Skip to main content

Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal

Índex de taules: Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 11.332 11.598 11.766
Nombre d'establiments 11.780 12.073 12.397
Ocupats 38.291 39.606 44.037
Assalariats 28.838 29.977 36.149
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 2.253.095 2.498.611 2.794.602
Altres ingressos 42.920 53.381 66.379
Variació d'existències de productes acabats i en curs 1.888 600 2.785
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 31.885 27.774 31.098
Consum de mercaderies 5.675 1.948 6.638
Treballs fets per altres empreses 305.324 360.423 185.224
Despeses de personal 1.045.838 1.052.114 1.266.664
Despeses en serveis exteriors 538.177 641.379 985.815
Altres despeses (*) 9.207 9.107 30.635
Dotacions per a amortitzacions 64.167 58.092 62.616
Inversió bruta en actius materials 65.177 83.484 50.145
Inversió bruta en actius intangibles 26.616 13.705 28.430
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 692 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 1.985.903 2.188.890 2.670.311
Consum intermedi 570.061 669.153 1.016.913
Valor afegit brut a preus de mercat 1.415.842 1.519.737 1.653.399
Impostos nets de subvencions 5.718 7.169 12.151
Valor afegit brut al cost dels factors 1.410.124 1.512.568 1.641.247
Despeses de personal 1.045.838 1.052.114 1.266.664
Excedent brut d'explotació 364.286 460.454 374.583
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 692 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 38.291 39.606 44.037
Homes 16.714 17.744 18.843
Dones 21.577 21.862 25.194
Assalariats 28.838 29.977 36.149
Fixos 27.179 27.526 33.157
Eventuals 1.659 2.451 2.992
No assalariats 9.453 9.629 7.888
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 692 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor