Saltar al contingut principal

Índex de taules: Serveis a edificis i activitats de jardineria

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 6.007 6.116 6.319
Nombre d'establiments 12.295 8.011 7.652
Ocupats 101.497 108.247 111.647
Assalariats 97.024 103.311 108.703
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 2.130.669 2.027.261 2.767.294
Altres ingressos 116.894 135.301 101.985
Variació d'existències de productes acabats i en curs 155 165 1.586
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 136.416 116.926 177.294
Consum de mercaderies 10.453 12.406 21.358
Treballs fets per altres empreses 82.955 108.095 165.688
Despeses de personal 1.680.953 1.550.519 1.721.017
Despeses en serveis exteriors 239.647 227.365 322.515
Altres despeses (*) 5.729 3.299 8.467
Dotacions per a amortitzacions 34.538 24.459 35.993
Inversió bruta en actius materials 37.971 76.421 23.942
Inversió bruta en actius intangibles 1.693 3.224 1.099
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 81 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 2.068.703 1.959.550 2.601.063
Consum intermedi 376.064 344.291 499.810
Valor afegit brut a preus de mercat 1.692.639 1.615.260 2.101.253
Impostos nets de subvencions -81.742 -79.415 -78.261
Valor afegit brut al cost dels factors 1.774.381 1.694.675 2.179.514
Despeses de personal 1.680.953 1.550.519 1.721.017
Excedent brut d'explotació 93.428 144.156 458.497
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 81 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 101.497 108.247 111.647
Homes 30.819 32.569 40.399
Dones 70.678 75.679 71.248
Assalariats 97.024 103.311 108.703
Fixos 66.289 69.334 71.567
Eventuals 30.735 33.977 37.136
No assalariats 4.473 4.937 2.943
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 81 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor