Skip to main content

Índex de taules: Serveis de menjar i begudes

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 39.433 38.669 39.353
Nombre d'establiments 42.900 42.945 43.287
Ocupats 183.783 183.074 185.049
Assalariats 139.708 140.132 146.665
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 7.574.007 7.574.676 8.296.395
Altres ingressos 115.284 130.654 86.767
Variació d'existències de productes acabats i en curs 25 1.001 5.148
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 3.077.585 3.122.608 3.410.733
Consum de mercaderies 93.187 92.310 92.481
Treballs fets per altres empreses 37.703 44.668 35.569
Despeses de personal 2.366.826 2.268.953 2.568.596
Despeses en serveis exteriors 1.465.770 1.453.919 1.498.231
Altres despeses (*) 22.368 29.210 14.571
Dotacions per a amortitzacions 184.070 183.341 158.564
Inversió bruta en actius materials 152.062 162.458 182.057
Inversió bruta en actius intangibles 17.140 5.881 22.683
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 56 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 7.554.463 7.565.380 8.254.915
Consum intermedi 4.543.355 4.576.527 4.908.964
Valor afegit brut a preus de mercat 3.011.108 2.988.853 3.345.951
Impostos nets de subvencions 20.495 15.108 27.932
Valor afegit brut al cost dels factors 2.990.614 2.973.745 3.318.019
Despeses de personal 2.366.826 2.268.953 2.568.596
Excedent brut d'explotació 623.788 704.792 749.423
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 56 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 183.783 183.074 185.049
Homes 93.213 95.321 91.363
Dones 90.570 87.753 93.686
Assalariats 139.708 140.132 146.665
Fixos 98.421 98.649 103.691
Eventuals 41.287 41.483 42.974
No assalariats 44.074 42.942 38.383
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 56 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor