Saltar al contingut principal

Índex de taules: Serveis d'informació

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 676 671 1.095
Nombre d'establiments 724 711 1.125
Ocupats 3.985 4.220 5.372
Assalariats 3.555 3.762 4.690
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 329.983 357.906 392.209
Altres ingressos 16.232 14.708 15.447
Variació d'existències de productes acabats i en curs -190 -66 -255
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 13.609 4.056 15.928
Consum de mercaderies 2.860 17.469 8.195
Treballs fets per altres empreses 31.860 63.755 28.617
Despeses de personal 139.103 155.285 172.893
Despeses en serveis exteriors 112.547 86.995 133.615
Altres despeses (*) 657 2.050 6.555
Dotacions per a amortitzacions 19.356 14.673 21.853
Inversió bruta en actius materials 5.478 4.939 9.754
Inversió bruta en actius intangibles 28.078 6.539 24.132
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 63 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 305.788 288.165 367.373
Consum intermedi 126.156 91.051 149.543
Valor afegit brut a preus de mercat 179.632 197.114 217.831
Impostos nets de subvencions -5.165 -2.775 -2.688
Valor afegit brut al cost dels factors 184.797 199.889 220.519
Despeses de personal 139.103 155.285 172.893
Excedent brut d'explotació 45.695 44.605 47.626
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 63 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 3.985 4.220 5.372
Homes 2.322 2.493 3.303
Dones 1.663 1.727 2.070
Assalariats 3.555 3.762 4.690
Fixos 3.039 3.286 4.189
Eventuals 516 477 501
No assalariats 430 458 682
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 63 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor