Facturació d'energia elèctrica. Per sectorsM RSS 

Catalunya. Febrer 2018
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total   3.493,2   119,9   3,62,2
Indústria   1.251,0   53,1   4,42,6
Sector terciari   1.161,1   25,3   2,23,2
Sector domèstic   1.032,9   42,0   4,20,9
Altres   48,2   -0,5   -1,0-1,9
Unitats: GWh.

Font: Institut Català d'Energia.


Comentari

Les principals companyies elèctriques distribuïdores han venut a Catalunya 3.493,2 GWh al febrer del 2018, dada que suposa un increment interanual del 3,6%. La facturació augmenta un 4,4% en la indústria, un 4,2% en el sector domèstic i un 2,2% en el sector terciari. En termes acumulats, la facturació creix un 2,2% respecte el mateix període de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (febrer 2018): 15 de març del 2018.

Més informació a:

 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors. Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T

Sou aquí: