Facturació d'energia elèctrica. Per sectorsM RSS 

Catalunya. Juny 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total   3.478,0   225,1   6,92,3
Indústria   1.428,6   104,7   7,92,8
Sector terciari   1.172,3   84,9   7,82,5
Sector domèstic   820,4   29,3   3,71,5
Altres   56,7   6,2   12,22,4
Unitats: GWh.

Font: Institut Català d'Energia.


Comentari

Les principals companyies elèctriques distribuïdores han venut a Catalunya 3.478 GWh al juny del 2017, dada que suposa un increment interanual del 6,9%. La facturació augmenta un 7,9% en la indústria, un 7,8% en el sector terciari, i un 3,7% en el sector domèstic. En termes acumulats, la facturació creix un 2,3% respecte als primers sis mesos de l'any 2016.

Data de publicació:

Darrer període (juny 2017): 17 de juliol del 2017.

Més informació a:

 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors. Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T

Sou aquí: