Skip to main content

Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres

Índex de taules: Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 710 1.037 828
Nombre d'establiments 758 1.135 882
Ocupats 4.089 4.379 5.007
Assalariats 3.358 3.672 4.405
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 1.774.147 1.737.343 1.831.305
Altres ingressos 56.750 61.130 317.590
Variació d'existències de productes acabats i en curs -125 78 812
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 408.353 498.196 458.580
Consum de mercaderies 120.154 105.760 242.153
Treballs fets per altres empreses 221.710 203.826 352.988
Despeses de personal 149.916 165.871 201.743
Despeses en serveis exteriors 401.599 381.277 449.618
Altres despeses (*) 23.381 30.501 53.116
Dotacions per a amortitzacions 194.367 178.161 195.307
Inversió bruta en actius materials 96.863 73.630 75.604
Inversió bruta en actius intangibles 33.061 27.912 25.862
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 612, 613 i 619 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 1.472.398 1.472.779 1.302.642
Consum intermedi 809.952 879.473 908.198
Valor afegit brut a preus de mercat 662.446 593.306 394.444
Impostos nets de subvencions 9.522 12.028 -217.955
Valor afegit brut al cost dels factors 652.924 581.278 612.398
Despeses de personal 149.916 165.871 201.743
Excedent brut d'explotació 503.008 415.406 410.656
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 612, 613 i 619 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 4.089 4.379 5.007
Homes 2.867 3.158 3.447
Dones 1.221 1.221 1.560
Assalariats 3.358 3.672 4.405
Fixos 2.901 2.924 3.905
Eventuals 458 748 499
No assalariats 730 707 602
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 612, 613 i 619 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor