Saltar al contingut principal

Índex de taules: Altres serveis

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 22.011 21.411 21.279
Nombre d'establiments 22.907 22.358 22.477
Ocupats 52.412 47.963 52.226
Assalariats 31.735 27.931 32.683
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 1.662.905 1.600.284 1.709.205
Altres ingressos 38.755 42.003 47.026
Variació d'existències de productes acabats i en curs 231 -255 1.843
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 241.643 297.409 122.058
Consum de mercaderies 84.941 60.898 224.599
Treballs fets per altres empreses 94.861 111.791 151.929
Despeses de personal 615.609 552.748 580.587
Despeses en serveis exteriors 382.925 365.624 369.237
Altres despeses (*) 7.065 10.167 18.898
Dotacions per a amortitzacions 69.658 46.716 50.189
Inversió bruta en actius materials 134.062 79.307 77.110
Inversió bruta en actius intangibles 2.597 16.628 8.529
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció S (excepte divisió 94) de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 1.501.919 1.450.194 1.361.679
Consum intermedi 624.568 663.033 491.295
Valor afegit brut a preus de mercat 877.351 787.161 870.384
Impostos nets de subvencions -13.945 -14.221 -11.210
Valor afegit brut al cost dels factors 891.295 801.383 881.595
Despeses de personal 615.609 552.748 580.587
Excedent brut d'explotació 275.686 248.635 301.008
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció S (excepte divisió 94) de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 52.412 47.963 52.226
Homes 17.225 16.590 16.439
Dones 35.187 31.373 35.786
Assalariats 31.735 27.931 32.683
Fixos 25.479 23.122 27.041
Eventuals 6.256 4.809 5.642
No assalariats 20.677 20.031 19.543
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció S (excepte divisió 94) de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor