Skip to main content

Índex de taules: Recerca i desenvolupament

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 883 891 1.036
Nombre d'establiments 1.035 1.014 1.243
Ocupats 7.436 9.836 14.364
Assalariats 6.681 9.252 13.291
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 480.712 623.235 748.203
Altres ingressos 280.868 367.996 576.180
Variació d'existències de productes acabats i en curs 2.029 -55 653
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 29.824 51.797 96.646
Consum de mercaderies 7.618 8.745 12.475
Treballs fets per altres empreses 75.320 85.778 89.639
Despeses de personal 316.264 414.608 533.393
Despeses en serveis exteriors 239.588 308.992 441.669
Altres despeses (*) 14.324 12.757 20.660
Dotacions per a amortitzacions 66.935 78.227 86.129
Inversió bruta en actius materials 104.282 52.890 105.565
Inversió bruta en actius intangibles 15.861 17.996 65.111
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 72 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 480.974 612.394 794.818
Consum intermedi 269.412 360.789 538.315
Valor afegit brut a preus de mercat 211.562 251.605 256.503
Impostos nets de subvencions -196.776 -281.901 -426.430
Valor afegit brut al cost dels factors 408.339 533.506 682.933
Despeses de personal 316.264 414.608 533.393
Excedent brut d'explotació 92.074 118.898 149.540
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 72 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 7.436 9.836 14.364
Homes 4.400 5.384 7.196
Dones 3.036 4.452 7.168
Assalariats 6.681 9.252 13.291
Fixos 5.017 6.171 7.943
Eventuals 1.664 3.082 5.348
No assalariats 756 584 1.073
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 72 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor