Skip to main content

Índex de taules: Reparació efectes personals i domèstics

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 2.813 3.084 2.988
Nombre d'establiments 2.990 3.231 3.227
Ocupats 5.659 5.746 5.455
Assalariats 2.760 2.515 2.748
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 238.031 236.295 217.777
Altres ingressos 392 2.568 123
Variació d'existències de productes acabats i en curs 207 -214 110
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 51.841 73.009 16.093
Consum de mercaderies 14.662 8.137 47.235
Treballs fets per altres empreses 16.034 16.075 4.398
Despeses de personal 70.568 61.731 61.442
Despeses en serveis exteriors 41.753 39.352 41.087
Altres despeses (*) 975 1.111 2.707
Dotacions per a amortitzacions 3.202 3.246 1.912
Inversió bruta en actius materials 1.705 3.574 4.531
Inversió bruta en actius intangibles 1.118 144 395
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 952 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 207.732 214.417 166.373
Consum intermedi 93.595 112.362 57.180
Valor afegit brut a preus de mercat 114.137 102.055 109.193
Impostos nets de subvencions 599 530 961
Valor afegit brut al cost dels factors 113.538 101.525 108.232
Despeses de personal 70.568 61.731 61.442
Excedent brut d'explotació 42.971 39.794 46.790
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 952 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 5.659 5.746 5.455
Homes 4.026 4.205 3.718
Dones 1.633 1.540 1.737
Assalariats 2.760 2.515 2.748
Fixos 2.322 1.979 2.321
Eventuals 438 537 426
No assalariats 2.899 3.230 2.707
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 952 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor