Indicadors de clima empresarialM RSS 

Catalunya. II trimestre 2017
        Evolució respecte del        Expectatives per al
        trimestre anterior        proper trimestre
Marxa del negoci (1)   20,220,2
Indústria   19,821,1
Construcció   13,212,3
Comerç   15,620,0
Hostaleria   35,637,4
Resta de serveis   21,619,0
   
Nivell de preus   2,51,5
Indústria   5,02,8
Construcció   -1,41,9
Comerç   1,9-1,2
Hostaleria   17,014,9
Resta de serveis   0,40,2
   
Nombre d'ocupats   10,96,5
Indústria   11,20,5
Construcció   2,14,7
Comerç   12,57,1
Hostaleria   13,218,1
Resta de serveis   11,47,9
Unitats: Saldo de respostes (diferència entre percentatges de resposta "Alça" i "Baixa").

Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona.

(1) En el cas de la Marxa del negoci, la primera columna de saldos de resposta es refereix a la situació en el trimestre actual.


Comentari

La marxa del negoci de les empreses de Catalunya al segon trimestre del 2017 mostra un saldo de 20,2 punts. Per sectors d'activitat, destaca el sector de l'hostaleria (35,6 punts).

Les expectatives sobre la marxa del negoci de les empreses catalanes per al proper trimestre se situen també en 20,2 punts, igual que en la situació actual. Tots els sectors mostren saldos positius, la indústria (21,1 punts), la construcció (12,3 punts), el comerç (20 punts), l'hostaleria (37,4 punts) i la resta de serveis (19 punts).

Pel que fa a l'evolució del nivell de preus respecte del trimestre anterior, el saldo de respostes per al conjunt de Catalunya se situa en 2,5 punts. Tots els sectors mostren saldos positius excepte el de la construcció (-1,4 punts). Les expectatives del nivell de preus per al proper trimestre de les empreses catalanes és d'1,5 punts.

Finalment, pel que fa al nombre d'ocupats, les empreses catalanes situen l'evolució respecte al trimestre anterior en 10,9 punts. Tots els sectors mostren saldos positius. Les expectatives per al proper trimestre a Catalunya assoleixen un saldo de respostes de 6,5 punts.

Data de publicació:

Darrer període (II trimestre 2017): 17 de juliol del 2017.

Més informació a:

 Enquesta de clima empresarial. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Empreses · Finances
 Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) T
 Indicadors de clima empresarial T
 Creació i dissolució de societats mercantils T
 Ampliació de capital de societats mercantils T
 Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs T

Sou aquí: