Saltar al contingut principal

L'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, anomenada Enquesta anual de serveis fins a l'any de referència 2014, és la principal font d'informació estructural del conjunt dels serveis de mercat. La seva finalitat fonamental és l'estudi de les característiques estructurals de les empreses de serveis, incloses les de comerç (nombre d'establiments i d'ocupats, volum de negoci, consums intermedis, despeses de personal, inversió, etc.), amb una gran desagregació sectorial. Les fonts primàries d'informació són l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i la del sector serveis, que són dues enquestes per mostreig de caràcter anual dutes a terme per l'INE amb la col·laboració de l'Idescat en el territori català (d'acord amb els convenis signats entre els dos instituts).

L'Idescat elabora una estadística anual a partir de les microdades de l'enquesta amb l'objectiu d'ampliar els resultats per a Catalunya, tant pel que fa al nombre de branques com al de variables disponibles.

A partir de l'any de referència 2015, s'executa el projecte d'integració de les enquestes econòmiques estructurals dels sectors industrial, comerç i serveis, que comporta els canvis següents:

 • qüestionaris pràcticament iguals en els tres sectors
 • dissenys mostrals més eficients, per reduir la càrrega dels informants i millorar l'aprofitament de registres administratius
 • nova denominació de les antigues operacions (Enquesta anual de comerç, Enquesta anual de serveis i Enquesta industrial d'empreses), que passen a ser l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç, la del sector serveis i la del sector industrial.

En la reforma de l'Enquesta anual de serveis (any de referència 2008), es van introduir els canvis per adaptar-la al Reglament europeu d'estadístiques estructurals de les empreses (SBS), a la Classificació nacional d'activitats econòmiques (CNAE-2009) i al Pla general de comptabilitat, aprovat l'any 2007.

1. Unitat estadística

La unitat estadística de la investigació és l'empresa que porta a terme com a activitat econòmica principal la prestació d'algun dels serveis que es relacionen a l'apartat 5. Sectorització. Per empresa s'entén qualsevol unitat organitzativa productora de béns o serveis que gaudeix d'un cert grau d'autonomia de decisió, principalment a l'hora d'utilitzar els recursos corrents de què disposa. Una empresa pot exercir les seves activitats en una o diverses unitats locals (establiments). Les dades publicades per a Catalunya en aquesta estadística fan referència a l'activitat desenvolupada per les unitats de l'empresa a Catalunya.

2. Àmbit poblacional

La població objecte d'estudi de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis és el conjunt d'empreses, l'activitat principal de les quals correspon als sectors de serveis de mercat. S'exclouen, per tant, les branques amb una notable presència de serveis de no-mercat: Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria (secció O de la CCAE-2009), Educació (secció P), Activitats sanitàries i de serveis socials (secció Q) i Activitats associatives (divisió 94). A més, tot i ser predominantment de mercat, l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis tampoc investiga les Activitats financeres i d'assegurances (secció K) ni les Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic o que produeixen béns i serveis per a ús propi (secció T). A l'apartat 5. Sectorització es pot consultar la relació detallada de les activitats investigades per l'Enquesta.

3. Àmbit temporal

El període de referència de les dades sol·licitades és l'any natural, excepte en el cas del nombre d'ocupats, magnitud que té com a referència el 30 de setembre. També es demana l'ocupació mitjana de l'any.

4. Àmbit geogràfic

Totes les unitats estadístiques ubicades al territori d'Espanya són objecte de la investigació. En l'explotació per a Catalunya de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis s'utilitza informació de totes les unitats estadístiques que declaren tenir activitat a Catalunya.

L'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, en el cas d'empreses amb més d'un establiment, no recull dades individualitzades de cada establiment, sinó del conjunt dels establiments a cada comunitat autònoma on l'empresa té establiments. Si l'empresa està localitzada a més d'una comunitat autònoma, es disposa de quatre variables referides al total dels establiments de cada comunitat: nombre d'establiments, nombre d'ocupats a 30 de setembre de cada any, percentatge que aquests establiments suposen sobre el total del volum de negoci i sobre el total de la inversió en béns materials. La resta de variables es refereixen al total de l'empresa. Per tant, cal dur a terme un procés de regionalització entès com el pas de dades del conjunt de l'empresa a dades de la part de l'empresa que està a Catalunya, que és l'àmbit de referència de les taules. Aquest procés de regionalització es basa en les quatre variables esmentades.

La incidència de la regionalització en els resultats depèn de si l'empresa té establiments fora de Catalunya. Quan tots els establiments d'una empresa estan a Catalunya no cal regionalitzar-ne les dades (és el cas del 99% de les empreses dels sectors investigats). La regionalització afecta aproximadament l'1% de les empreses que tenen el 25% dels ocupats i que generen el 35% del volum de negoci finals.

5. Sectorització

En aquesta estadística es desagrega la informació de les principals variables per agrupacions, branques i subbranques d'activitat. Les empreses amb més d'una activitat es classifiquen segons la seva activitat principal, és a dir, aquella que genera major valor afegit o, tenint en compte la dificultat per a les empreses d'estimar aquest concepte, aquella que genera un major volum de negoci o, en lloc seu, aquella que ocupa un nombre més gran de persones.

A continuació es presenta la correspondència entre la sectorització emprada i la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009).

Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes (divisió 45)
CCAE-2009
Venda vehicles de motor 451
Manteniment i reparació vehicles de motor 452
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 453
Venda i reparació motocicletes i recanvis 454
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor (divisió 46)
CCAE-2009
Intermediaris comerç 461
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 4611,4612,4613
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 4614,4615
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 4616
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 4617,4619
Intermediaris especialitzats venda altres productes 4618
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 462
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 4621
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 4622,4623,4624
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 463
Comerç engròs fruites i hortalisses 4631
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 4632,4633
Comerç engròs begudes 4634
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 4635,4636,4637
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 4638
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 4639
Comerç engròs articles d'ús domèstic 464
Comerç engròs tèxtils 4641
Comerç engròs peces de vestir i calçat 4642
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 4643
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 4644
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 4645
Comerç engròs productes farmacèutics 4646
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 4647,4648,4649
Comerç engròs equips per a les TIC 465
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 4651
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 4652
Comerç engròs altra maquinària i equips 466
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 4661
Comerç engròs màquines eina 4662
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 4663,4664
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 4665,4666
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 4669
Altres tipus comerç engròs especialitzat 467
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 4671
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 4672
Comerç engròs fusta i materials construcció 4673
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 4674
Comerç engròs productes químics 4675
Comerç engròs altres productes semielaborats 4676
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 4677
Comerç engròs no especialitzat 469
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes (divisió 47)
CCAE-2009
Comerç detall establiments no especialitzats 471
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 4711
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 4719
Comerç detall aliments, begudes i tabac 472
Comerç detall fruites i hortalisses 4721
Comerç detall carn i productes carnis 4722
Comerç detall peix i marisc 4723
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 4724
Comerç detall begudes i productes de tabac 4725,4726
Comerç detall altres productes alimentaris 4729
Comerç detall carburants per a l'automoció 473
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 474,475,476,477
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 4741,4742,4764,4765,4776,4777,4778
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 4743,4754,4763
Comerç detall tèxtils 4751
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 4752
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 4753,4759
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 4761,4762
Comerç detall peces de vestir 4771
Comerç detall calçat i articles cuir 4772
Comerç detall productes farmacèutics 4773
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 4774,4779
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 4775
Comerç detall en parades i mercats ambulants 478
Comerç detall fora d'establiments 479
Comerç detall per correspondència i per Internet 4791
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 4799
Transport i emmagatzematge (secció H)
CCAE-2009
Transport terrestre; transport per canonades 49
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 491,492,493
Transport mercaderies per carretera i per canonada 494,495
Transport marítim i per vies navegació interiors 50
Transport aeri 51
Emmagatzematge i activitats afins al transport 52
Dipòsit i emmagatzematge 521
Activitats afins al transport 522
Activitats postals i de correus 53
Hostaleria (secció I)
CCAE-2009
Serveis d'allotjament 55
Hotels i allotjaments similars 551
Allotjaments turístics i altres de curta durada 552
Càmpings i altres tipus allotjaments 553,559
Serveis de menjar i begudes 56
Restaurants i establiments de menjars 561
Provisió de menjars preparats 562
Establiments de begudes 563
Informació i comunicacions (secció J)
CCAE-2009
Edició 58
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 581
Edició programes informàtics 582
Cinema i vídeo; enregistrament de so 59
Ràdio i televisió 60
Telecomunicacions 61
Telecomunicacions per cable 611
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 612,613,619
Serveis de tecnologies de la informació 62
Serveis d'informació 63
Activitats immobiliàries (secció L)
CCAE-2009
Activitats immobiliàries 68
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 681,682
Activitats immobiliàries per compte d'altri 683
Activitats professionals, científiques i tècniques (secció M)
CCAE-2009
Activitats jurídiques i de comptabilitat 69
Activitats jurídiques 691
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 692
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 70
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 71
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 711
Anàlisis i assajos tècnics 712
Recerca i desenvolupament 72
Publicitat i estudis de mercat 73
Publicitat 731
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 732
Altres activitats professionals i tècniques 74
Activitats de disseny especialitzat 741
Activitats de fotografia 742
Activitats de traducció i d'interpretació 743
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 749
Activitats veterinàries 75
Activitats administratives i serveis auxiliars (secció N)
CCAE-2009
Activitats de lloguer 77
Lloguer vehicles de motor 771
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 772,774
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 773
Activitats relacionades amb l'ocupació 78
Agències de viatges i operadors turístics 79
Activitats de seguretat i investigació 80
Serveis a edificis i activitats de jardineria 81
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 811
Activitats de neteja 812
Activitats de jardineria 813
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 82
Activitats administratives i auxiliars oficina 821
Activitats de centres d'atenció telefònica 822
Organització convencions i fires de mostres 823
Altres activitats de suport a les empreses 829
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment (secció R)
CCAE-2009
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 90
Activitats de biblioteques, arxius i museus 91
Jocs atzar i apostes 92
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 93
Altres serveis (secció S —exc. div. 94—)
CCAE-2009
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 95
Reparació ordinadors i equips de comunicació 951
Reparació efectes personals i domèstics 952
Altres activitats de serveis personals 96

En els anys 2009 a 2011, les agrupacions "Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment" i "Altres serveis" s'han investigat parcialment seguint un sistema rotatori, de manera que cada any s'ha estudiat una part de les seves branques. A partir de l'any 2012, es tornen a investigar totes les branques de les dues agrupacions.

Relació de branques estudiades cada any
2008 2009 2010 2011 2012
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles (div. 90)
Activitats de biblioteques, arxius i museus (div. 91)
Jocs atzar i apostes (div. 92)
Activitats esportives, recreatives i entreteniment (div. 93)
Altres serveis
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics (div. 95)
Reparació ordinadors i equips de comunicació (grup 951)
Reparació efectes personals i domèstics (grup 952)
Altres activitats de serveis personals (div. 96)

6. Tabulació

Per les agrupacions, branques i subbranques esmentades a l'apartat anterior es publiquen quatre taules: principals resultats, macromagnituds, ocupació i volum de negoci i marge comercial. La primera taula conté conceptes directament derivats de la comptabilitat empresarial. La segona ofereix macromagnituds bàsiques de la comptabilitat nacional obtingudes a partir d'informació proporcionada en termes de la comptabilitat empresarial. La tercera mostra com es distribueix l'ocupació i l'última taula és específica de les branques o subbranques de comerç que duen a terme activitats de compravenda sense transformació, ja que presenta les dades corresponents al marge comercial.

Cal recordar que les dades publicades són estimacions d'una operació estadística per mostreig, per tant, subjectes a errors, que, juntament amb la variabilitat pròpia d'alguns conceptes, poden provocar variacions interanuals elevades. Els resultats es publiquen en milers d'euros sense decimals quan es tracta de variables econòmiques i en unitats quan es tracta de variables d'ocupació o de còmput d'empreses o establiments. Quan alguna informació no està disponible, s'ha emprat el símbol «:». Si el valor d'una casella és inferior al de la unitat mínima de publicació, el símbol utilitzat ha estat «..».

7. Definició de conceptes

S'inclouen entre parèntesis els comptes del Pla general de comptabilitat quan existeix una correspondència amb el concepte definit.

Ocupats
Conjunt de persones que contribueixen, mitjançant l'aportació del seu treball, a la producció de béns i serveis o que realitzen activitats auxiliars a l'empresa (administració, transport, emmagatzematge). Inclou el personal de vacances, permís limitat, malaltia o vaga i les persones que formen part de l'empresa i són pagades per ella però que treballen fora de l'empresa. No inclou el personal amb llicència il·limitada, el personal cedit per una altra empresa a la qual es retribueix per aquest concepte, el personal que treballa exclusivament a comissió, els professionals lliures lligats a l'empresa per un contracte mercantil ni els socis exclusivament capitalistes ni els familiars del propietari que no participen activament en l'empresa. En aquesta estadística les dades d'ocupació tenen com a referència el 30 de setembre.
Assalariats
Ocupats vinculats a l'empresa per un contracte de treball i retribuïts amb quantitats fixes o periòdiques (sou, salari, comissió, a preu fet o en espècie). Es distingeix entre assalariats fixos (amb contracte o vinculació laboral indefinida) i assalariats eventuals (amb contracte de durada determinada).
No assalariats
Ocupats que dirigeixen o participen activament en els treballs de l'empresa sense percebre una remuneració fixa o salari. S'hi inclouen els propietaris, socis autònoms que exerceixen una activitat en l'empresa i ajudes familiars. No hi són inclosos els socis exclusivament capitalistes ni els familiars del propietari que no participen activament en l'empresa.
Volum de negoci
El volum de negoci (c.700 + c.701 + c.702 + c.703 + c.704 + c.705 − c.706 − c.708 − c.709) comprèn els imports facturats per l'empresa durant l'any de referència per prestació de serveis i vendes de béns que són objecte del tràfic de l'empresa. Les vendes (c.700 + c.701 + c.702 + c.703 + c.704 + c.705) es comptabilitzen sense incloure l'impost sobre el valor afegit (IVA) i en termes nets, és a dir, deduint els descomptes sobre vendes per pagament immediat (c.706), les devolucions de vendes (c.708) i els ràpels (c.709).
Altres ingressos
Inclou els treballs realitzats per l'empresa per a l'actiu (subgrup 73), les subvencions a l'explotació incorporades al resultat de l'exercici (c.740 + c.747), la imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres (c.746) i altres ingressos de gestió (subgrup 75). Dins d'altres ingressos de gestió es recullen els ingressos per arrendaments, cessió de propietat industrial, comissions o serveis prestats al personal de l'empresa o, eventualment, a altres empreses o particulars.
Variació d'existències de productes acabats i en curs
Diferència entre les existències de productes acabats i en curs al final de l'any i al principi de l'any. Les existències es valoren al cost de producció comptabilitzat sense IVA.
Consum de primeres matèries i altres proveïments
Suma del consum de primeres matèries (és a dir, els béns adquirits per ser transformats en el procés productiu) i el consum d'altres proveïments (combustibles, recanvis, embalatges, material d'oficina, etc.). El consum de primeres matèries (c.601 − c.6061 − c.6081 − c.6091 − c.611) es computa restant de les compres de primeres matèries l'import de la variació d'existències de primeres matèries. El consum d'altres proveïments (c.602 − c.6062 − c.6082 − c.6092 − c.612) es computa restant de les compres d'altres proveïments l'import de la variació d'existències d'altres proveïments. Les compres (c.601 i c.602) es comptabilitzen sense incloure l'IVA i en termes nets, és a dir, deduint els descomptes per pagament immediat (c.6061 i c6062), les devolucions de compres (c.6081 i c.6082) i els ràpels (c.6091 i c.6092).
Consum de mercaderies
El consum de mercaderies (c.600 − c.6060 − c.6080 − c.6090 − c.610) és el resultat de restar de les compres de mercaderies (és a dir, els béns adquirits per l'empresa per ser tornats a vendre sense transformació) l'import de la variació d'existències de mercaderies. Les compres (c.600) es comptabilitzen sense incloure l'IVA i en termes nets, és a dir, deduint els descomptes per pagament immediat (c.6060), les devolucions de compres (c.6080) i els ràpels (c.6090).
Treballs fets per altres empreses
Valor dels treballs que, formant part del procés de producció propi, són encarregats i duts a terme per altres empreses (c.607) o professionals del sector (part del compte c.623).
Despeses de personal
Les despeses de personal (subgrup 64) recullen tots els pagaments efectuats per l'empresa al seu personal com a remuneració pel seu treball, així com les càrregues socials a càrrec de l'empresa. Inclou els sous i salaris bruts (c.640), les indemnitzacions (c.641), les cotitzacions a la Seguretat Social a càrrec de l'empresa (c.642), les retribucions a llarg termini mitjançant sistemes d'aportació i prestació definides (c.643 + c.644), les retribucions al personal mitjançant instruments de patrimoni (c.645) i altres despeses socials (c.649).
Despeses en serveis exteriors
Despeses en concepte de serveis de naturalesa diversa prestats per tercers, com ara les despeses en recerca i desenvolupament (c.620), arrendaments i cànons (c.621), reparacions i conservació (c.622), serveis de professionals independents (c.623, excloent els que realitzin treballs que formin part del procés de producció propi de l'empresa), transports (c.624), primes d'assegurances no socials (c.625), serveis bancaris i similars (c.626), publicitat, propaganda i relacions públiques (c.627), subministraments no emmagatzemables (aigua, electricitat, gas, etc. c.628) i altres (despeses de viatges i dietes, pagaments a empreses de treball temporal, despeses en telecomunicacions. c.629).
Altres despeses
Resta de despeses d'explotació que es consideren d'importància menor des del punt de vista de l'activitat de l'empresa. Comprèn els resultats d'operacions en comú (c.651) i altres pèrdues de gestió corrent (c.659). A partir de l'any 2015, com a conseqüència dels canvis introduïts per la integració de les enquestes econòmiques estructurals, també inclou pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c.650, c.694, c.695, c.794 i c.7954), ajustos en la imposició indirecta (c.634 i c.639) i devolució d'impostos (c.636).
Dotacions per a amortitzacions
Expressió de la depreciació sistemàtica anual efectiva soferta per l'immobilitzat intangible i material, per la seva aplicació al procés productiu i per les inversions immobiliàries (subgrup 68).
Inversió bruta en actius materials
Compres de béns duradors destinats a ser utilitzats en l'activitat de l'empresa (terrenys i béns naturals, equips informàtics, construccions i instal·lacions tècniques, elements de transport, maquinària i utillatge, etc.), així com les millores, transformacions i reparacions que en prolonguin la vida útil o n'augmentin la productivitat. Inclou les inversions immobiliàries, és a dir, els immobles que s'adquireixen per obtenir rendes o plusvàlues i no s'utilitzen en la producció o subministrament de béns o serveis, ni per a finalitats administratives. També comprèn els drets sobre béns en règim d'arrendament financer adquirits durant l'any. Es comptabilitzen sense IVA, incloent-hi les despeses d'instal·lació i els drets i cànons associats, però no les despeses de finançament. Fins a l'any 2007, la inversió en actius materials recollia el saldo entre les compres i les vendes d'aquests actius.
Inversió bruta en actius intangibles
Despeses de l'empresa per l'adquisició d'elements de llarga durada que no són materials (patents, marques comercials, dissenys, drets d'autor, etc.). Inclou les despeses en recerca i desenvolupament activats, concessions administratives, propietat industrial, fons de comerç, dret de traspàs de locals i aplicacions informàtiques.
Valor de la producció
Import dels béns i serveis produïts per l'empresa. S'obté de sumar el volum de negoci (c.700 + c.701 + c.702 + c.703 + c.704 + c.705 − c.706 − c.708 − c.709), la variació d'existències de productes acabats i en curs (subgrup 71), els treballs realitzats per l'empresa per a l'actiu (subgrup 73) i altres ingressos de gestió (subgrup 75) i de restar-li el consum de mercaderies per a la revenda (és a dir, les compres netes de mercaderies per a la revenda, c.600 − c.6060 − c.6080 − c.6090, menys la variació d'existències de mercaderies per a la revenda, c.610) i els treballs fets per altres empreses o professionals del sector (c.607 i part del c.623).
Consum intermedi
Valor dels béns i serveis consumits en el procés de producció, excloent-ne els béns de capital. S'obté de sumar el consum de primeres matèries (c.601 − c.6061 − c.6081 − c.6091 − c.611), el consum d'altres proveïments (c.602 − c.6062 − c.6082 − c.6092 − c.612) i les despeses en serveis exteriors (subgrup 62). Fins a l'any 2007, la partida "altres despeses de gestió" es considerava part del consum intermedi i, per tant, s'incloïa en el seu càlcul.
Valor afegit brut a preus de mercat
Diferència entre el valor de la producció i el consum intermedi.
Impostos nets de subvencions
Diferència entre els impostos indirectes pagats i les subvencions a l'explotació percebudes (subgrup 74). Entre els impostos sobre els productes es poden esmentar els impostos lligats a la importació, l'impost de matriculació, transmissions patrimonials i actes jurídics documentats o l'impost sobre el joc i les loteries. Entre els impostos lligats a la producció figuren l'impost d'activitats econòmiques (IAE), l'impost sobre béns immobles (IBI) o l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Valor afegit brut al cost dels factors
Renda bruta de les activitats d'explotació, que s'utilitza per remunerar els factors productius: treball (despeses de personal) i capital (excedent brut d'explotació). S'obté de deduir del valor afegit brut a preus de mercat els impostos nets de subvencions.
Excedent brut d'explotació
Excedent generat per les activitats d'explotació després de recompensar el factor treball. Es pot calcular com a diferència entre el valor afegit brut a cost de factors i les despeses de personal.
Vendes a l'engròs i al detall
Suma de les vendes a l'engròs i al detall.
Volum de negoci per altres conceptes
Part del volum de negoci que no prové de les vendes a l'engròs i al detall, és a dir, comissions per intermediació comercial, reparacions, vendes de productes fabricats o transformats per l'empresa, prestacions de serveis a tercers i altres activitats diferents de la compravenda sense transformació.
Compres de mercaderies
Import net dels béns adquirits per l'empresa per ser tornats a vendre sense transformació. Les compres (c.600) es comptabilitzen sense incloure l'IVA i en termes nets, és a dir, deduint els descomptes per pagament immediat (c.6060), les devolucions de compres (c.6080) i els ràpels (c.6090).
Variació d'existències de mercaderies
Diferència entre les existències de mercaderies al final de l'any i les existències de mercaderies al principi de l'any.
Marge comercial brut
Remuneració de l'activitat de compravenda sense transformació. Es comptabilitza sumant les vendes a l'engròs i al detall més la variació d'existències de mercaderies i restant d'aquest import les compres de mercaderies.
Marge comercial brut sobre vendes
Percentatge que el marge comercial brut representa sobre el total de vendes a l'engròs i al detall.

8. Correspondència entre les macromagnituds bàsiques i les partides de l'enquesta de serveis

Valor de la producció =

 • Volum de negoci (+)
 • Treballs realitzats per l'empresa per a l'actiu (+)
 • Altres ingressos de gestió (+)
 • Variació d'existències de productes (+)
 • Treballs fets per altres empreses (−)
 • Consum de mercaderies (−)

Consum intermedi =

 • Consum de primeres matèries i d'altres proveïments (+)
 • Despeses en serveis exteriors (+)

Valor afegit brut a preus de mercat =

 • Valor de la producció (+)
 • Consum intermedi (−)

Valor afegit brut al cost dels factors =

 • Valor afegit brut a preus de mercat (+)
 • Subvencions a l'explotació (+)
 • Impostos sobre els productes i impostos lligats a la producció (−)

Excedent brut d'explotació =

 • Valor afegit brut al cost dels factors (+)
 • Despeses de personal (sous i salaris, indemnitzacions, càrregues socials) (−)