Saltar al contingut principal

Índex de taules: Càmpings i altres tipus allotjaments

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 434 347 373
Nombre d'establiments 470 412 429
Ocupats 3.993 3.856 4.145
Assalariats 3.708 3.705 3.969
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 315.519 300.637 338.697
Altres ingressos 11.548 11.415 13.258
Variació d'existències de productes acabats i en curs 262 ~ 1.459
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 16.995 21.861 23.985
Consum de mercaderies 5.593 3.428 3.962
Treballs fets per altres empreses 14.044 9.337 11.321
Despeses de personal 89.143 90.115 94.941
Despeses en serveis exteriors 126.613 110.967 124.474
Altres despeses (*) 311 498 2.271
Dotacions per a amortitzacions 36.430 36.718 36.988
Inversió bruta en actius materials 33.718 33.207 29.408
Inversió bruta en actius intangibles 831 722 399
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 553 i 559 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 306.238 298.153 336.256
Consum intermedi 143.608 132.829 148.459
Valor afegit brut a preus de mercat 162.630 165.324 187.798
Impostos nets de subvencions 4.126 4.506 6.145
Valor afegit brut al cost dels factors 158.504 160.818 181.652
Despeses de personal 89.143 90.115 94.941
Excedent brut d'explotació 69.361 70.703 86.711
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 553 i 559 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 3.993 3.856 4.145
Homes 2.152 2.117 2.202
Dones 1.841 1.740 1.943
Assalariats 3.708 3.705 3.969
Fixos 2.536 2.583 2.862
Eventuals 1.172 1.122 1.107
No assalariats 286 151 175
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 553 i 559 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor