1.084.679 1.172.663
Volum de negoci 894.473 1.042.770 1.130.714
Treballs realitzats per a l'actiu 9.614 7.345 6.737
Subvencions a l'explotació 154 821 560
Resta d'ingressos d'explotació 27.043 33.743 34.651
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 1.018 218 47.308
Variació existències productes acabats i en curs 2.303 1.999 266
Despeses d'explotació 844.527 987.612 1.059.609
Consum de mercaderies 145.144 44.750 61.560
Consum de primeres matèries i altres proveïments 116.507 281.683 280.419
Treballs realitzats per altres empreses 121.838 137.480 147.380
Despeses de personal 162.632 181.235 191.957
Sous i salaris 127.916 142.197 151.696
Càrregues socials i altres despeses de personal 34.716 39.038 40.261
Despeses en serveis exteriors 200.161 215.087 243.292
Dotacions per a amortitzacions 86.396 111.664 120.496
Resta de despeses d'explotació 11.849 15.714 14.505
Inversió bruta en actius materials 162.087 209.021 154.508
Inversió bruta en actius intangibles 2.245 6.260 4.735
Resultat de l'exercici 64.253 54.626 59.301
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 773 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats relacionades amb l'ocupació Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 1.091 1.127 1.232
Nombre d'establiments 1.315 1.477 1.623
Persones ocupades 51.521 57.492 60.658
Ingressos d'explotació 1.414.032 1.646.508 1.746.795
Volum de negoci 1.405.472 1.638.161 1.738.392
Treballs realitzats per a l'actiu 736 776 1.005
Subvencions a l'explotació 3.721 3.742 3.536
Resta d'ingressos d'explotació 4.103 3.829 3.863
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -103 -17 33
Variació existències productes acabats i en curs 67 -187 154
Despeses d'explotació 1.353.618 1.552.009 1.663.392
Consum de mercaderies 2.604 450 486
Consum de primeres matèries i altres proveïments 4.878 3.868 10.736
Treballs realitzats per altres empreses 16.225 27.731 22.291
Despeses de personal 1.206.114 1.383.437 1.477.362
Sous i salaris 910.371 1.044.628 1.113.425
Càrregues socials i altres despeses de personal 295.744 338.808 363.937
Despeses en serveis exteriors 114.791 125.604 141.569
Dotacions per a amortitzacions 5.162 5.071 4.777
Resta de despeses d'explotació 3.844 5.848 6.171
Inversió bruta en actius materials 4.560 17.346 7.272
Inversió bruta en actius intangibles 1.575 4.159 7.798
Resultat de l'exercici 31.257 37.804 35.531
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 78 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Agències de viatges i operadors turístics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 2.513 2.917 2.730
Nombre d'establiments 2.865 3.383 3.138
Persones ocupades 10.607 11.258 11.155
Ingressos d'explotació 3.180.358 3.557.408 4.072.226
Volum de negoci 3.103.966 3.480.732 3.991.517
Treballs realitzats per a l'actiu 2.880 4.654 7.678
Subvencions a l'explotació 13.214 7.341 2.222
Resta d'ingressos d'explotació 60.298 64.681 70.809
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 479 133 915
Variació existències productes acabats i en curs 456 8 -3.005
Despeses d'explotació 3.082.191 3.428.606 3.931.629
Consum de mercaderies 1.608.673 1.817.138 2.395.414
Consum de primeres matèries i altres proveïments 12.396 8.665 10.748
Treballs realitzats per altres empreses 690.804 791.549 586.131
Despeses de personal 310.892 321.499 350.757
Sous i salaris 246.761 254.617 276.197
Càrregues socials i altres despeses de personal 64.130 66.882 74.560
Despeses en serveis exteriors 401.372 422.053 495.530
Dotacions per a amortitzacions 23.343 31.722 23.684
Resta de despeses d'explotació 34.712 35.979 69.365
Inversió bruta en actius materials 12.063 8.939 9.950
Inversió bruta en actius intangibles 12.215 11.550 10.025
Resultat de l'exercici 74.012 85.651 78.673
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 79 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats de seguretat i investigació Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 532 579 579
Nombre d'establiments 585 697 676
Persones ocupades 18.885 21.547 23.072
Ingressos d'explotació 685.378 752.527 813.134
Volum de negoci 661.841 727.951 782.974
Treballs realitzats per a l'actiu 11.474 14.467 18.506
Subvencions a l'explotació 1.707 1.470 2.289
Resta d'ingressos d'explotació 10.356 8.639 9.365
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 670 172 626
Variació existències productes acabats i en curs 1.426 854 1.494
Despeses d'explotació 658.580 773.744 845.372
Consum de mercaderies 5.563 36.495 44.993
Consum de primeres matèries i altres proveïments 52.541 33.376 38.747
Treballs realitzats per altres empreses 29.726 41.962 41.182
Despeses de personal 448.718 528.668 579.441
Sous i salaris 338.702 398.965 437.480
Càrregues socials i altres despeses de personal 110.016 129.703 141.961
Despeses en serveis exteriors 82.860 104.141 106.254
Dotacions per a amortitzacions 18.662 17.091 19.982
Resta de despeses d'explotació 20.510 12.010 14.771
Inversió bruta en actius materials 7.117 10.254 13.529
Inversió bruta en actius intangibles 379 552 8.281
Resultat de l'exercici 7.760 28.445 30.699
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 80 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Serveis integrals a edificis i instal·lacions Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 140 149 177
Nombre d'establiments 277 254 277
Persones ocupades 12.281 13.464 13.794
Ingressos d'explotació 282.730 400.354 477.523
Volum de negoci 276.727 394.313 468.234
Treballs realitzats per a l'actiu 74 348 517
Subvencions a l'explotació 4.026 3.253 5.488
Resta d'ingressos d'explotació 1.904 2.440 3.284
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 432 6 724
Variació existències productes acabats i en curs 447 1.692 741
Despeses d'explotació 293.987 404.398 464.549
Consum de mercaderies 2.445 16.771 5.789
Consum de primeres matèries i altres proveïments 11.762 48.779 96.206
Treballs realitzats per altres empreses 24.951 37.535 49.748
Despeses de personal 199.304 222.490 231.941
Sous i salaris 151.830 169.695 176.415
Càrregues socials i altres despeses de personal 47.474 52.795 55.526
Despeses en serveis exteriors 42.635 64.962 66.424
Dotacions per a amortitzacions 3.156 9.210 9.855
Resta de despeses d'explotació 9.735 4.652 4.586
Inversió bruta en actius materials 1.518 3.138 4.047
Inversió bruta en actius intangibles 327 565 1.529
Resultat de l'exercici 2.132 18.607 20.192
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 811 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats de neteja Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 4.839 4.483 4.809
Nombre d'establiments 5.537 4.942 5.735
Persones ocupades 96.154 99.070 100.788
Ingressos d'explotació 2.467.628 2.441.364 2.700.915
Volum de negoci 2.426.942 2.399.863 2.661.174
Treballs realitzats per a l'actiu 1.997 3.814 1.533
Subvencions a l'explotació 20.713 21.881 24.241
Resta d'ingressos d'explotació 17.976 15.806 13.967
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 75.107 269 1.327
Variació existències productes acabats i en curs -180 1.596 863
Despeses d'explotació 2.110.059 2.164.595 2.341.391
Consum de mercaderies 13.467 13.139 30.435
Consum de primeres matèries i altres proveïments 152.636 141.065 156.565
Treballs realitzats per altres empreses 141.007 128.614 116.399
Despeses de personal 1.482.773 1.564.886 1.679.244
Sous i salaris 1.127.686 1.190.385 1.275.968
Càrregues socials i altres despeses de personal 355.087 374.501 403.276
Despeses en serveis exteriors 262.507 267.419 299.943
Dotacions per a amortitzacions 46.696 39.546 44.358
Resta de despeses d'explotació 10.973 9.925 14.446
Inversió bruta en actius materials 34.472 28.365 49.828
Inversió bruta en actius intangibles 2.696 3.218 6.970
Resultat de l'exercici 44.454 41.806 50.289
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 812 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats de jardineria Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 2.217 2.321 2.478
Nombre d'establiments 2.240 2.403 2.547
Persones ocupades 7.328 7.749 8.013
Ingressos d'explotació 304.871 332.824 362.012
Volum de negoci 241.724 266.819 293.054
Treballs realitzats per a l'actiu -66 6 67
Subvencions a l'explotació 54.320 56.620 55.572
Resta d'ingressos d'explotació 8.893 9.379 13.319
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 300 11 1.229
Variació existències productes acabats i en curs 573 -1.135 -515
Despeses d'explotació 274.058 308.277 323.682
Consum de mercaderies 4.459 8.617 10.501
Consum de primeres matèries i altres proveïments 41.041 57.898 65.131
Treballs realitzats per altres empreses 18.604 18.720 18.892
Despeses de personal 144.752 146.660 158.711
Sous i salaris 112.929 115.136 123.835
Càrregues socials i altres despeses de personal 31.823 31.524 34.876
Despeses en serveis exteriors 57.553 67.208 64.662
Dotacions per a amortitzacions 6.155 5.855 5.337
Resta de despeses d'explotació 1.493 3.320 448
Inversió bruta en actius materials 10.853 7.267 8.141
Inversió bruta en actius intangibles 134 83 161
Resultat de l'exercici 5.379 4.737 4.814
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 813 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats administratives i auxiliars oficina Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 1.848 1.827 1.994
Nombre d'establiments 1.746 1.864 2.050
Persones ocupades 6.021 6.608 7.743
Ingressos d'explotació 444.884 465.644 555.777
Volum de negoci 438.726 457.938 492.837
Treballs realitzats per a l'actiu 743 592 160
Subvencions a l'explotació 157 694 50.706
Resta d'ingressos d'explotació 5.259 6.420 12.074
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 154 -968 -55
Variació existències productes acabats i en curs 151 -628 406
Despeses d'explotació 393.813 424.695 491.240
Consum de mercaderies 3.114 3.193 864
Consum de primeres matèries i altres proveïments 18.334 18.750 25.768
Treballs realitzats per altres empreses 36.787 36.098 29.502
Despeses de personal 146.657 181.191 215.082
Sous i salaris 114.102 138.455 163.930
Càrregues socials i altres despeses de personal 32.556 42.736 51.152
Despeses en serveis exteriors 169.858 159.055 191.404
Dotacions per a amortitzacions 15.379 20.327 14.491
Resta de despeses d'explotació 3.683 6.080 14.129
Inversió bruta en actius materials 7.722 15.508 14.559
Inversió bruta en actius intangibles 13.049 9.630 11.380
Resultat de l'exercici 17.285 39.964 26.859
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 821 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats de centres d'atenció telefònica Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 105 120 124
Nombre d'establiments 154 144 185
Persones ocupades 17.659 18.353 23.786
Ingressos d'explotació 726.090 812.333 904.615
Volum de negoci 705.176 790.834 876.047
Treballs realitzats per a l'actiu 503 2.567 929
Subvencions a l'explotació 3.607 1.265 4.575
Resta d'ingressos d'explotació 16.804 17.667 23.063
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 161 ~ -8
Variació existències productes acabats i en curs 117 137 294
Despeses d'explotació 679.243 756.631 855.987
Consum de mercaderies 1.761 306 228
Consum de primeres matèries i altres proveïments 14.654 5.944 21.887
Treballs realitzats per altres empreses 86.215 150.613 163.309
Despeses de personal 418.055 439.559 530.833
Sous i salaris 322.887 337.001 406.475
Càrregues socials i altres despeses de personal 95.168 102.559 124.358
Despeses en serveis exteriors 134.070 134.008 116.339
Dotacions per a amortitzacions 19.502 21.091 14.266
Resta de despeses d'explotació 4.986 5.109 9.125
Inversió bruta en actius materials 28.908 26.377 31.266
Inversió bruta en actius intangibles 12.089 27.985 12.941
Resultat de l'exercici 33.166 33.359 32.953
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 822 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Organització convencions i fires de mostres Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 1.444 1.667 1.655
Nombre d'establiments 1.442 1.722 1.772
Persones ocupades 4.634 5.240 5.311
Ingressos d'explotació 608.846 734.419 832.397
Volum de negoci 571.999 723.169 810.454
Treballs realitzats per a l'actiu 114 427 399
Subvencions a l'explotació 28.348 7.531 16.270
Resta d'ingressos d'explotació 8.385 3.291 5.274
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -3.376 363 258
Variació existències productes acabats i en curs -337 1.332 1.078
Despeses d'explotació 578.580 694.696 775.463
Consum de mercaderies 14.498 20.967 18.165
Consum de primeres matèries i altres proveïments 67.617 88.047 102.235
Treballs realitzats per altres empreses 126.784 165.498 175.402
Despeses de personal 109.582 132.721 144.814
Sous i salaris 86.468 104.752 114.621
Càrregues socials i altres despeses de personal 23.114 27.968 30.193
Despeses en serveis exteriors 241.948 269.015 312.472
Dotacions per a amortitzacions 12.569 12.705 12.453
Resta de despeses d'explotació 5.582 5.745 9.922
Inversió bruta en actius materials 8.876 14.285 15.520
Inversió bruta en actius intangibles 1.249 1.754 2.303
Resultat de l'exercici 30.714 37.256 50.374
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 823 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Altres activitats de suport a les empreses Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 15.343 14.592 14.334
Nombre d'establiments 14.980 15.147 15.018
Persones ocupades 44.823 45.090 43.395
Ingressos d'explotació 2.490.477 2.084.959 2.174.982
Volum de negoci 2.251.556 1.935.393 2.098.001
Treballs realitzats per a l'actiu 819 5.831 7.539
Subvencions a l'explotació 78.540 32.190 23.788
Resta d'ingressos d'explotació 159.562 111.546 45.654
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 34.473 -3.121 1.128
Variació existències productes acabats i en curs 12.617 16.865 3.700
Despeses d'explotació 2.164.229 1.837.307 2.134.113
Consum de mercaderies 206.333 30.349 71.921
Consum de primeres matèries i altres proveïments 140.327 169.295 228.077
Treballs realitzats per altres empreses 321.596 191.236 216.748
Despeses de personal 792.324 803.079 774.193
Sous i salaris 608.138 635.001 603.663
Càrregues socials i altres despeses de personal 184.186 168.077 170.530
Despeses en serveis exteriors 606.981 594.622 636.918
Dotacions per a amortitzacions 61.449 74.677 128.941
Resta de despeses d'explotació 35.219 -25.951 77.315
Inversió bruta en actius materials 83.598 149.006 38.805
Inversió bruta en actius intangibles 33.082 22.412 34.179
Resultat de l'exercici 243.347 393.650 471.300
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 829 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 5.523 6.721 9.448
Nombre d'establiments 5.166 6.859 9.704
Persones ocupades 15.481 12.824 15.493
Ingressos d'explotació 694.278 862.074 1.093.708
Volum de negoci 596.365 725.683 938.019
Treballs realitzats per a l'actiu -29 461 526
Subvencions a l'explotació 77.095 119.401 136.856
Resta d'ingressos d'explotació 20.846 16.529 18.308
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 263 1.061 381
Variació existències productes acabats i en curs 366 622 309
Despeses d'explotació 585.750 683.370 930.459
Consum de mercaderies 58.436 55.279 101.558
Consum de primeres matèries i altres proveïments 11.347 24.525 31.539
Treballs realitzats per altres empreses 139.789 155.902 205.574
Despeses de personal 153.181 184.359 226.067
Sous i salaris 123.092 148.711 178.284
Càrregues socials i altres despeses de personal 30.089 35.648 47.783
Despeses en serveis exteriors 199.543 234.305 325.069
Dotacions per a amortitzacions 17.935 17.774 24.962
Resta de despeses d'explotació 5.520 11.226 15.691
Inversió bruta en actius materials 11.976 18.054 18.860
Inversió bruta en actius intangibles 1.075 2.097 857
Resultat de l'exercici 76.314 71.726 39.361
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 90 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats de biblioteques, arxius i museus Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 806 1.473 470
Nombre d'establiments 849 1.643 655
Persones ocupades 4.763 5.503 4.546
Ingressos d'explotació 301.931 307.595 276.023
Volum de negoci 160.486 169.861 151.362
Treballs realitzats per a l'actiu 49 2 146
Subvencions a l'explotació 79.962 106.571 87.243
Resta d'ingressos d'explotació 61.434 31.161 37.272
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 66 196 1.684
Variació existències productes acabats i en curs 24 1.009 -259
Despeses d'explotació 289.448 279.591 260.363
Consum de mercaderies 9.789 7.763 9.359
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.426 3.984 1.618
Treballs realitzats per altres empreses 8.513 14.608 7.332
Despeses de personal 124.240 125.193 114.285
Sous i salaris 97.072 97.924 88.333
Càrregues socials i altres despeses de personal 27.168 27.269 25.952
Despeses en serveis exteriors 105.063 96.488 94.697
Dotacions per a amortitzacions 29.738 25.467 25.496
Resta de despeses d'explotació 10.679 6.087 7.576
Inversió bruta en actius materials 17.820 15.823 18.110
Inversió bruta en actius intangibles 4.489 4.214 1.392
Resultat de l'exercici 5.643 23.373 10.148
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 91 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Jocs atzar i apostes Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 344 812 888
Nombre d'establiments 485 888 1.112
Persones ocupades 3.927 5.155 6.036
Ingressos d'explotació 651.794 1.238.836 1.529.948
Volum de negoci 633.072 1.213.959 1.493.555
Treballs realitzats per a l'actiu 24 2.228 1.118
Subvencions a l'explotació 21 38 43
Resta d'ingressos d'explotació 18.677 22.610 35.232
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 754 950 -535
Variació existències productes acabats i en curs -15 -856 -28
Despeses d'explotació 577.854 1.174.039 1.371.500
Consum de mercaderies 48.736 394.555 127.510
Consum de primeres matèries i altres proveïments 20.288 49.389 27.745
Treballs realitzats per altres empreses 81.261 149.442 526.638
Despeses de personal 112.218 136.840 162.304
Sous i salaris 89.849 108.807 129.377
Càrregues socials i altres despeses de personal 22.369 28.033 32.926
Despeses en serveis exteriors 140.899 193.132 198.806
Dotacions per a amortitzacions 46.194 68.291 80.498
Resta de despeses d'explotació 128.257 182.389 248.000
Inversió bruta en actius materials 43.589 41.337 45.683
Inversió bruta en actius intangibles 20.152 33.565 38.067
Resultat de l'exercici 72.728 56.729 151.704
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 92 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats esportives, recreatives i entreteniment Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 6.144 4.527 7.143
Nombre d'establiments 7.272 5.789 7.609
Persones ocupades 43.334 45.388 46.922
Ingressos d'explotació 2.946.999 2.906.991 3.008.622
Volum de negoci 2.627.044 2.653.379 2.761.471
Treballs realitzats per a l'actiu 3.872 4.066 6.138
Subvencions a l'explotació 74.755 85.113 110.599
Resta d'ingressos d'explotació 241.327 164.434 130.414
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -1.876 5.405 -2.485
Variació existències productes acabats i en curs 3.340 1.669 15.298
Despeses d'explotació 2.709.555 2.701.619 2.846.573
Consum de mercaderies 104.011 143.224 143.131
Consum de primeres matèries i altres proveïments 64.769 51.212 57.900
Treballs realitzats per altres empreses 100.503 128.082 85.737
Despeses de personal 1.159.486 1.131.274 1.327.884
Sous i salaris 980.564 960.740 1.152.790
Càrregues socials i altres despeses de personal 178.923 170.535 175.094
Despeses en serveis exteriors 902.846 880.107 931.825
Dotacions per a amortitzacions 247.803 243.563 327.830
Resta de despeses d'explotació 130.138 124.155 -27.733
Inversió bruta en actius materials 268.578 153.050 420.737
Inversió bruta en actius intangibles 111.609 142.070 43.554
Resultat de l'exercici 332.763 110.390 76.519
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 93 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Reparació ordinadors i equips de comunicació Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 1.988 1.624 1.470
Nombre d'establiments 1.881 1.655 1.482
Persones ocupades 3.905 3.089 2.627
Ingressos d'explotació 213.881 168.250 156.025
Volum de negoci 211.688 167.741 155.673
Treballs realitzats per a l'actiu 1.051 287 157
Subvencions a l'explotació 359 55 23
Resta d'ingressos d'explotació 783 166 173
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -839 -4.357 -223
Variació existències productes acabats i en curs 400 489 24
Despeses d'explotació 169.731 128.729 129.963
Consum de mercaderies 16.323 15.364 17.737
Consum de primeres matèries i altres proveïments 21.426 25.412 28.542
Treballs realitzats per altres empreses 30.595 16.417 16.499
Despeses de personal 63.420 49.205 40.539
Sous i salaris 50.433 38.958 31.607
Càrregues socials i altres despeses de personal 12.986 10.247 8.932
Despeses en serveis exteriors 33.963 22.128 23.556
Dotacions per a amortitzacions 2.976 1.388 1.311
Resta de despeses d'explotació 1.028 -1.184 1.779
Inversió bruta en actius materials 2.473 1.174 528
Inversió bruta en actius intangibles 1.031 1.005 214
Resultat de l'exercici 29.393 27.631 1.174
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 951 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Reparació efectes personals i domèstics Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 3.400 3.079 3.371
Nombre d'establiments 3.466 3.298 3.558
Persones ocupades 5.796 5.481 6.144
Ingressos d'explotació 298.157 250.773 284.187
Volum de negoci 287.549 249.708 283.316
Treballs realitzats per a l'actiu 1.455 387 220
Subvencions a l'explotació 62 30 60
Resta d'ingressos d'explotació 9.091 648 592
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 873 1.243 -2.038
Variació existències productes acabats i en curs 2.756 966 870
Despeses d'explotació 255.034 223.995 247.231
Consum de mercaderies 78.127 56.096 74.025
Consum de primeres matèries i altres proveïments 25.956 37.024 30.150
Treballs realitzats per altres empreses 20.012 10.650 10.631
Despeses de personal 79.794 72.520 82.031
Sous i salaris 62.911 57.042 63.986
Càrregues socials i altres despeses de personal 16.883 15.478 18.045
Despeses en serveis exteriors 47.315 44.798 47.190
Dotacions per a amortitzacions 2.970 1.675 2.145
Resta de despeses d'explotació 861 1.232 1.060
Inversió bruta en actius materials 8.993 12.995 4.230
Inversió bruta en actius intangibles 1.317 350 730
Resultat de l'exercici 14.072 3.277 9.253
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 952 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Altres activitats de serveis personals Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Nombre d'empreses 21.637 18.881 20.892
Nombre d'establiments 21.646 20.437 21.851
Persones ocupades 47.532 44.074 42.630
Ingressos d'explotació 1.227.812 1.435.783 1.384.088
Volum de negoci 1.187.313 1.395.478 1.331.025
Treballs realitzats per a l'actiu 6 7.476 17.416
Subvencions a l'explotació 4.367 9.097 17.671
Resta d'ingressos d'explotació 36.126 23.731 17.975
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -14.594 4.302 2.206
Variació existències productes acabats i en curs 285 -235 3.844
Despeses d'explotació 1.102.085 1.208.017 1.189.304
Consum de mercaderies 136.567 134.758 120.676
Consum de primeres matèries i altres proveïments 71.764 107.350 65.024
Treballs realitzats per altres empreses 53.096 54.494 51.571
Despeses de personal 472.816 532.880 491.144
Sous i salaris 373.675 425.748 382.394
Càrregues socials i altres despeses de personal 99.141 107.132 108.751
Despeses en serveis exteriors 315.623 313.075 390.388
Dotacions per a amortitzacions 46.489 55.443 58.398
Resta de despeses d'explotació 5.731 10.016 12.103
Inversió bruta en actius materials 55.609 105.595 88.814
Inversió bruta en actius intangibles 2.029 8.635 3.261
Resultat de l'exercici 17.036 49.539 305.566
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 96 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Taules

Taules específiques de comerç