Atur registrat. Per sexe i grups d'edatM RSS 

Catalunya. Novembre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total   422,5   -40,5   -8,8-11,4
Per sexe    
     Homes   185,0   -25,4   -12,1-14,6
     Dones   237,5   -15,2   -6,0-8,7
Per grups d'edat    
     De 16 a 24 anys   28,5   -3,5   -11,0-9,1
     De 25 a 44 anys   169,9   -18,2   -9,7-14,7
     De 45 anys i més   224,0   -18,8   -7,7-9,1
Unitats: Milers de persones.

Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Amunt
Espanya. Novembre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total   3.474,3   -315,5   -8,3-9,5
Per sexe    
     Homes   1.465,7   -198,2   -11,9-12,9
     Dones   2.008,6   -117,3   -5,5-6,7
Per grups d'edat    
     De 16 a 24 anys   291,5   -34,2   -10,5-12,6
     De 25 a 44 anys   1.475,4   -179,8   -10,9-12,7
     De 45 anys i més   1.707,4   -101,6   -5,6-5,9
Unitats: Milers de persones.

Font: Servei Públic d'Ocupació Estatal.


Comentari

El nombre d'aturats inscrits a les oficines d'ocupació de Catalunya al novembre del 2017 ha estat de 422,5 milers, xifra que es tradueix en un decrement interanual del 8,8%. L'atur masculí baixa un 12,1% i el femení ho fa un 6%, si es compara amb el mateix mes de l'any anterior. A Espanya, el nombre d'aturats ha estat de 3.474,3 milers, un 8,3% menys que un any enrere. En termes acumulats tant Catalunya (-11,4%) com Espanya (-9,5%) mostren decrements respecte als onze primers mesos de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (novembre 2017): 4 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat. Indicadors anuals. Idescat.
 Fluxos de l'atur registrat. Observatori del Treball i Model Productiu. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 Estadístiques d'ocupació. Servei Públic d'Ocupació Estatal.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: