Skip to main content

Índex de taules: Altres activitats de serveis personals

Principals resultats. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Nombre d'empreses 17.849 16.886 16.879
Nombre d'establiments 18.562 17.680 17.837
Ocupats 43.399 38.738 43.029
Assalariats 26.396 23.419 27.531
Ingressos d'explotació
Volum de negoci 1.214.674 1.182.560 1.326.888
Altres ingressos 35.192 39.076 42.477
Variació d'existències de productes acabats i en curs 31 60 1.683
Despeses d'explotació
Consum de primeres matèries i altres proveïments 157.406 175.589 77.048
Consum de mercaderies 53.673 41.048 162.442
Treballs fets per altres empreses 49.762 83.979 130.645
Despeses de personal 464.863 427.130 457.647
Despeses en serveis exteriors 309.861 304.138 308.387
Altres despeses (*) 2.768 8.389 12.063
Dotacions per a amortitzacions 59.584 41.474 45.718
Inversió bruta en actius materials 129.289 70.031 71.682
Inversió bruta en actius intangibles 1.403 16.456 4.360
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 96 de la CCAE-2009.
(*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636).
Macromagnituds. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Valor de la producció 1.126.537 1.077.576 1.058.744
Consum intermedi 467.267 479.726 385.435
Valor afegit brut a preus de mercat 659.269 597.849 673.308
Impostos nets de subvencions -14.661 -14.947 -11.817
Valor afegit brut al cost dels factors 673.930 612.796 685.125
Despeses de personal 464.863 427.130 457.647
Excedent brut d'explotació 209.068 185.666 227.478
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 96 de la CCAE-2009.
Ocupació. Catalunya. 2013-2015
2013 2014 2015
Ocupats 43.399 38.738 43.029
Homes 10.321 9.360 9.594
Dones 33.079 29.378 33.436
Assalariats 26.396 23.419 27.531
Fixos 21.298 19.558 22.850
Eventuals 5.098 3.860 4.681
No assalariats 17.004 15.319 15.499
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 96 de la CCAE-2009.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor