Skip to main content

Activitats administratives i auxiliars oficina

Índex de taules: Activitats administratives i auxiliars oficina

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 1.140 1.284 1.665
Nombre d'establiments 1.211 1.388 1.711
Ocupats 4.603 4.903 6.904
Assalariats 3.632 3.863 5.751
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 318.929 346.568 414.835
Altres ingressos 19.364 5.902 9.209
Variació d'existències de productes acabats i en curs -332 ~ 271
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 24.588 20.502 20.575
Consum de mercaderies 6.648 7.445 3.964
Treballs fets per altres empreses 32.653 39.322 33.012
Despeses de personal 116.546 125.681 149.039
Despeses en serveis exteriors 91.864 97.712 149.930
Altres despeses (*) 7.754 10.119 5.747
Dotacions per a amortitzacions 13.602 13.458 18.328
Inversió bruta en actius materials 3.773 8.963 3.989
Inversió bruta en actius intangibles 4.304 10.429 16.732
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 821 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 298.412 305.274 386.966
Consum intermedi 116.452 118.214 170.505
Valor afegit brut a preus de mercat 181.960 187.060 216.461
Impostos nets de subvencions 351 266 772
Valor afegit brut al cost dels factors 181.609 186.795 215.689
Despeses de personal 116.546 125.681 149.039
Excedent brut d'explotació 65.063 61.114 66.650
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 821 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 4.603 4.903 6.904
Homes 1.859 1.988 2.875
Dones 2.744 2.915 4.028
Assalariats 3.632 3.863 5.751
Fixos 3.060 3.359 3.949
Eventuals 572 503 1.802
No assalariats 971 1.041 1.153
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 821 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor