Skip to main content

Índex de taules: Activitats immobiliàries

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 29.497 35.037 31.975
Nombre d'establiments 30.293 36.152 33.166
Ocupats 42.735 49.231 51.536
Assalariats 27.834 28.179 30.950
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 5.226.894 4.954.172 6.112.734
Altres ingressos 417.579 931.730 385.204
Variació d'existències de productes acabats i en curs -55.666 -472.070 -130.817
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 81.909 129.119 56.884
Consum de mercaderies 189.159 209.367 249.485
Treballs fets per altres empreses 213.878 223.824 176.101
Despeses de personal 889.248 960.162 972.839
Despeses en serveis exteriors 1.363.881 1.541.214 1.722.384
Altres despeses (*) 56.776 52.232 175.859
Dotacions per a amortitzacions 957.576 1.065.723 1.034.585
Inversió bruta en actius materials 1.467.662 2.463.605 1.182.220
Inversió bruta en actius intangibles 24.426 260.851 23.542
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció L de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 5.073.116 4.867.208 5.872.177
Consum intermedi 1.445.790 1.670.333 1.779.268
Valor afegit brut a preus de mercat 3.627.327 3.196.875 4.092.909
Impostos nets de subvencions 185.786 211.968 342.402
Valor afegit brut al cost dels factors 3.441.541 2.984.907 3.750.507
Despeses de personal 889.248 960.162 972.839
Excedent brut d'explotació 2.552.292 2.024.745 2.777.667
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció L de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 42.735 49.231 51.536
Homes 21.891 27.238 27.763
Dones 20.844 21.993 23.773
Assalariats 27.834 28.179 30.950
Fixos 25.325 26.062 28.024
Eventuals 2.509 2.117 2.926
No assalariats 14.901 21.052 20.586
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció L de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor