Skip to main content

Índex de taules: Activitats relacionades amb l'ocupació

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 375 653 925
Nombre d'establiments 635 937 1.203
Ocupats 42.627 40.843 50.533
Assalariats 42.478 40.404 49.899
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 817.586 1.022.570 1.192.774
Altres ingressos 4.301 4.100 4.151
Variació d'existències de productes acabats i en curs -26 25 367
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.768 4.678 3.361
Consum de mercaderies 305 521 162
Treballs fets per altres empreses 14.305 15.744 18.448
Despeses de personal 718.627 861.314 1.027.168
Despeses en serveis exteriors 63.519 66.841 101.417
Altres despeses (*) 717 2.060 2.899
Dotacions per a amortitzacions 3.407 3.368 2.361
Inversió bruta en actius materials 958 5.138 3.659
Inversió bruta en actius intangibles 1.864 978 819
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 78 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 806.112 1.009.728 1.177.262
Consum intermedi 65.287 71.519 104.778
Valor afegit brut a preus de mercat 740.826 938.209 1.072.484
Impostos nets de subvencions -341 149 -631
Valor afegit brut al cost dels factors 741.166 938.059 1.073.115
Despeses de personal 718.627 861.314 1.027.168
Excedent brut d'explotació 22.539 76.745 45.947
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 78 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 42.627 40.843 50.533
Homes 23.881 23.224 28.337
Dones 18.746 17.620 22.195
Assalariats 42.478 40.404 49.899
Fixos 2.780 3.154 3.123
Eventuals 39.697 37.250 46.776
No assalariats 149 439 634
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 78 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor