Saltar al contingut principal

Índex de taules: Activitats de disseny especialitzat

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 2.240 1.685 1.812
Nombre d'establiments 2.247 1.696 1.819
Ocupats 4.057 3.130 3.095
Assalariats 1.354 1.395 1.573
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 268.205 345.616 304.342
Altres ingressos 21.414 27.056 15.412
Variació d'existències de productes acabats i en curs -427 -557 -1.160
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 20.760 51.922 57.619
Consum de mercaderies 19.455 53.835 14.985
Treballs fets per altres empreses 20.376 45.453 35.505
Despeses de personal 56.543 57.247 49.258
Despeses en serveis exteriors 69.068 33.482 41.789
Altres despeses (*) 1.337 873 4.306
Dotacions per a amortitzacions 20.260 25.003 15.842
Inversió bruta en actius materials 3.027 1.750 11.767
Inversió bruta en actius intangibles 72.786 30.092 669
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 741 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 249.228 272.769 267.995
Consum intermedi 89.828 85.405 99.408
Valor afegit brut a preus de mercat 159.400 187.365 168.587
Impostos nets de subvencions 442 566 556
Valor afegit brut al cost dels factors 158.957 186.799 168.031
Despeses de personal 56.543 57.247 49.258
Excedent brut d'explotació 102.414 129.552 118.773
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 741 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 4.057 3.130 3.095
Homes 2.283 1.560 1.522
Dones 1.774 1.569 1.573
Assalariats 1.354 1.395 1.573
Fixos 1.192 1.224 1.315
Eventuals 163 171 258
No assalariats 2.703 1.735 1.523
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 741 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor