Saltar al contingut principal

Índex de taules: Restaurants i establiments de menjars

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 13.746 13.597 12.623
Nombre d'establiments 15.610 15.336 14.056
Ocupats 92.348 93.117 87.446
Assalariats 77.198 77.328 76.152
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 4.171.866 4.219.852 4.358.227
Altres ingressos 80.379 86.552 55.316
Variació d'existències de productes acabats i en curs 137 1.022 6.387
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.551.251 1.638.603 1.671.513
Consum de mercaderies 70.992 68.895 65.078
Treballs fets per altres empreses 18.191 16.499 9.473
Despeses de personal 1.395.456 1.342.587 1.440.015
Despeses en serveis exteriors 914.224 902.395 875.107
Altres despeses (*) 18.559 22.910 10.906
Dotacions per a amortitzacions 118.907 123.477 103.691
Inversió bruta en actius materials 104.388 113.596 121.442
Inversió bruta en actius intangibles 15.359 2.619 16.389
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 561 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 4.161.796 4.220.514 4.343.413
Consum intermedi 2.465.475 2.540.997 2.546.620
Valor afegit brut a preus de mercat 1.696.321 1.679.516 1.796.793
Impostos nets de subvencions 12.915 11.639 18.884
Valor afegit brut al cost dels factors 1.683.406 1.667.877 1.777.909
Despeses de personal 1.395.456 1.342.587 1.440.015
Excedent brut d'explotació 287.950 325.290 337.894
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 561 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 92.348 93.117 87.446
Homes 51.939 53.196 49.104
Dones 40.409 39.922 38.342
Assalariats 77.198 77.328 76.152
Fixos 54.217 55.079 53.788
Eventuals 22.981 22.249 22.364
No assalariats 15.150 15.789 11.294
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 561 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor